Publisert

Behov for å styrke opptrappingsplan for rehabilitering/habilitering

En tydelig og konkret satsing på lærings- og mestringstilbud fremheves av FFO som svært viktig for å styrke tilbudet innen rehabilitering og habilitering. De har nylig publisert et notat med forslag til tiltak for å forbedre opptrappingsplanen.

FFO logoOpptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering som ble vedtatt i desember 2016, har høstet kritikk fra flere hold, både fra fagmiljøer og pasient- og brukerorganisasjoner. FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og deres medlemsorganisasjoner ønsker en revidering av planen og har i den forbindelse laget et notat som beskriver hvilke områder som må styrkes. De foreslår tretten tiltak som blant annet omhandler ressurser, kompetanse og tiltak som fremmer inkludering av habilitering/rehabilitering i pasientforløp. Videre påpekes det at det er nødvendig med en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom sykehus og kommuner. Samarbeidsavtalene må videreutvikles som gode verktøy for samhandling.

Om læring og mestring

Det fremheves spesielt at det må bli tydeligere hva kommunene og sykehus har ansvar for å tilby av lærings- og mestringstilbud. Mange pasientgrupper trenger tjenester fra begge nivåer. Notatet beskriver mangler knyttet til å ivareta behovet for lærings- og mestringstilbud i kommunene.

«Vi tror teamorganisering er en riktig måte å organisere tjenestene på, men teamene kan imidlertid ikke dekke lærings- og mestringstilbudet, og vi mener dette må ha en egen organisering og innsats. Vi vil understreke at lærings- og mestringstilbud trenger bistand fra likepersoner.» (s. 11 i notatet Rehabilitering/habilitering – hvorfor er det så vanskelig?)

Les hele notatet her.

Skrevet av Kari Hvinden

  • Publisert: 1. desember 2017.
  • Sist oppdatert: 1. desember 2017.