Publisert

Nyresykdom – effekt av mestringstiltak

En ny kunnskapsoppsummering viser at mestringstiltak ser ut til å ha en positiv effekt på hvordan man har det og mestrer livet med nyresykdom. Rapporten viser imidlertid til mangel på nasjonale retningslinjer, føringer og helseinformasjon for denne pasientgruppen.

Kunnskapsoppsummering

Her finner du rapporten:
Effekt av mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom

Her finner du en kortversjon av forskningsrapporten.

Rapporten er omtalt i Sykepleien Forskning.

I kunnskapsoppsummeringer søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte (les mer i Cochrane Handbook).

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som har publisert denne systematiske kunnskapsoppsummeringen. Oppsummeringen er kritisk vurdert med tanke på hvilken tillit man kan ha til resultatene. Kunnskapsoppsummeringen er gjennomført med brukermedvirkning.

Les forskningsomtalen i Sykepleien.

Kronisk nyresykdom har i større grad blitt et folkehelseproblem. Gitt den store utbredelsen i Norge, og på verdensbasis, ønsket vi ved NK LMH å undersøke:

  • hvilken effekt mestringstiltak har på hvordan man fungerer i hverdagen og mestrer livet med de helseutfordringene dette medfører
  • hva slags offentlig helseinformasjon som er tilgjengelig om kronisk nyresykdom for pasienter, brukere og pårørende
  • hvilke helhetlige nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer og veiledere personer som jobber i helse- og omsorgstjenestene har å jobbe etter for å kunne behandle og følge opp personer med kronisk nyresykdom

Hva sier forskningen?

Vi har oppsummert studier fram til august 2023 og fant 25 internasjonale studier som oppfylte kriteriene våre. Resultatene viser at mestringstiltak:

  • trolig øker eller bedrer egenmestring og mestringstro på kort sikt
  • trolig demper eller reduserer depresjonssymptomer, angstsymptomer og stress på kort sikt
  • trolig øker eller bedrer sosial fungering på kort sikt
  • kanskje øker eller bedrer livskvalitet på kort sikt
  • har usikker effekt på rollefungering, fysisk fungering, fysiske symptomer, vaner og atferd

Personer med brukererfaring ble involvert i selve gjennomføringen av mestringstiltaket i fem av 25 studier. Ingen av studiene hadde brukermedvirkning i utvikling, planlegging og evaluering av mestringstiltaket eller i planlegging og utførelse av selve forskningsstudiene.

At noen utfall har usikker effekt, kan skyldes at få studier undersøkte dette. Disse utfallene ble imidlertid høyest rangert fra et brukerperspektiv i arbeidet med kunnskapsoppsummeringen. Hvorvidt det er sammenheng mellom studienes fravær av brukermedvirkning og deres manglende rapportering på utfall som er viktige fra et brukerperspektiv, bør undersøkes nærmere.

Mangel på nasjonale retningslinjer og informasjon

I tillegg til å oppsummere effekt av mestringstiltak, har NK LMH undersøkt hvorvidt offentlig helseinformasjon (helsenorge.no) om kronisk nyresykdom er tilfredsstillende. Det konkluderes med at informasjonen på helsenorge.no er for generell og mangelfull. I tillegg er det ikke mulig å vurdere om Helsenorges retningslinjer for kvalitet har blitt fulgt i utforming av innholdet da det ikke er oppgitt nok informasjon om dette.

Vi søkte også etter kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer og veiledere for helhetlig behandling og oppfølging av personer med kronisk nyresykdom. Vi fant ingen norske retningslinjer eller veiledere. Imidlertid fant vi en britisk kunnskapsbasert retningslinje fra 2021 om behandling og oppfølging av personer med kronisk nyresykdom.

Det er svært oppløftende at kunnskapsoppsummeringen bekrefter betydningen av mestringstiltak for de som lever med kronisk nyresykdom. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kunnskapsbasert praksis, som den nye Helse- og samhandlingsplanen tydelig vektlegger, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

  • Publisert: 12. mars 2024.
  • Sist oppdatert: 12. mars 2024.