Publisert

Innspill til kommunal prioriteringsmelding

NK LMH understreker i sitt høringsinnspill viktigheten av at fysisk, psykisk og sosial mestring er med som en del av prioriteringsgrunnlaget for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig gitt innspill til den første utredningen om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten NOU – 2018/16. Det viktigste først (HOD 2019). NK LMH støtter forslaget om å benytte de samme kriteriene for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som i spesialisthelsetjenesten. Det er særlig positivt at fysisk, psykisk og sosial mestring vektlegges. Utredningen anerkjenner med dette betydningen av læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Sentrale forutsetninger

NK LMH viser til at konkrete retningslinjer, verktøy og tilstrekkelig kompetanse hos de som skal foreta prioriteringene er viktige forutsetninger for at prioriteringskriteriene skal fungere etter intensjonen. Vurdering av nytte, ressursbehov og alvorlighet forutsetter at de som skal foreta prioriteringene (faglig, administrativt og politisk) har tilstrekkelig kunnskap om de tiltakene man skal prioritere mellom og hvilken nytte/effekt de har.

NK LMH støtter i stor grad de virkemidlene som foreslås i utredningen. Prioriteringskriteriene må synliggjøres i en nasjonal veileder. Viktig kunnskap er hvordan man skal tolke og praktisere prioriteringskriteriene, hvilke tiltak som er aktuelle, samt hvordan man kan vurdere hvilke gevinster de gir.

NK LMH mener at et avgjørende virkemiddel er knyttet til nye finansieringsordninger som støtter opp om prioriteringsprinsippene. Lærings- og mestringstilbud er nødvendige tiltak for å styrke fysisk, psykisk og sosial mestring ved ulike helseutfordringer hos brukere, pasienter og pårørende. Likevel mangler det i dag økonomiske insentiver for å drive lærings- og mestringstilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Tekst: Kari Hvinden

  • Publisert: 24. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 24. mai 2019.