Publisert

Ringvirkninger av brukermedvirkning

Når brukere og fagpersoner samarbeider om å utvikle tjenester, kan det gi gevinster utover den enkelte tjenesten det samarbeides om, viser NK LMHs nyeste litteraturstudie.

Litteraturstudien How can we describe impact of adult patient participation? A scoping review ble i forrige uke publisert i det anerkjente tidsskriftet Patient Education and Counseling. Artikkelen handler om betydningen av å aktivt involvere pasienter, brukere, brukerrepresentanter eller pårørende i utvikling av helsetjenester.

Brukermedvirkning = mer samarbeid

Litteraturstudien tar utgangspunkt i resultater fra 34 primærstudier. Studiene rapporterer om mange måter å involvere pasienter eller brukere på. Vanligst er det å engasjere brukere i arbeidsgrupper sammen med fagpersoner eller som medlemmer i brukerråd.

Resultatene viser at det å involvere brukere i tjenesteutvikling har betydning for tjenestens form og innhold. I tillegg kommer det frem at samarbeidsprosessen i seg selv har innvirkning både på de involverte brukerne og fagpersonene og på organisasjonens medvirkningspraksis generelt.

De inkluderte studiene har rapportert om flest positive effekter av samarbeidsprosessen. For eksempel meldes det om at både brukere og fagpersoner øker sin forståelse for pasienters og fagfolks perspektiver og situasjoner og blir bedre til å samarbeide. Fagpersoner som har deltatt i tjenesteutvikling med brukere sier det oppleves som meningsfullt og vil gjerne samarbeide med brukere igjen, selv om det krever ekstra tid og ressurser. Noen brukere opplever imidlertid at deres medvirkning ikke har noen betydning for resultatet og ønsker følgelig ikke å delta i nye utviklingsprosjekter. Fra organisasjoner som har gjennomført tjenesteutvikling med brukermedvirkning meldes det om at samarbeidet har medført mer medvirkning innad i egen organisasjon og i deres partnerorganisasjoner.

– Det er interessant at samarbeidsprosessen rapporteres å være viktig i seg selv, og at det å involvere brukere i tjenesteutvikling har en bredere betydning enn bare for den konkrete tjenestens innhold og form, sier Sandvin Olsson.

Litteraturstudien lister opp ulike betydninger som brukermedvirkning kan ha. Det finnes også en liste over suksesskriterier for medvirkning i utvikling av tjenester, basert på de 34 studienes anbefalinger.

– Vi håper disse resultatene kan være til støtte i arbeidet med å involvere brukere når tjenester skal utvikles eller forbedres, samt i undervisning om brukermedvirkning, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Sandvin Olsson vektlegger samtidig at oppsummeringen avdekker kunnskapshull.

– Her trengs det mer kunnskap, både om hvordan få til medvirkning i praksis og om betydningen av samarbeidet, avrunder Ann Britt Sandvin Olsson.

Du kan laste ned litteraturstudien via denne lenken.

Første artikkel i PhD-prosjektet «Samarbeid om å fremme helse»

Denne litteraturstudien er den første publiserte artikkelen i NK LMHs PhD-prosjekt «Samarbeid om å fremme helse» ved stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson. Medforsker Mette Haaland-Øverby og seniorforsker Una Stenberg fra NK LMH, førsteamanuensis Anita Strøm fra VID spesialiserte høgskole, og leder av Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssykehus, Kari Fredriksen, har bidratt i gjennomføringen.

PhD-prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og NK LMH. Prosjektet har nå vart i to av fire år.

  • Publisert: 26. februar 2020.
  • Sist oppdatert: 27. februar 2020.