Publisert

Kort rapport fra konferanse i nord

Kunnskaps- og nettverksbygging var viktige mål for den nordnorske konferansen «Se mulighetene» – om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring i Bodø 15.−16. oktober 2014.

Om konferansen

Utsnitt av invitasjon til konferanse i Nord

  • arrangert i samarbeid mellom Helse Nord RHF, KS Nordland og Nordlandssykehuset HF
  • samlet omkring 130 deltakere fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) var på konferansen ved Marie Moksness, prosjektmedarbeider, og Kari Hvinden, spesialrådgiver/prosjektleder.
Programkomité for konferanse i Nord, oktober 2014Programkomiteen for konferansen. Tove Lill Falstad, leder ved lærings- og mestringssenteret, Helgelandssykehuset HF, er nummer tre fra høyre og Elsa Hamre, regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, Nordlandssykehuset HF, er nummer to fra høyre. (Foto: Marie Moksness, NK LMH)

Hensikten med konferansen «Se mulighetene» – om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring var å knytte den nordnorske landsdelen bedre sammen gjennom kunnskaps- og nettverksbygging.

Temaer som ble løftet fram var nødvendigheten av læring og mestring som supplement til medisinsk behandling, forskning, brukermedvirkning og samhandling.

Flere nyttige presentasjoner

Her er et lite utvalg av det som ble presentert:

  • Marit Leigland Figenschou som er statsviter, blogger og brukerrepresentant, hadde et inspirerende og personlig innledningsforedrag om hvorfor læring og mestring som perspektiv er viktig når helseutfordringene melder seg. Hun og flere av de andre brukerne la vekt på nødvendigheten av å ta regi i eget liv, skape tillitsfulle relasjoner til «hjelperne» og – ikke minst – forholde seg til den psykiske helsen som del av en helhet, når helseutfordringene melder seg.
  • Frode Gallefoss som er professor ved Universitetet i Bergen og forskningssjef ved Sørlandet Sykehus HF, presenterte resultater fra en eldre, fortsatt relevant studie der man har undersøkt effekten av opplæring for personer som har astma og/eller kols. Studien viste at pasientene opplevde bedre livskvalitet og at dette samsvarte med reduksjon av symptomer og antall konsultasjoner. Det betyr at pasientopplæring kan være en svært kostnadseffektiv virksomhet. Gallefoss viste også til at tiltak knyttet til røykeavvenning er mer virkningsfulle og kostnadseffektive enn de fleste medisinske intervensjoner. Se intervju med Gallefoss på tidsskriftet.no.
  • Eva Langeland som er førsteamanuensis og psykiatrisk sykepleier ved Høgskolen i Bergen holdt foredraget «Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og velvære». Dette var både nyttig og bra. Hun har benyttet Aaron Antonovskys teori om salutogenese og «sence og coherence» (opplevelse av sammenheng) i egen forskning gjennom flere år. Hun viste hvordan dette perspektivet samsvarer med de grunntankene lærings- og mestringsvirksomheten bygger på. Hovedspørsmålet her er hva som skaper helse og velvære, med utgangspunkt i ressurser – ikke hvordan finne årsaker til sykdom.

Samhandling og utvikling – eksempel fra Tromsø

Siste del av konferansen var viet samhandling og utvikling, og inneholdt innspill fra aktører innen utdanning, helseforetak, fylkesmann, fylkeskommune, kommune, brukerorganisasjon og fastlegepraksis. Cathrine Kristoffersen fra Tromsø kommune fortalte om utviklingen og etableringen av en kommunal lærings- og mestringstjeneste. Hun pekte på mangfoldet som preger de kommunale lærings- og mestringstjenestene, og la vekt på nødvendigheten av å benytte arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud «Standard metode». Hun mener brukermedvirkning i tjenesteutvikling representerer en ny måte å arbeide på i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som bør få økt oppmerksomhet.

Kristoffersen fortalte også om lokal organisering og fruktbar samhandling med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. For å sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp, fremhevet hun behovet for å arbeide med oppgave- og ansvarsdelingen mellom helseforetak og kommuner framover. Dette er for øvrig temaer som NK LMH arbeider med innen satsingen på kommunale lærings- og mestringstjenester, ett av fire hovedsatsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2016.

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver NK LMH og prosjektleder «Kommunale lærings- og mestringstjenester – samhandling, mangfold og anbefalinger» 2014–2016 ved NK LMH

  • Publisert: 24. oktober 2014.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.