Publisert

Kartlegger lærings- og mestringstjenester i alle landets kommuner

Kart over norske kommuner.
Kart over norske kommuner.
Hvor i løypa er norske kommuner med lærings- og mestringsarbeidet? Kilde: kartverket.no.

Om noen uker får alle landets rådmenn og bydelsdirektører tilsendt en kort spørreundersøkelse fra NK LMH. Hensikten er blant annet å få kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for kommunens eller bydelens lærings- og mestringsarbeid.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, kommunikasjon og formidling, faglig støtte opp under lærings- og mestringstjenester både i helseforetak og kommuner.

Trenger oversikt over hvor langt kommunene har kommet

NK LMH har god oversikt over lærings- og mestringstjenestene i helseforetakene, men har bare delvis oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene.

– For å støtte opp under lærings- og mestringstjenestene i kommunene på en god måte, trenger vi oversikt over hvor den enkelte kommune står i arbeidet med å etablere en lærings- og mestringstjeneste, sier spesialrådgiver Bente Berg ved NK LMH.

Samhandlingsreformen og lærings- og mestringstjenester

Med samhandlingsreformen har kommunene fått flere oppgaver knyttet til store brukergrupper som lever med langvarige helseutfordringer. Som følge av dette er kommunale lærings- og mestringstjenester under oppbygging.

Lærings- og mestringstjenester gir i hovedsak gruppebaserte tilbud til personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Målet er å bidra til økt mestring og bedre livskvalitet. Brukermedvirkning står sentralt. Alle tilbud skal utvikles og gjennomføres i sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere/brukerrepresentanter.

Hvordan den enkelte kommune velger å organisere lærings- og mestringstjenesten varierer. Tjenesten kan for eksempel være knyttet til eget lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, frisklivs- og mestringssenter, lokalmedisinsk tjeneste eller helsehus. Noen velger å ha en lærings- og mestringskoordinator, mens andre velger å etablere lærings- og mestringstilbud i ulike avdelinger.

Hun har ansvar for NK LMHs arbeid med nasjonale oversikter som er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2016.

Trenger kontaktperson i hver kommune

– I spørreundersøkelsen som vi sender ut i løpet av en måned, ber vi rådmennene og bydelsdirektørene gi oss kontaktinformasjon til de i kommunene og bydelene som har ansvar for lærings- og mestringsarbeidet. Vi vil så følge opp med telefonintervju av disse personene, forteller hun.

– I tillegg stiller vi spørsmål om hvordan lærings-og mestringstilbudene blir organisert og hvor i løypa de som eventuelt ikke er i gang med en lærings- og mestringstjeneste befinner seg, legger hun til.

Resultatene blir publisert på mestring.no

Vi kommer tilbake med mer informasjon om kartleggingen når vi senere i høst skal i gang med telefonintervju av de som har ansvar for lærings- og mestringsarbeidet i kommunene og bydelene.

Resultatene fra kartleggingen blir publisert her på mestring.no.

Bli med i nettverk!

For å støtte opp under kompetanseutveksling, -spredning og -oppbygging i tilknytning til kommunale lærings- og mestringstjenester, har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) opprettet et nasjonalt nettverk.

Nettverket hadde første samling på Gardermoen 5. september. Du kan fortsatt bli med i nettverket.
Les mer og meld din interesse for nettverket.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 18. september 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.