Publisert

Nye høringsuttalelser og innspill

NK LMH har gitt flere høringsuttalelser og innspill de siste månedene. Les og last ned uttalelsene og innspillene.

Her får du korte utdrag fra høringsuttalelsene og innspillene fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Du kan laste ned dokumentene i sin helhet eller gå til innspillene slik de ligger på mottakers nettside.

15.10.2014: Innspill til regjeringens arbeid med ny folkehelsemelding (pdf)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) framhever overordnet behovet for å bygge ut lærings- og mestringstjenesten, med særlig vekt på diagnoseuavhengige lavterskeltilbud innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Som del av dette arbeidet vektlegger vi spesielt å

  • videreutvikle lærings- og mestringstilbud innen psykisk helse og rus for å sikre lavterskeltilbud for brukere, pasienter og pårørende som opplever psykiske belastninger
  • etablere flere lærings- og mestringstilbud for eldre pasienter, brukere og pårørende, med mål om å bidra til verdighet, styrket funksjon og god livskvalitet
  • etablere flere lærings- og mestringstilbud innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og deres pårørende/familie

13.10.2014: Høringsuttalelse om legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak (pdf)

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske
 utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet. NK LMH vil overordnet poengtere betydningen av å vektlegge helsetjenester som ivaretar leve-med-perspektiv, hvor læring og mestring inngår som nødvendig supplement til behandling.

NK LMH anbefaler at kjennskap til lærings- og mestringstjenestenes formål og virke integreres i spesialistutdanningen for leger. Dette for å bidra til en mer helhetlig forståelse for og tilnærming til pasienter og pårørende, samt forståelse for betydningen av brukermedvirkning, med pasientenes og de pårørendes behov og livskvalitet i sentrum.

01.09.2014: Innspill til stortingsmelding om primærhelsetjenesten (pdf)

Våre innspill vektlegger betydningen av likeverdige og kvalitetsmessig gode lærings- og mestringstjenester som del av arbeidet med å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

NK LMH anbefaler at utvikling av lærings- og mestringstjenester i primærhelsetjenesten bygger videre på den kunnskap og erfaring som helseforetakene besitter etter mange års arbeid med etablering av lærings- og mestringsvirksomhet.

Sentrale utfordringer knyttet til etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester

  • Dagens lovverk støtter i liten grad opp under kommunale lærings- og mestringstjenester.
  • Helsepolitisk forankring og prioritering av lærings- og mestringstjenester er mangelfull.

18.06.2014: Innspill til direktoratets utredning om etterlevelse av behandling med legemidler (pdf) 

Følgebrev til innspill fra NK LMH til direktoratets utredning om etterlevelse av behandling med legemidler (pdf)

Det må etableres rutiner for brukermedvirkning på systemnivå i utvikling av retningslinjer, verktøy og formidlingsstrategier knyttet til behandling og helhetlig oppfølging.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 29. oktober 2014.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.