Publisert

Praksiseksempel: Pårørendekurset TA TAK

Kurset TA TAK bidrar til å gjøre pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet, bevisste på sammenhengen mellom hverdagen sin og belastningene de har som pårørende.

Av Kolbjørn Gjære, rådgiver Lærings- og mestringssenteret i Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt), Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.
Oppdatert versjon av en artikkel skrevet av tidligere rådgiver i KoRus Midt, Mette Grytten

Blomst som vokser opp fra asfalt. Foto: yaymicro.com.
Illustrasjonsfoto: yaymicro.com.

Mange pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet, bruker mye tid og oppmerksomhet på den som har disse vanskene. Ofte blir belastningene med å være pårørende så store at de selv får dårlig helse.

Samhandling

Kommuner og organisasjoner i Midt-Norge som ønsker å drive kurset tilbys gratis manual, opplæring og oppfølging fra Lærings- og mestringssenteret i Kompetansesenter rus – Midt-Norge (LMS KoRus), St. Olavs Hospital.

Pårørende fra vertskommunen og omliggende kommuner kan delta i TA TAK. Noen kommuner organiserer kurset som et interkommunalt samarbeid, med bistand fra LMS KoRus.

Her kan du lese om planlegging, gjennomføring og evaluering av kurset:

Hvem er tilbudet for?

Pårørende til personer som sliter med rus eller psykiske vansker

Hvor holdes tilbudet?

I kommuner i Midt-Norge som har fått opplæring i å drifte TA TAK. Ta Tak-kurs har vært arrangert i Nærøy, Snåsa, Surnadal, Averøy, Sula, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda. De sju kommunene på Søre Sunnmøre har inngått et samarbeid om TA TAK, og kursene går på omgang i distriktet.

Hvem er tilbudet i regi av?

Det er kommuner som arrangerer kurset, men også organisasjoner kan gjøre det, alene eller i samarbeid med andre organisasjoner eller kommuner.

Planlegging

Målsetting

Ta Tak-kurset går over seks kvelder og har som mål at pårørende…

 • I større grad skal få forståelse av egen situasjon og opplevelse av å mestre hverdagen
 • Får informasjon om behandling, lokale hjelpetiltak, selvhjelp, pårørende- og brukerorganisasjoner
 • Får møte og lære av andre i samme situasjon
 • Blir vist vei til selvhjelpsgrupper og andre tilbud til de som ønsker det

Hvem har samarbeidet om å utvikle tilbudet?

Lærings- og mestringssenteret i tidligere Rusbehandling Midt-Norge, og senere Lærings- og mestringssenteret i Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt),  har utarbeidet tilbudet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal, bykommunene Ålesund, Molde og Kristiansund, distriktspsykiatriske senter, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) Møre og Romsdal, Al-Anon Møre og Romsdal, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Veksthuset Molde, Vestmo behandlingssenter (Nåværende: Rusbehandling TSB Ålesund) og Selvhjelp Norge ved distriktskontoret for Midt-Norge.

Hvem planlegger tilbudet?

LMS KoRus tilbyr opplæring i TA TAK gjennom et dagskurs og egen kursmanual med tilhørende vedlegg til bruk i planlegging, gjennomføring og evaluering. Etter gjennomført opplæring er det kommunen eller eventuelle organisasjoner selv som planlegger, gjennomfører og evaluerer kurset sammen med sine samarbeidspartnere. Det lages en egen samarbeidsavtale mellom LMS KoRus og kommunen(-e). Samarbeidsavtalen forankres på ledernivå i kommunen.

Hvordan får dere med brukerrepresentanter?

Lokale bruker- eller pårørendeorganisasjoner innen rus og psykisk helse inviteres til å sitte i den lokale planleggingsgruppen, og til å bidra på kurskveldene. På hver kurskveld skal det være et erfaringsinnlegg fra en pårørende.

Hvordan rekrutterer dere deltakere til tilbudet?

Via annonser i lokalaviser i området, kommunale nettsider, og gjennom flygeblader som blir spredd via hjelpetjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten og pårørendeorganisasjonene.

Kan du anslå hvor mange timer henholdsvis fagpersoner og brukerrepresentanter bruker på å planlegge tilbudet?

Planleggingsgruppen møtes 3 x 3 timer før hvert kurs. Deltakerne i planleggingsgruppen fordeler ansvar for å skaffe forelesere, lokaler, servering og kontakt med pårørende mer som gjøres utenom møtene. Hvor mye tid som går med til dette varierer, men det er en forutsetning at den eller de som har hovedansvaret får avsatt arbeidstid til dette.

Gjennomføring

Hvem gjennomfører tilbudet?

Det er vertskommunen som gjennomfører Ta Tak-kurset.

Hvor mange deltakere har dere?

Det deltar 10–20 personer på hvert kurs, men det anbefales å ha minst 15 påmeldte.

Hvor ofte er det samlinger, hvor ofte og hvor lenge?

Kurset gjennomføres over 6 kurskvelder, med en fast kurskveld hver uke. Hver kurskveld varer cirka 2,5 timer. Det poengteres overfor deltakerne at de melder seg på hele kursrekken.

Hvor ofte det er kurs, varierer fra sted til sted. På Søre Sunnmøre, der arrangøransvaret går på omgang mellom de syv kommunene, holdes kurs med ca. ett og et halvt års mellomrom.

Innhold: Hva er tema for hver av samlingene?

 1. Mestring og verdighet
 2. Tvang og rettigheter
 3. Behandlingstilbud
 4. Pårørendeorganisasjoner og selvhjelp
 5. Søsken og andre barn i familien
 6. Familieperspektivet

Innhold: Hvilke innlegg holder fagpersoner og brukerrepresentanter?

Hver kurskveld åpnes av kursholderne. De ønsker velkommen og introduserer en pårørende som holder et innlegg som belyser kveldens tema. En pårørende forteller hvordan han eller hun har håndtert situasjonen sin. Fagpersoner fra tjenester holder innlegg over kveldens hovedtema, og presenterer spørsmål til drøfting. Alle deltar deretter i samtale i mindre grupper og plenum.

Kan du anslå hvor mange timer henholdsvis fagpersoner og brukerrepresentanter bruker på å gjennomføre tilbudet?

En erfaringsinnleder har ca. 15 minutt til å fortelle sin historie, faginnleder har ca. 30 minutt til sitt innlegg. I tillegg er både pårørenderepresentanten og faginnlederen til stede som ressurspersoner resten av kurskvelden, som inneholder kaffepause, gruppesamtale og oppsummering i plenum.

Evaluering

Hvordan evaluerer dere tilbudet og hvor mye tid tar det?

Etter gjennomført kurskveld oppsummerer kursholderne, pårørenderepresentant og faginnleder hvordan kurskvelden har gått. Deltakerne leverer en skriftlig midtveisevaluering på 3. kurskveld og en skriftlig sluttevaluering etter 6. kurskveld.
To uker etter kursslutt holdes et 3 timers evalueringsmøte der involverte i gjennomføringen av kurset inviteres. Ut fra et oppsatt evalueringsskjema diskuteres blant annet gjennomføring, ansvarsdeling, kursholdernes rolle, tidsbruken, økonomiske anliggende og deltakernes evalueringer.
Høsten 2020 ble det gjennomført et digitalt seminar der representanter for arrangørkommuner delte sine erfaringer.

Arrangere Ta Tak?

Her kan du laste ned en kort orientering om tilbudet til deg som arrangør. Les ellers mer på nettsiden til tilbudet.

Kontaktpersoner:

Lærings- og mestringstilbud – kort og godt

Denne artikkelen er et eksempel på en type praksiseksempel på mestring.no som vi kaller lærings- og mestringstilbud – kort og godt.

Her har Mette Grytten, rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge i St. Olavs Hospital HF, seksjon Møre og Romsdal, fylt ut skjema på mestring.no for å dele erfaringer med andre i lærings- og mestringsfeltet.

Vil du dele dine erfaringer?

Gå til artikkelen vår Vil du bidra med praksiseksempel? og se hva som skal til for at du kan dele dine erfaringer gjennom mestring.no. Du kan velge om du vil bidra med lærings- og mestringstilbud – kort og godt ved å fylle ut skjemaet på siden, eller artikkel.

 

 • Publisert: 10. juni 2014.
 • Sist oppdatert: 28. januar 2022.