Publisert

«Mestring når livet utfordrar» – om høstens fagdager i Helse Vest

Den årlige nettverkssamlingen om læring og mestring i Helse Vest gikk av stabelen 8.- 9. november i Bergen. Rundt 100 personer deltok på samlingen som bød på alt fra inspirerende praksiseksempler til refleksjon rundt begreper, diskusjoner og sosialt samvær.

Arbeidsutvalget for nettverket i Helse Vest, under ledelse av koordinator Sølvi Heimestøl, inviterte fagpersoner og brukerrepresentanter fra kommuner og helseforetak til to engasjerende fagdager. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) hadde gleden av å være til stede begge dager og deltok med flere presentasjoner.

Arbeidsutvalget i Helse Vest
Arbeidsutvalget i Helse Vest: (bak f.v.) Sølvi Heimestøl, Marie Tjelta og Marit Wirak (foran f.v.) Christense Eileraas Ek og Kari Esaiassen

Med mål om mestring

Begrepet mestring er sammensatt og kan forstås på ulike vis. En definisjon er at mestring er et uttrykk for hvilke ressurser som finnes hos den enkelte, samt relasjonen og samspillet mellom vedkommende og situasjonen hun eller han befinner seg i. Dette er definisjonen som lå til grunn da spesialrådgiverne Ann Britt Sandvin Olsson og Hilde Blindheim Børve fra NK LMH bidro med innlegg om hvordan mestring kan forstås og hva det å mestre en sykdom kan innebære. De presenterte også det nye diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbudet Mestringstreff og nødvendigheten av helsepedagogisk kompetanse for å gjennomføre dette tilbudet. Deretter fikk vi innblikk i en rekke erfaringer fra gjennomføring av Mestringstreff i pilotkommunene rundt Helse Bergen:

  • Os kommune, ved Karen Hope Nilsen og Sigbjørg Eriksson
  • Kommunene Fjell, Sund og Øygarden, ved Unn Telle og Irene Kjønnerød
  • Vaksdal kommune, ved Anne Karin Berge

Til sammen synliggjorde presentasjonene at Mestringstreff er et tilbud som kan passe for ulike grupper av voksne som lever med helseutfordringer. Håndboka og materialet er lett å ta i bruk, og det kan benyttes på ulikt vis, avhengig av tidligere erfaringer og tilgjengelige ressurser og kompetanse. Tilbudet synes å treffe både arrangørenes og deltakernes behov.

Betydningen av samhandling

En annen som delte sine erfaringer, var Elin Fladseth, opplæringskoordinator ved Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal. Hun fortalte om lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! for ungdom med langvarige helseutfordringer og deres foreldre. Tilbudet har blitt arrangert i samarbeid med Kristiansund kommune. Fladseth pekte på hvor viktig det er å samhandle for å nå og ivareta de unge. Hun understreket også at ungdommene som deltok vil fortsette å møtes – de vil ha mer!

Anita Weltzien Dalaker, styrer i Aksdal barnehage og Sølvi Heimestøl, rådgiver i Helse Fonna og FOUSAM, presenterte en helt ny samhandlings – og gjennomføringsarena for lærings- og mestringstilbud. Helsestasjonen og barnehagene i Tysvær kommune, Helse Fonna og FOUSAM har sammen arrangert et gruppetilbud i barnehagen for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger, og planen er å utvide til andre barnehager.

Deltakelse i arbeidslivet

I Førde tilbys personer som har, eller står i fare for, å falle ut av arbeidslivet å delta på livsmestringskurset «Å mestre livet og jobben». Kursleder Nina Johnsen Midtbø, sykepleier ved lærings- og mestringssenteret i Helse Førde, fortalte om hvordan utradisjonelle metoder, som eksempelvis bruk av tegnestifter og fantasireiser, tas i bruk for å bidra til oppdagelser i eget liv.

Pårørendeperspektivet

Betydningen av å involvere pårørende, deres rettigheter og helsepersonells plikter ble løftet fram av Kari Bøckmann, psykologspesialist og rådgiver ved Nordlandsykehuset. Bøckman presenterte også Pårørendesenteret i Stavanger sin nettportal for pårørende – en viktig ressurs å vise pårørende til. Her finnes også fagstoff for fagpersoner som samarbeider med pårørende.

Flere tilbud til pårørende ble presentert på samlingen.

I Helse Førde tilbys pårørende til psykisk syke et fast gruppetilbud. Innhold og betydning av dette ble presentert ved psykiatrisk sykepleier Anita Nelissen Leirvåg. Viktigheten av å få delta i slike tilbud ble understreket av Ragnhild Lise Korsvoll, mor og brukerrepresentant med tilknytning til Landsforeningen for pårørende til psykisk syke (LPP).

«Siskens» er et gruppetilbud i Helse Fonna for søsken til barn som har funksjonsnedsettelse. Randi Hjelmervik, klinisk barnevernspedagog i Team for barnehabilitering, la i sitt innlegg vekt på at søsken av barn med utfordringer kan ha behov for en arena der tanker og erfaringer kan deles – og at søsken gjør nettopp det når de får muligheten.

Fagdagene i Helse Vest ga inspirasjon og bekrefter at det finnes og utvikles mange gode tilbud. Vi takker for to flotte dager!

Skrevet av Hilde Blindheim Børve og Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 30. november 2017.
  • Sist oppdatert: 3. desember 2017.