Publisert

Strategiplan for 2014–2016 klar

Illustrasjon strategiplan

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet strategiplan for perioden 2014–2016. Nå kan du laste den ned fra nett.

Strategiplan NK LMH, forside
Last ned pdf av strategiplanen. Strategiplanen ble oppdatert med nytt navn og ny logo 21. mars 2014. Den fikk ny grafisk profil sommeren 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) strategiplan for 2014–2016 omhandler fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer (se tekstboks nederst på siden). Dette er i tråd med oppgavene som er tillagt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gjennom veileder til forskrift 1706 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fire overordnede satsingsområder

Det er et overordnet mål at lærings- og mestringstilbud skal inngå i forløp for brukere, pasienter og deres pårørende, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Brukere, pasienter og pårørende skal ha likeverdig tilgang på lærings- og mestringstilbud uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisitet og hvilken sykdom eller tilstand det dreier seg om.

Med utgangspunkt i dagens utfordringsbilde og behov, helsepolitiske føringer og faglige vurderinger, har NK LMH valgt fire overordnede satsingsområder som går på tvers av hovedoppgavene utvikling, forskning og kommunikasjon og formidling:

Hovedoppgaver og satsingsområder, strategiplan 2014–2016
Fire overordnede satsingsområder for 2014–2016: nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet / kunnskapsgrunnlag / helsepedagogikk / kommunale lærings- og mestringstjenester.

Vil bidra til økt kvalitet på tjenestene

Borghild Lomundal
Leder for NK LMHs faglige referansegruppe, Borghild Lomundal.

– NK LMHs satsingsområder de neste tre årene, vil gi ny kunnskap som vil bidra til å øke kvaliteten på lærings- og mestringstjenestene i både spesialist- og kommunehelsetjeneste, sier leder for NK LMHs faglige referansegruppe, Borghild Lomundal.

– Det er gledelig at NK LMH også har fått økte personalressurser fra 2014, slik at arbeidet med alle satsingsområdene kommer godt i gang allerede nå i 2014.

Hun legger til at referansegruppa er et rådgivende organ for NK LMH og skal bidra til å sikre at NK LMH drives i tråd med vedtatte målsettinger, resultatmål og krav til nasjonale kompetansetjenester.

Se hvem som sitter i NK LMHs referansegruppe

Lærings- og mestringstilbud

– brukernes behov i sentrum

Illustrasjon gode eksemplerVed langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske
utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

I lærings- og mestringstilbud blir det lagt til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon slik at de blir styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen. I tillegg til medisinske forhold, er forholdet til jobb, familie og venner blant temaene som tas opp.

Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum.

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter
mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

I spesialisthelsetjenesten er det etablert lærings- og mestringstjenester ved alle helseforetakene. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er lærings- og mestringstjenester i en oppbyggingsfase som følge av samhandlingsreformen. Organiseringen av kommunale lærings- og mestringstjenester varierer. De kan for eksempel være knyttet til egne lærings- og mestringssentre eller frisklivssentraler, frisklivs- og mestringssentre, lokalmedisinske sentre eller helsehus.

Mange helseforetak og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstjenester som et ledd i å bidra til gode og helhetlige pasientforløp. Den kommunale virksomheten skal bygge videre på etablerte tjenester i spesialisthelsetjenesten, men skal i større grad være rettet mot store diagnosegrupper og diagnoseuavhengige tilbud med fokus på «å leve med» langvarige helseutfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en ledende fagaktør innen feltet læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. Gjennom forskning, utvikling og kommunikasjon og formidling skal vi styrke tjenester og tilbud som fremmer læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, for brukere, pasienter og pårørende.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 15. januar 2014.
  • Sist oppdatert: 11. august 2015.