Forskningsomtaler

Om NK LMHs forskningsomtaler

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en støttespiller for dem som driver lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

NK LMH driver med fagutvikling og deltar i forskning for å skape ny kunnskap. I tillegg tolker og formid­ler vi oppsummert forskning.

I noen av forskningsomtalene som du finner her, har vi kritisk vurdert kvaliteten på dokumentasjonen og hvor stor ef­fekten av tiltaket er, slik at det blir lettere for ansatte i helseforetak og kommuner å vurdere om de skal satse på bestemte tiltak eller ikke.

Hvert enkelt fagmiljø må vurdere den forskningsbaserte kunnskapen vi presenterer i omtalene, opp mot erfa­ringsbasert kunnskap hos brukere og fagfolk samt lokale forhold.

Les også om kunnskapsbasert praksis som er avgjørende for gode helse- og omsorgstilbud.

Litteratursøk, illustrasjonsfoto iStockphoto.comSkal du selv gjøre et systematisk litteratursøk? Les vår artikkel om hvordan du finner fram i forskningslitteraturen.

Her presenterer vi omtaler av oppsummert forskning (systematiske oversikter og systematiske litteratursøk). Omtalene er enkle og kortfattede oppsummeringer av hovedfunnene. Et knippe omtaler er kritisk vurdert og merket med (med vurdering) etter tittelen. De er sortert etter publikasjonsår og hvilke type tiltak som er evaluert.

Siste faktaark basert på oppsummert forskning

Mestringskurs form innhold. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.Mestringskurs – hva har form og innhold å si for utbytte? (pdf) Med tolkninger og vurderinger fra NK LMH
Les nyhetssak om faktaarket

 

Oppsummert forskning

Gruppebaserte tiltak for pasienter og pårørende

Samhandlings- eller kvalitetsforbedrende tiltak

Helsefremmende eller forebyggende tiltak

Støtte til pårørende

Brukermedvirkningstiltak

Se også utvalgte norske forskningsstudier på feltet.

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 24. oktober 2014.

Design og utvikling: Senson AS