Publisert

Læring og mestring får stor plass i ny veileder fra Helsedirektoratet

”Veilederen skal hjelpe ledere og fagfolk til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering, læring og mestring og koordinering. …Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester…,” heter det i den elektroniske veilederen som nylig ble lansert av Helsedirektoratet. Dette er gode nyheter både for vårt felt og for brukerne.

ElektroniskVeileder_rehabVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, som ble lansert den 1. oktober, plasserer læring og mestring som en betydelig del av rehabiliterings- og habiliteringsarbeidet. Den gir utdypende forklaringer til hvordan lov og forskrift innenfor feltet skal forstås og hva slags føringer dette legger for praksis i både kommuner og helseforetak.

– Vi synes det er gledelig at læring og mestring har fått så stor plass innenfor rehabilitering og habilitering, og vi tror denne veilederen vil bidra til vekst innenfor lærings- og mestringsfeltet, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste innen læring og mestring innen helse (NK LMH).

Tilpasset brukernes behov

I den nye veilederen fokuseres det mye på brukernes rolle i utvikling av tilbud, både på individnivå, men også på systemnivå. Dette er helt i tråd med hvordan lærings- og mestringstjenesten alltid har jobbet for å likestille brukerkompetanse med fagkompetanse.

– Vi tror den nye veilederen vil bidra til at brukerne får økt tilgang til lærings- og mestringstilbud, og at tilbudene kommer til å dekke brukernes behov bedre, sier Bratli.

Økt aktivitet i kommunene

Veilederen viser til verdien av læring og mestring i helhetlige forløp og beskriver hvordan organiseringen mellom helseforetak og kommune bør være. Det vises til at informasjon og samhandling er avgjørende for at tiltak som er startet i forbindelse med sykehusopphold kan videreføres i kommunen. I tillegg påpekes det at ansvarsfordelingen må være tydelig avklart, og at dette bør inngå i de lovpålagte samarbeidsavtalene. Selv om helseforetakene fortsatt bør ha tilbud til personer der det er behov for spesialisert kompetanse, så er veilederen tydelig på at tilbudene i kommunene bør styrkes:

Tilrettelegging av strukturerte lærings- og mestringstilbud skal så langt det er mulig, og innen rammen av faglig forsvarlighet, gis i kommunen.

Veien videre

Ettersom mye av informasjonen i den nye veilederen direkte omhandler lærings- og mestringsfeltet, vil NK LMH gå i gang med å se på betydningen av dette.

– Vi vil nå gå i dialog med Helsedirektoratet for å se nærmere på hvordan vi som nasjonal kompetansetjeneste kan bidra i implementeringsarbeidet og legge til rette for en god videreutvikling innen feltet læring og mestring. Det er en spennende tid vi har foran oss, avslutter NK LMHs leder, Siw Bratli.

Les hele veilederen på Helsedirektoratets sider.

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 12. oktober 2015.
  • Sist oppdatert: 22. oktober 2015.