Publisert

”Vi er så mye mer enn sykdommen vår”

Det er viktig for mestring av sykdommen å bli sett for den man er og de interesser man har, fortalte Sandra Scott Nicolaysen fra Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus (OUS) i en presentasjon på Ullevål i forrige uke. I salen satt 115 ansatte fra sykehuset og HiOA og lyttet engasjert til mange spennende foredrag i forbindelse med årets fagkonferanse.

Professor Ole Petter Askheim
Professor Ole Petter Askheim om empowerment.

Fagkonferansen, Helsepedagogikk – ulike forståelser – ulike praksiser – ulike perspektiver, ble arrangert av Fagråd sykepleie ved OUS og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Det var professor Ole Petter Askheim fra Høgskolen i Lillehammer som åpnet konferansen. Han holdt et inspirerende foredrag om ulike tilnærminger til begrepet empowerment, som satte i gang mye refleksjon rundt temaet. Ifølge Askheim er empowerment et utvannet begrep vi må være bevisste ved bruk av, og som det er desto viktigere å holde liv i diskusjonene rundt. Askheim ser det positive menneskesynet som et fellestrekk ved de ulike tilnærmingene til begrepet: Folk kan og vil sitt eget beste dersom forholdene legges til rette for det.

Ung medvirkning

Sandra Scott Nicolaysen fra Ungdomsrådet
Sandra Scott Nicolaysen fra Ungdomsrådet.

Nicolaysen fra Ungdomsrådet var invitert til Fagkonferansen for å gi et innblikk i unge brukeres utfordringer og behov i møte med helsetjenesten. Det å bli hørt og inkludert i beslutninger om seg selv, var et viktig punkt for henne. For å kunne legge til rette for mestring av en ungdoms hverdag er det viktig at beslutningene ikke bare fokuserer på det rent medisinske, men også tar høyde for de utfordringer den unge møter på alt fra den sosiale arena til skolegang og andre aktiviteter.

Spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka fra NK LMH fulgte opp innlegget fra Ungdomsrådet med å fortelle om hvordan vi som fagpersoner kan bidra til gode møter med ungdom i helsetjenesten. Hun snakket om hvordan lærings- og mestringstilbud blir helt annerledes når de utvikles i et sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter, og hun presenterte verktøy NK LMH har utviklet i denne forbindelse. Rajka illustrerte viktigheten av brukermedvirkning ved å lese opp et ungdomssitat: ”Selv om diagnosen min ikke forandrer seg, så gjør jo livet det, ikke sant?”

Tilbudet Treff meg! er nå i bruk ved flere sykehus og ulike deler av kommunehelsetjenesten. Verktøyet ble godt evaluert av Rambøll og kan fritt benyttes for læring alene eller sammen med kollegaer.

Helsepedagogikk i utdanning

Rett før lunsj fikk vi av Nina Bjerketveit Ødegaard, høgskolelektor ved HiOA, presentert en kartlegging av helsepedagogikk i programplanen for bachelorutdanningene i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og fysioterapi mensendik. I kartleggingen, som er en del av et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, OUS og NK LMH, ser man at det er langt fra en enhetlig praksis. Både når det gjelder begrepsbruk og hvordan helsepedagogikk er vektlagt i de ulike bachelorutdanningene, er det store variasjoner.

Funnene fra samarbeidsprosjektet har blitt presentert en rekke steder, også på systemnivå. En artikkel er under utarbeidelse. Prosjektet har ledet til et nytt samarbeidsprosjekt mellom HiOA, NK LMH og OUS ved utdanningsseksjonen og seksjon for pasient – og pårørendeopplæring. Det er et mål å trekke frem studentens egne erfaringer knyttet til dette, samt bidra til fokus på læring og mestring i praksisstudiene. Om overordnet mål blir en felles forståelse av helsepedagogikk eller en forståelse for at det er behov for ulikt innhold, vil tiden vise.

Pårørende som en ressurs

Forsker Una Stenberg fra NK LMH
Forsker Una Stenberg fra NK LMH

Det å være pårørende er noe som gjelder oss alle, en eller flere ganger i livet. Med data fra OUS presenterte Una Stenberg, forsker ved NK LMH, ulike typer utfordringer pårørende opplever. Studiene viser at pårørende sliter med depresjon og søvnforstyrrelser over tid. De opplever rollen som pårørende som sårbar og uklar. De utfordringene pårørende i OUS opplever er helt i tråd med det som rapporteres internasjonalt.

Stenbergs studie viser at også sosial- og helsepersonell opplever det som utfordrende å skulle støtte og ivareta pårørende. Dette bekreftes i pårørendes opplevelse av å bli lite involvert i behandlingen av den som er syk.

Stenberg viste hvordan forskning kan hjelpe oss til å følge opp pårørende med bedre kartlegging, informasjon og veiledning. Dette er ikke bare viktig for å ivareta den pårørende, men også for at pårørende på en bedre måte kan bli i stand til å ta seg av den som er syk.

Samarbeidsprosjekter ved OUS og HiOA

Etter lunsj ble ulike samarbeidsprosjekter ved OUS og HiOA presentert. Her ble blant annet fokuset på pårørende videreført med et foredrag om psykisk helse hos foreldre med syke barn innlagt på barneavdelinger. I tillegg ble det presentert prosjekter om integrering av kunnskapsbasert praksis og samarbeid om økt helsepedagogisk kompetanse.

Gro Moldstad, HiOA, kunne fortelle at det kommer inn mange gode søknader til samarbeidsmidlene, og at spennende prosjekter fører til ny kunnskap og nye relasjoner for ansatte ved HiOA og OUS.

En fullsatt sal på Ullevål sykehus.
En fullsatt sal på Ullevål sykehus.

Fagkonferansen i år var fulltegnet i god tid, og etter engasjementet i salen å dømme svarte den til forventningene.

Relevante lenker

 

Tekst og foto: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 14. oktober 2015.
  • Sist oppdatert: 14. oktober 2015.