Publisert

Ny publikasjon om brukermedvirkning

Hvordan opplever helsepersonell å samarbeide med brukerrepresentanter om utvikling av tilbud? Dette er hovedtema for en nylig publisert artikkel i PEC Innovation.

Artikkelen Primary healthcare professionals’ experience with patient participation in healthcare service development: A qualitative study er en del av NK LMHs pågående doktorgradsarbeid om brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringsvirksomhet i kommunen. Studien er publisert i PEC Innovation, et nytt søster-tidsskrift av det velkjente tidsskriftet Patient Education and Counseling (PEC).

Reelt samarbeid er komplisert

Artikkelen belyser fagpersoners opplevelser med å samarbeide med brukerrepresentanter for å utvikle kommunale tjenester og tilbud. Resultatene viser blant annet at fagpersonene så på samarbeidet som et tverrfaglig samarbeid med kollegaer. Samtidig erfarte fagpersonene at de ble dratt mellom det å ha en autoritetsrolle og å forsøke å være en likeverdig samarbeidspartner for brukerrepresentantene – noe som var utfordrende. Fagpersonene strevde også med å identifisere brukerrepresentantenes kollektive innspill fra deres private erfaringer.

Studien løfter fram at dersom fagpersoner ser på brukerrepresentanter som kollegaer, kan det viske ut forskjellene mellom deres ulike kompetanser og kunnskap og komplisere samarbeidet. Viktigheten av å verdsette fagpersoners og brukerrepresentanters ulike kunnskaper og kompetanse understrekes for å få til et reelt samarbeid. Studiens resultater indikerer et behov for en kyndig prosessleder eller fasilitator som kan tilrettelegge for godt samarbeid, som igjen kan lede til behovstilpassede tjenester til nytte for kommunens befolkning.

Doktorgradsarbeid

Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson

Ann Britt Sandvin Olsson er førsteforfatter på denne artikkelen, som er den andre av totalt fire artikler i det som utgjør hennes doktorgradsarbeid. PhD-prosjektet Samarbeid for å fremme helse har som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan samarbeide i utvikling av helsetjenester – og hva slags betydning dette samarbeidet kan ha. Medforfatterne i artikkelen utgjør forskningsteamet i doktorgradsarbeidet. PhD-prosjektet er gjort mulig av Stiftelsen Dam. NK LMH finansierer stillingen til medforskeren i PhD-prosjektet.

  • Publisert: 10. august 2022.
  • Sist oppdatert: 10. august 2022.