Publisert

Samarbeid om å rekruttere foreldre

Sarpsborg kommune og habiliteringstjenesten ved Sykehuset Østfold samarbeider om å tilby Starthjelp til foreldre fra hele fylket. De har funnet gode måter å rekruttere deltakere på.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) arrangerte nylig erfaringssamling knyttet til lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Målgruppa for dette tilbudet er nye foreldre av barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. På agendaen stod erfaringsutveksling om hvilke tiltak som kan være nyttige for å rekruttere deltakere til kursene.

Ivaretar pårørende – treffer behov

Erfaringssamling om Starthjelp
Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH, innledet erfaringssamlingen om Starthjelp

Team omsorg i Sarpsborg kommune var representert med flere deltakere på erfaringssamlingen. De har lenge følt på et behov for å ivareta foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne på en bedre måte og fortalte om hvordan de har jobbet for å få det til.

– I samarbeid med brukerorganisasjoner har vi i Sarpsborg kommune utviklet en modell for hvordan ivareta pårørende. Et viktig moment i denne modellen var å etablere Starthjelp-kurs. Ved å bruke modellen systematisk, opplever vi at vi klarer å ivareta foreldrene på en god måte, sier Laila Strand Nilsen, fagkonsulent for rehabilitering ved Team omsorg.

Rekruttering krever samarbeid

Laila Stand Nilsen har sammen med Mia Rafstedt, familieterapeut ved habiliteringstjenesten ved Sykehuset Østfold, og en erfaren mor nylig gjennomført Starthjelp for andre gang. De har igjen mottatt gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og opplever at Starthjelp treffer foreldrenes behov. De har også erfart at det å rekruttere deltakere til kurset kan være en utfordring. Det har de imidlertid funnet en god løsning på.

– Vi ved habiliteringstjenesten informerer foreldrene vi møter om tilbudet. I tillegg sender vi invitasjon om å delta på Starthjelp til alle relevante brukerorganisasjoner, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, skoler, fysioterapitjeneste og helsestasjoner i alle kommunene i fylket, og til barneavdeling og nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold, forteller Mia Rafstedt.

– I tillegg har vi en verdifull samarbeidspartner som bidrar i rekrutteringen i en av kommunene, nemlig koordinerende enhet i Sarpsborg kommune.

Koordinerende enhet – kontaktpunkt for flere

Koordinerende enhet skal fungere som et kontaktpunkt for samhandling og samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Alle kommuner og regionale helseforetak er pålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten (forskrift om habilitering og rehabilitering, http://www.lovdata.no). De ansatte ved koordinerende enhet skal ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering i kommunen og i helseregionen for øvrig. Hensikten er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende opplever kontinuitet i tjenestetilbudet. Mange enheter har derfor også ansvar for å etablere og følge opp individuelle planer for deres brukere (Helsedirektoratet, 2010).

Mål om å gjøre hverdagen lettere

Diskusjon rundt bordet
Bjørg Skovly (nr 4 fra venstre) i diskusjon med andre deltakere på erfaringssamling.

Koordinerende enhet ved Team omsorg i Sarpsborg kommune har som målsetting å gjøre hverdagen for foreldrene lettere.

– Vi bruker pårørendemodellen vi har utviklet og følger systematisk opp foreldrene. Det gjør vi blant annet ved å ringe dem, høre hvordan det går og hva vi kan bidra med. Når vi har dem på tråden opplyser vi også om Starthjelp og andre relevante tilbud, sier Bjørg Helene Skovly, rådgiver og saksbehandler ved Team omsorgs koordinerende enhet.

Skovly forteller at etter at de begynte med denne formen for oppfølging av familiene aner de en nedgang i antall klagesaker til kommunen fra foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Hun påpeker at det fra deres side er lite som skal til, og at de får tilbakemeldinger fra foreldrene om at denne måten å bli fulgt opp på fungerer godt.

– Samarbeidet mellom habiliteringstjenesten og kommunen omkring Starthjelp er av stor verdi. Sammen når vi en rekke foreldre – og sammen gjennomfører vi kurset – i kommunens lokaler. Vi vet at foreldrene har behov for kurset og for å møte andre i liknende situasjon, avrunder Mia Rafstedt.

Tekst: Ann Britt Sandvin Olsson

Referanser
Helsedirektoratet (2010). Takk for hjelpen! – Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak. IS-1762. Helsedirektoratet, Oslo

  • Publisert: 22. november 2017.
  • Sist oppdatert: 3. juli 2020.