Publisert

Godt utbytte for barn og unge

Lærings- og mestringstilbud for barn og unge gir både personlig og helseøkonomisk utbytte viser vår nye kunnskapsoppsummering.

All erfaring tilsier at det er viktig å tilrettelegge for læring og støtte barn og unge i deres mestring av helseutfordringer. Men hva slags dokumentasjon finner vi på dette i den internasjonale forskningslitteraturen? Dette oppsummeres i vår artikkel How can we support children, adolescents and young adults in managing chronic health challenges? A scoping review on the effects of patient education interventions som nylig ble publisert i tidsskriftet Health Expectations. Artikkelen er tilgjengelig for nedlastning i fulltekst her.

Denne artikkelen er den tredje i rekken av kunnskapsoppsummeringer knyttet til utbytte og effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud, ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Barn og unge rapporterer om godt utbytte

Artikkelen presenterer hovedresultater fra 69 forskningsartikler. Til sammen er det 15 124 barn og unge som har deltatt i forskningen, og gjennomsnittsalderen er 12 år. De fleste tilbudene som er undersøkt er diagnosespesifikke, og det er tilbud til barn og unge som lever med diabetes, astma, overvekt og kreft som er mest undersøkt i forskningsartiklene.

Kort oppsummert rapporterer barn og unge at de har hatt stor nytte av å delta i lærings- og mestringstilbud. De som deltar i tilbud rapporterer at de har færre symptomer og helseplager, bedre etterlevelse av medisinering og/eller lavere forbruk av medisiner, samt økt kunnskap etter deltakelse. Resultatene som omhandler livskvalitet er noe mer variert. Alle studiene som har undersøkt fysisk aktivitet viser til positive endringer.

Av totalt 69 studier er det 17 studier som har undersøkt helseøkonomisk utbytte. Av disse viser 14 av 17 studier at barn og unge etter deltakelse har lavere forbruk av helsetjenester (både i primær- og spesialisthelsetjenesten) og færre fraværsdager fra skole.

Omfattende søk etter litteratur

Med denne litteraturstudien har vi gått gjennom forskningsartikler fra perioden 2008–2018. Det har blitt gjennomført systematisk søk i alle relevante databaser, og metoden for scoping review har blitt fulgt. Denne metoden åpner for å sammenligne resultater fra studier med både ulik metode og ulikt design. På denne måten sikres et bredere resultat. Vi fikk over 7000 treff på aktuelle artikler som har blitt gått systematisk gjennom av minst to i prosjektgruppen parallelt. Av disse er det 69 forskningsartikler som oppfyller alle inklusjonskriteriene, og som er en del av denne kunnskapsoppsummeringen.

Viktig å synliggjøre resultatene

Hva vi finner forskningsdata på avhenger av hva forskerne har valgt å måle eller undersøke. I denne gjennomgangen har de fleste studiene benyttet pasientrapporterte utfallsmål (såkalte PROMS), helseøkonomiske aspekter og andre mål knyttet til blodsukker og aktivitet. Kun fem studier har undersøkt deltakernes opplevelser ved bruk av kvalitativ metode.

Å synliggjøre resultatene fra dette arbeidet håper vi kan bidra til at lærings- og mestringstilbud for barn og unge prioriteres i større grad slik at flere opplever å få støtte til å leve gode liv, også med helseutfordringer.

Prosjektgruppen

Det er Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH, som har ledet prosjektet. Med seg har hun hatt både brukere, forskere og representanter fra praksisfeltet: Anne Trollvik (Høgskolen i Innlandet), Absera Teshome Koricho (Oslo universitetssykehus) og Stine Dybvig (Cerebral parese foreningen) i tillegg til Mette Haaland-Øverby, André Vågan, Liv-Grethe Rajka Kristoffersen fra NK LMH.

Relevante lenker

Tekst: Una Stenberg

  • Publisert: 30. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 1. august 2019.