Publisert

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helse- og samhandlingsplanen vi har ventet på, er nå lansert. Tjenester som bidrar til å fremme helse, mestring og forebygge sykdomsutvikling og tjenestebehov løftes frem i et eget kapittel.

Planen, som ble lansert 1. mars, ser på helse- og omsorgstjenesten samlet, som én helhet. Målet er å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og å sikre en desentralisert helse- og omsorgstjeneste som yter gode, trygge og likeverdige tjenester i hele landet. Regjeringen mener de største utfordringene for vår felles helsetjeneste er tilgang på nok personell, for dårlig sammenheng mellom tjenestene og likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Styrke læring- og mestringsvirksomheten

Det er et mål for regjeringen å legge bedre til rette for at den enkelte kan ivareta egen helse. I planen nevnes flere tiltak for å styrke lærings- og mestringsvirksomheten, spesielt i kommunene. Både potensielle lovendringer, bedre rammevilkår og styrket dokumentasjon trekkes frem. I tillegg ønsker regjeringen å legge frem en ny strategi om helsekompetanse.

Helsedirektoratet har fått flere oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til å styrke lærings- og mestringsvirksomheten. Blant annet arbeider de nå med å videreutvikle en veileder for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet skal også i gang med et utredningsarbeid der målet er en trinnvis utvikling av helsenorge slik at siden inneholder samlet og oppdatert informasjon om frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, selvhjelpsverktøy og pasient- og pårørendetilbud.

Siw Bratli– Vi ønsker den nye planen hjertelig velkommen! Planen er en solid anerkjennelse av vårt felles arbeid innen lærings- og mestringsfeltet, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Vi følger spent med på fortsettelsen og ser frem til å bidra i realiseringen av planen.

Les mer på regjeringens sider.

  • Publisert: 20. mars 2024.
  • Sist oppdatert: 20. mars 2024.