Publisert

Nytt høringsinnspill

Det er behov for å vektlegge lærings- og mestingstilbud i en ellers solid og tydelig nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig sendt inn sitt høringsinnspill veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Den bygger på et menneskerettslig grunnprinsipp om at alle mennesker, uavhengig av individuelle egenskaper og ferdigheter, skal få mulighet til aktive liv i fellesskap med andre. NK LMH mener denne veilederen er viktig å ha kjennskap til for alle som møter personer med utviklingshemming og deres pårørende i sin arbeidshverdag.

Veilederen er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid og med brukere involvert gjennom fokusgrupper. Den fremstår som gjennomarbeidet, lettlest, tydelig og oversiktlig.

Systematisering av lærings- og mestringstilbud

NK LMH finner det positivt at veilederen vektlegger betydningen av informasjon, veiledning og oppfølging av pårørende, både individuelt og i gruppe. Veilederen bør imidlertid være tydeligere på tjenesteyteres ansvar for systematisk kartlegging og oppfølging av brukere, pasienter og pårørendes behov for lærings- og mestringstilbud.

NK LMH mener at alle foreldre som får et barn som har funksjonsnedsettelser bør få tilbud om et gruppekurs som Starthjelp. På samme måte bør søsken som har behov for det, få tilbud om søskengrupper, enten i regi av kommunen eller i samarbeid med helseforetaket. Et likeverdig tilbud i så måte fordrer en systematisk tilnærming.

Brukermedvirkning godt ivaretatt

Veilederen ivaretar brukermedvirkning på individnivå på en god måte. Det står at kommunen skal legge til rette for at tjenestemottaker så langt det er mulig kan utøve selvbestemmelse og leve i tråd med egne ønsker og behov. Veilederen vektlegger også medvirkning på systemnivå gjennom deltakelse i brukerråd, kommunale råd, husmøter eller gjennom brukerundersøkelser.

Behov for problematisering av beslutningsstøtte

Det påpekes at tjenestemottaker kan ha behov for beslutningstøtte fra tjenesteyter. NK LMH savner en problematisering omkring beslutningsstøtte. Beslutninger handler ofte om verdier, og støtte kan forveksles med motivasjon. Tjenesteyterens beslutningsstøtte kan komme i konflikt med pårørendes holdninger og verdier. NK LMH mener derfor at det bør presiseres at beslutningsstøtte skal forankres i tjenestemottakers mål og være i samsvar med tjenestemottakers kultur og familiebakgrunn.

Her finner du vårt høringsinnspill i sin helhet.

Les mer om veilederen og høringen på Helsedirektoratets nettsider.

Tekst: Bente Berg

  • Publisert: 17. november 2020.
  • Sist oppdatert: 17. november 2020.