Publisert

Samarbeid om revisjon av tjenesten

En kunnskapsgjennomgang knyttet til samhandling og en innholdsanalyse av samarbeidsavtaler er noen av bidragene våre til den pågående revisjonen av lærings– og mestringstjenesten.

Midtveis i 2019 kom det et tilleggsoppdrag til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). RHF-ene skal gjennomføre et forprosjekt som skal gi oppdatert status, synliggjøre utfordringsbildet og peke på forbedringsområder for lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende fikk Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge og gi innspill til oppgavedeling og samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Forprosjektrapportene skal samlet gi kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av lærings- og mestringstilbud som møter pasienter og pårørendes behov, gjenspeiler endringene i helsetjenestene og som har god samhandling og hensiktsmessig oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) samarbeider i denne forbindelse med både Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.

På bakgrunn av vår kunnskap om feltet og erfaring fra tidligere kartlegginger har vi blitt forespurt om å gjennomgå og sammenstille funn fra et litteratursøk knyttet til samhandling om lærings og mestringsarbeid i Norge. I tillegg har vi fått i oppdrag å gjøre en systematisk gjennomgang av et representativt utvalg av samarbeidsavtaler mellom foretak og omkringliggende kommuner med spesiell vekt på lærings- og mestringsvirksomhet.

Det er Helse Sør-Øst som har fått i ansvar å koordinere de to forprosjektene, og arbeidet skal etter planen legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2020.

– Vi er svært positive til at det nå gjøres en nasjonal gjennomgang og revisjon av lærings- og mestringsvirksomheten og setter pris på å kunne bidra i arbeidet. På sikt håper vi at dette kan bidra til en samlet løft innen feltet, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH

Les mer om revisjonen av lærings- og mestringstjenesten i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

  • Publisert: 16. mars 2020.
  • Sist oppdatert: 16. mars 2020.