Publisert

Oppsummert forskning: Mestringskurs – hva har form og innhold å si for utbytte?

Forskere har oppsummert tilgjengelig forskning på betydningen av form og innhold i mestringskurs for personer som har muskel- og skjelettsmerter. Les NK LMHs nye faktaark om temaet.

Mestringskurs form innhold. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
Hva sier den oppsummerte forskningen om betydningen av form og innhold i mestringskurs? Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

NK LMHs forskningsomtaler

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal støtte opp under lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

Disse tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet. Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter er en forutsetning for lærings- og mestringstjenestene.

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

NK LMH følger med på, og videreformidler, forskning som har relevans for lærings- og mestringsfeltet. Dette kan være forskning på mestringskurs eller andre typer tiltak for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

 

Forfatterne av en systematisk oversikt utgitt i The Clinical Journal of Pain har oppsummert tilgjengelig forskning på betydningen av form og innhold i mestringskurs for personer som har muskel- og skjelettsmerter.

Seniorforsker Marita Sporstøl Fønhus ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nå vurdert den samlede kvaliteten på dokumentasjonen for utfallene mestringstro og smerteintensitet. I tillegg har hun vurdert hvor stor effekten er. Hennes tolkninger og vurderinger kan du lese om i et nytt faktaark.

Konklusjon i faktaarket

På lengre sikt gir trolig korte, gruppebaserte mestringskurs ledet av fagpersoner styrket mestringstro hos personer som har muskel- og skjelettplager. Kursopplegget, i form av kursets pedagogiske og praktiske oppbygging, viser at psykologi, livsstil, smerteundervisning, fysisk aktivitet eller kropp- og sjelterapi er komponenter som trolig er viktige i å styrke mestringstroen. For å redusere smerteintensiteten, så er trolig gruppebaserte mestringskurs holdt i en medisinsk setting uten kropp- og sjelterapi av nytte.

Sammenlikningene er gjort mellom personer som deltar på mestringskurs versus de som ikke deltar på mestringskurs (mottar vanlig oppfølging eller er på venteliste for å delta på mestringskurs). Det er for eksempel ikke gjort direkte sammenlikninger mellom ulike former for mestringskurs. Det er viktig å understreke at gruppeforskjellene er basert på ettermålinger alene for hver gruppe og at det derfor kan knyttes usikkerhet til resultatene (se under for mer informasjon).

I tillegg til kursets varighet, vil det også være av stor interesse å se hva hyppigheten av kursdagene har å si også. Vi trenger flere studier som ser på flere aspekter ved mestringskursene, spesielt der hvor vi har for lite informasjon.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 30. april 2014.
  • Sist oppdatert: 30. april 2014.