Publisert

Håndbok for lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre klar

NK LMH har utarbeidet en håndbok for dere som vil starte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Tilbudene som har fått navnet Helt sjef!, er diagnoseuavhengige og egner seg for både helseforetak og kommuner.

UMM-header

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Tilbudene er stort sett gruppebaserte. Fagpersoner og brukerrepresentanter samarbeider om å utvikle og gjennomføre tilbudene.

Helf sjef!-tilbudene skal bidra til at unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, håndterer og mestrer livet med helseutfordringene bedre, spesielt i overgangene fra barn til ungdom og ungdom til voksen.

Tilbudene er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Viktig å legge til rette for gode overganger for unge

Om håndboka

Helt sjef!, forside håndbok

Last ned håndboka (pdf).
I håndboka finner du

 • Bakgrunn for Helt sjef!
 • Sentrale begreper og tilnærminger
 • Hvordan etablere lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!
 • Lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!
 • Pedagogiske verktøy
 • Vedlegg du trenger planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene

Se nettsiden for prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) mestring.no/umm.
Der finner du innholdet i håndboka, inkludert materiell du trenger i arbeidet med tilbudene.

Dersom du skal lenke til håndboka, anbefaler vi at du lenker til denne siden:
mestring.no/umm/laerings-og-mestringstilbud/.
Der finner du alltid siste versjon av håndboka i pdf.

– For unge som har langvarige helseutfordringer, er gode overganger avgjørende for både nåværende og framtidig helse og for deltakelse i skole og yrkesliv. Det er viktig at denne gruppa får tilbud som er spesielt tilrettelagt for dem, forteller prosjektleder Petronelle G. Herbern.

– Vi håper at det å ha en håndbok å gå etter, senker terskelen for å komme i gang med gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og for deres foreldre.

Pedagogiske verktøy med helsefremmende perspektiv

NK LMH har utviklet Helt sjef!-tilbud for:

 • ungdom 12–16 år som har langvarige helseutfordringer
 • unge voksne 17–26 år som har langvarige helseutfordringer
 • de unges foreldre

Hvert av tilbudene består av seks samlinger. I håndboka finner du blant annet forslag til opplegg for samlingene og pedagogiske verktøy som har et helsefremmende perspektiv. Det er de unges behov, ressurser og muligheter som står sentralt.

Lokale tilpasninger

Herbern understreker at fagpersoner og brukerrepresentanter må jobbe sammen om å tilpasse tilbudene til lokale behov og ressurser.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for UMM.

– Pilotstedene har vært viktige samarbeidspartnere. Basert på deres erfaringer og kunnskap på fagområdet, har vi utviklet og justert innholdet i samlingene. I tillegg har vi lært mye om hva som skal til for å organisere slike tilbud. Vi har sett at mange av deltakerne opplever gruppa som meningsfull og at de gjør endringer i livet som følge av refleksjonene i gruppa, sier Herbern.

Navnet på tilbudet – Helt sjef! – har blitt til i samarbeid med unge som har langvarige helseutfordringer.

– Navnet gjenspeiler at tilbudene skal støtte unge i å stå på egne bein og at hver og en blir mer bevisst på hva som er viktig for seg, slik at det er mulig å finne fram til gode løsninger i samarbeid med blant annet helsepersonell, forklarer Herbern.

Tilhørende kompetansehevingsprogram

I UMM-prosjektet har NK LMH også utviklet et kompetansehevingsprogram for fagpersoner. Det består av en fagdag og nettmodulen Treff meg! som har  refleksjonsfilm som bærende element.

– Vi vet at det kan være utfordrende å sette i gang tilbud for unge dersom organisasjonen ikke har kompetanse på ungdomshelse. Vi håper Treff meg! kan være en døråpner for gode diskusjoner om egen praksis, sier Herbern.

Ekstern evaluering kommer

Dette er første utgave av håndboka. NK LMH vil i løpet av den neste året revidere den på bakgrunn av erfaringer fra arrangører av tilbud og ekstern evaluering av UMM-prosjektet.

Prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) eies av Unge funksjonshemmede (UF). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH.

Se også:

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 23. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 26. oktober 2014.