Publisert

Nå intervjuer vi lærings- og mestringstjenestene i kommunene

NK LMH er i gang med telefonintervju av dem som har ansvar for lærings- og mestringsarbeidet i kommuner og bydeler. Målet er å få oversikt over omfang og organisering av lærings- og mestringstjenestene, samt noe informasjon om innholdet i tjenesten.

Bente Berg og Dagmara Bossy
Bente Berg som leder kartleggingsarbeidet, og stipendiat Dagmara Bossy som gjennomfører telefonintervjuene. Intervjuene tar omtrent ett kvarter per kommune. Foto: Norunn K. Torheim.

Kommunale lærings- og mestringstjenester

Lærings- og mestringstjenesten gir i hovedsak gruppebaserte tilbud til personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Målet er å bidra til økt mestring og bedre livskvalitet.

Brukermedvirkning står sentralt. Alle tilbud skal utvikles og gjennomføres i sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere/brukerrepresentanter.

Hvordan den enkelte kommune velger å organisere lærings- og mestringstjenesten varierer. Tjenesten kan for eksempel være knyttet til eget lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, frisklivs- og mestringssenter, lokalmedisinsk tjeneste eller helsehus. Noen velger å ha en lærings- og mestringskoordinator, mens andre velger å etablere lærings- og mestringstilbud i ulike avdelinger.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er nå i gang med andre fase av kartleggingen av lærings- og mestringstjenesten i kommuner og bydeler. Kartleggingen inngår i NK LMHs satsingsområde nasjonale oversikter i perioden 2014–2016.

Første fase er avsluttet

I første fase av kartleggingen hadde vi en elektronisk spørreundersøkelsen blant rådmennene/bydelsdirektørene i kommunene/bydelene. Her ønsket vi blant annet å få kontaktinformasjon til den som har ansvaret for lærings- og mestringsarbeidet i kommunen/bydelen. Les mer om arbeidet med første fase i tidligere sak på mestring.no.

Vi fikk svar fra 144 kommuner/bydeler. Av disse har 21 oppgitt at de har et samarbeid med nærliggende kommuner/bydeler om interkommunale tjenester. Når vi inkluderer de kommunene/bydelene som inngår i interkommunalt samarbeid, har vi oversikt over hvordan lærings- og mestringstjenesten er organisert i 188 av 442 kommuner/bydeler. Det kommer egen artikkel her på mestring.no om resultatene fra første fase senere.

Hvem skal intervjues nå?

I andre fase av kartleggingen som nettopp har startet, foretar NK LMH telefonintervju av de 56 kommunene/bydelene som har oppgitt at de har en egen lærings- og mestringstjeneste eller har ansvar for en interkommunal lærings- og mestringstjeneste. Målet er å få bedre oversikt over omfang og organisering av lærings- og mestringstjenestene, samt noe informasjon om innholdet i tjenesten.

De kommunene/bydelene som har oppgitt at de enten ikke har en felles organisering av lærings- og mestringstilbud eller ikke har lærings- og mestringstilbud i sin kommune/bydel, vil ikke bli intervjuet i denne omgang.

Følger også opp dem som ikke svarte i første fase

Når det gjelder de 254 kommunene/bydelene der rådmannen/bydelsdirektøren ikke har svart på spørreskjemaet i første fase av NK LMHs kartlegging, vil vi ringe hver enkelt kommune/bydel slik at vi kan foreta telefonintervju også med de kommunene/bydelene som da oppgir at de har en lærings- og mestringstjeneste.

Telefonintervjuene vil være gjennomført våren 2015.

Skrevet av Bente Berg, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for satsingsområdet nasjonale oversikter

  • Publisert: 19. november 2014.
  • Sist oppdatert: 20. november 2014.