Publisert

Samhandler om lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre

Ved Ahus er fagdager og opplæring av gruppeledere i både helseforetak og samarbeidende kommuner, et sentralt virkemiddel for å få etablert nye lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

UMM Ahus: Einhild Selnes og Karen Therese Sulheim Haugstvedt
Einhild Selnes (til venstre) og Karen Therese Sulheim Haugstvedt bistår kommuner som skal etablere lærings- og mestringstilbud for unge som langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Ung medvirkning og mestring (UMM), Helt sjef! og Treff meg!

UMM-illustrasjon

Ung medvirkning og mestring (UMM) er et treårig prosjekt (2012–2014) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Målsettingen har vært å utvikle tilbud som skal bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Gjennom UMM-prosjektet har NK LMH utviklet

  • lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!
    for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Tilbudene er gruppebaserte og uavhengige av diagnoser.
  • kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres foreldre. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilmer og fagstoff innen åtte tema. Dette kan inngå i en fagdag for fagpersoner og brukerrepresentanter

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH.

Les mer på prosjektets nettsider mestring.no/umm.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har ungdomsmedisin som satsingsområde. Det siste året har Avdeling Helsefremmende arbeid ved sykehuset tilpasset og prøvd ut de nye lærings- og mestringstilbudene som kalles Helt sjef!. Dette er gruppetilbud beregnet på unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre (se faktaboks). Tilbudene er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) som er ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Ahus og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for prosjektet og har vært med å utvikle og prøve ut tilbudene.

Viktig med tilbud der folk bor

Nå jobber Avdeling Helsefremmende arbeid for at kommuner og bydeler tilhørende Ahus, skal starte lokale tilbud.

– Det blir stadig flere som ikke er «friske» når de reiser hjem fra sykehuset. De har helseutfordringer som de må leve med, så det er en god idé å få det helsefremmende arbeidet ut dit folk bor, sier Karen Therese Sulheim Haugstvedt ved Avdeling Helsefremmende arbeid under Enhet for utvikling ved Ahus.

Haugstvedt har lang erfaring som gruppeleder for helsefremmende tilbud. Hun mener det kan være vanskelig for hver enkelt kommune å få nok deltakere til å få gode lærings- og mestringstilbud. Hun har tro på interkommunalt samarbeid om tilbudene og bistand fra helseforetaket for å administrere dem.

Deres erfaring er at det er viktig at deltakerne er på omtrent samme alder slik at de er i noenlunde liknende situasjon, for at det skal bli gode grupper. Diagnose har svært lite å si.

Bredt tilbud for kommende gruppeledere

Avdeling Helsefremmende arbeid bidrar til å faglig kvalitetssikre gruppetilbudene både i helseforetaket og samarbeidende kommuner gjennom blant annet gruppelederopplæring. De håper at de etter hvert også skal få til en videre oppfølging av dem som får denne opplæringen.

I dag har de følgende tilbud for ansatte i helseforetaket og samarbeidende kommuner som har ønsket å etablere Helt sjef!-tilbudene for unge og deres foreldre

  • fagdag der de blant annet presenterer kompetansehevingsprogrammet Treff meg! (se faktaboks)
  • møter enten ved Ahus eller ute i kommunene
  • gruppelederopplæring i form av to dager med teori og utprøving av øvelser som brukes i lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! (se håndbok for tilbudene)
  • hospitering i grupper, som en del av gruppelederopplæringen

Haugstvedt forteller at de har reflektert mye rundt hvilken kompetanse som er «god nok» for gruppeledere.

– Egnethet og faglig dyktighet er vesentlig. Den viktigste utdanningen får de kanskje gjennom å hospitere i grupper før de selv blir gruppeledere.

– Som hospitanter får de motivasjon gjennom å erfare deltakernes kompetanse og at de kan ha tillit til deltakerne som ressursen i gruppa. For å få til det, må man slippe deltakerne til. Samtidig er det vesentlig at gruppeledere tar opp de sårbare temaene, tåler de smertefulle historiene og styrer gruppeprosessene.

Skedsmo kommune i gang i september

Skedsmo kommune er en av kommunene Ahus samarbeider med. De startet opp med Helt sjef!-tilbud i september i år. Kommunen har hatt med to hospitanter fra barne- og ungdomsbasen på Ahus’ tilbud.

– De har fått i gang tilbud for foreldre av ungdom som ruser seg, og som er med på et urinprøveprosjekt. Her har de allerede rekruttert ungdommene og har et eget tilbud for dem. Gjennom Helt sjef! har også foreldrene fått et tilbud, forteller Einhild Selnes.

Ahus hadde oppstartsmøte med kommunen og tilbud om veiledning med gruppelederne i etterkant av samlingene for foreldrene.

Nyttig med formell kontaktvei

Haugstvedt og Selnes kommer i kontakt med kommunene gjennom samhandlingsavdelingen ved sykehuset.

– Dette er en avdeling som var her før samhandlingsreformen ble innført. Tidligere hadde avdelingen en kontaktperson i hver enkelt kommune. Vi tok kontakt med vedkommende som henviste oss videre til den personen de mente passet best til det konkrete prosjektet.

De påpeker at e-posthenvendelsene nå går til postmottak i kommunene, og at de selv prøver å komme med forslag til hvem som skal ha henvendelsen, for eksempel helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

– I prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) har vi bedt å om få kontakt med blant annet ungdomsskole, ungdomshelsetjeneste, habiliteringstjeneste, frisklivskonsulenter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det varierer hva kommunene har, sier Selnes.

– Akershus er inndelt i regionene Follo, Øvre og Nedre Romerike. Ahus er i tillegg sykehus for bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo. Nedre Romerike har et samhandlingskontor for kommunene i regionen som vi kan ha kontakt med. Her får vi kontakt med for eksempel helsesøstre eller ansatte i PPT.

Haugstvedt og Selnes forteller at det til tross for en formell kontaktvei, kan være krevende å opprette kontakt og få kommunene til å svare på om de vil delta på for eksempel en fagdag for nye prosjekter, slik som Ung medvirkning og mestring (UMM).

– Vi må ofte purre på invitasjoner, men når de først har kommet på fagdagen, kan de som ønsker det, registrere seg for å bli invitert til møter vi har med kommuneregionene og bli med i det videre arbeidet i det konkrete prosjektet.

Haugstvedt understreker at det er viktig å følge ansvarslinjen og forankre alle nye tiltak i ledelsen. Fagpersonene forstår som oftest nytten av tilbudene, men det er vanskelig å arbeide med å etablere nye tilbud uten at ledelsen er med.

Tror etterspørselen vil øke

Haugstvedt tror etterspørselen etter lærings- og mestringstilbud generelt vil øke.

– Vi har ikke hatt mange deltakere sammenliknet med det man sier er behovet i dag. Jeg tror dessuten det vil bli enda større behov når man ellers i helsetjenesten får mindre tid til å prate og bearbeide det man går gjennom, men helsetjenesten må bli kjent med arbeidsformen.

Ahus satser samtidig et såkalt transisjonsprogram innenfor ungdomsmedisin. Det skal gi ungdom mer støtte i deres utviklingsprosess som pasient og bruker.

Har tro på å gå bredt ut

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som utfører prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM), har fulgt arbeidet ved Ahus med interesse, og har tro på deres tilnærming med å invitere samarbeidende kommuner til fagdag.

– Å rekruttere nye Helt sjef!-arrangører tar tid. Ahus har gjort et godt arbeid opp mot samarbeidende kommuner. For oss ser det ut som særlig den brede invitasjonen til fagdagene som handler om å møte unge som har langvarige helseutfordringer, og gruppelederopplæringen, har vært en døråpner. At Skedsmo har startet sin første gruppe, er et resultat av dette arbeidet, sier prosjektleder for UMM ved NK LMH, Petronelle Gaarder Herbern.

Les også

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 28. oktober 2014.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.