Publisert

Innspill til oppdatert frisklivsveileder

NK LMH har akkurat avlevert sitt innspill til Helsedirektoratet på revidert utgave av Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering, organisering og tilbud. Sentralt i vårt innspill står anbefalingen om at kunnskapsgrunnlaget som tilbudene i frisklivssentralen bygger på bør tydeliggjøres ytterligere, og at det å leve med kronisk sykdom må inkluderes.

Skjermbilde av Helsedirektoratets side om frisklivssentralerDen første versjonen av veilederen ble utgitt i 2011 og revidert i 2013. Veilederen har nå gjennomgått ytterligere endringer på bakgrunn av ny forskning, nye nasjonale anbefalinger på kosthold og fysisk aktivitet, nye forskrifter og stortingsmeldinger om folkehelse og primærhelsetjenester, samt tilbakemeldinger fra fylkesmenn og kommuneansatte. Hensikten har blant annet vært å tydeliggjøre sentralens rolle i kommunens folkehelsearbeid og i helhetlige, koordinerte pasientforløp, brukermedvirkning i frisklivssentraler og samarbeidet mellom frisklivs-, lærings- og mestringstilbud og rehabilitering.

Ifølge Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet, 2015) omfatter lærings- og mestringstilbud «alt fra individuell pasient- og pårørendeopplæring til gruppetilbud og likemannsarbeid», inkludert støtte til endring av levevaner som tilbys i frisklivssentralen. Det betyr at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal støtte opp under aktivitet i regi av frisklivssentralene. Frisklivsveilederen er derfor et viktig dokument for oss som kompetansetjeneste innen det omfattende fagområdet læring og mestring innen helse.

Les vårt fullstendige høringssvar her. 

  • Publisert: 10. juni 2016.
  • Sist oppdatert: 10. juni 2016.