Publisert

Høringssvar om pakkeforløp ved hjerneslag

Skjermdump av nettsiden til Helsedirektoratet

Tydeliggjøring av tilbud om læring og mestring som del av pakkeforløpet er hovedbudskapet i NK LMH sitt nylig innsendte høringssvar.

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at hovedfokus i denne fasen av «Pakkeforløp hjerneslag» har vært rehabilitering, for å sikre det helhetlige pasientforløpet ved hjerneslag. I «Fase 2 – Rehabilitering og oppfølging» beskrives det videre pasientforløpet etter utskriving fra slagenheten. Fokus i denne delen av pakkeforløpet har vært å tydeliggjøre de alternative forløpene og deres innhold etter utskriving fra slagenheten. Les mer på Helsedirektoratets sider.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ser positivt på innholdet i «Pakkeforløp hjerneslag – fase 2», men ønsker å gjøre lærings- og mestringstilbud mer synlig som del av pakkeforløpet. NK LMH anbefaler at lærings- og mestringstilbud eksplisitt trekkes frem i innledende tekst ved beskrivelse av intensjon, samt ved vurderinger knyttet til utvikling av planer og kriterier i de ulike hovedforløpene. I tillegg er det ønskelig at lærings- og mestringssentrene tydeliggjøres som mulige arenaer for kommunal rehabilitering.

Videre anbefaler NK LMH at prioriteringsmeldingen for kommunene, NOU 2018: 16. Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester, eksplisitt legges til grunn for pakkeforløpet.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 7. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 7. mai 2019.