Publisert

Sammen om mestring – læring for livet

Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

Bildetekst: Evalueringsmøte (f.h.): Astri K. Gullesen og Tove Lill R. Falstad (rådgivere læring og mestring i Senter for samhandling Helgelandssykehuset), Kari B. Arnesen og Steinar Arnesen (brukerrepresentanter og leder for Rana Parkinsonforening). På skjermen fra telestudio i Mosjøen (f.h.): Camilla Straum (kursleder og avdelingssykepleier nevrologisk avdeling), Anne Skjervstad og Trine Gåre (logopeder Vefsn kommune), Eivind H. Augustsen (leder for merkantil avdeling Helgelandssykehuset Mosjøen), Kjersti Jensen (ergoterapeut Vefsn kommune) og Linda W. Vassvik (avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten Vefsn kommune).

Kursleder og sykepleier Camilla Straum og Dorota P. Slowinska som er nevrolog og medisinsk ansvarlig for kurset, jobber ved nevrologisk avdeling på Helgelandssykehuset. De kunne sammen med sine samarbeidspartnere fra Vefsn kommune, Rana Parkinsonforening og Helgeland Parkinsonforening, ønske pasienter og pårørende hjertelig velkommen til «Mestringskurs for deg med Parkinson og dine pårørende» den 23. og 24. oktober 2017. Kurset ble gjennomført i Vefsn Rådhus.

Parkinsonkurset er et nytt lærings- og mestringstilbud på Helgeland, som vil bli videreført. Med pasienter og pårørende fra hele Helgeland som målgruppe ble kurset tidlig fulltegnet. Kurset er bygget på prinsippene som alle lærings- og mestringskurs på Helgeland bygges på: Likeverdig samarbeid mellom fagpersonell og erfarne brukere. I arbeidsgruppas planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfase er derfor brukerrepresentantene ekteparet Steinar og Kari Arnesen viktige bidragsytere.

Nylig ga Helse- og omsorgsdepartementet ut Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024). Der trekkes brukermedvirkning fram som en særlig viktig faktor for utvikling av tjenestetilbud for framtiden: «Pasienter og pårørende er en ressurs for helse- og omsorgstjenesten, og deres erfaringer skal brukes aktivt for å forbedre tjenestene. Pårørende er en uvurderlig ressurs for sine nærmeste og samfunnet, og det er et mål å sikre at de får god oppfølging og veiledning».

Portrett av D. Slowinska
Dorota Slowinska har som medisinsk ansvarlig for kurset vært tilstede ved all planlegging og gjennomføring av kurset.

Både Steinar og Kari Arnesen hadde innlegg i kurset om det å leve med Parkinson i hverdagen og familieliv. De fremhever begge viktigheten av at pårørende skal gis mulighet til å få samme opplæring som pasienter. De vektlegger temaet livsmestring som et særlig viktig tema for både pasient og pårørende. De ga også spesielt ros til legen i kurset, Dorota Slowinska, som hadde forklart medisinske emner på en måte som var lett å forstå og som åpnet opp for spørsmål fra deltakerne. Steinar Arnesen er leder av Rana Parkinsonforening og kona Kari Arnesen er medlem.

Representanter fra nyoppstartede Helgeland Parkinsonforening har også bidratt i planlegging og rekruttering til kurset via telefon og e-postutveksling. Helgeland Parkinsonforening hadde innlegg i kurset om foreningen som nylig er opprettet.

Evaluering av kurset

Alle kursene som arrangeres i regi av lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset evalueres både muntlig og skriftlig etter hvert kurs. Evalueringen gjøres både av fagfolkene og av deltakerne på kurset. I desember 2017 var arbeidsgruppa samlet for å evaluere kurstilbudet. Evalueringsmøtet foregikk på videokonferanse med studioer i Mosjøen og Mo i Rana.

Her er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne som ble gitt skriftlig og anonymt i evalueringsundersøkelsen rett etter kurset.

Jeg tenker at dette var et nyttig kurs for både pasienter og pårørende. De som står bak fortjener mye ros for gjennomføringen, alle gjorde en god jobb!

Har fått mye nytt å tenke på, og bedre forståelse for belastningen det er å ha Parkinson. Et prisverdig tiltak.

Kurset fikk en score på 4.73 av 5.0 mulige på at forventningene til kurset ble innfridd og at temaer som ble tatt opp var relevante. Og 45,5 % svarte at opplæringstilbudet har ført til endring av levevaner.

Veldig viktig at pårørende får være med. Ikke alle som har denne sykdommen klarer seg alene! Veldig fin atmosfære på kurset som gjorde det mulig å føle seg trygg.

Samhandling satt i system

I utviklingen av lærings- og mestringskurs på Helgeland har man valgt å vektlegge samhandling som en viktig faktor for å gi gode tjenestetilbud lokalt. Dette understøttes av mål og tiltak beskrevet i Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord (2015-2018). I praksis betyr det at alle arbeidsgrupper på lærings- og mestringssenteret (LMS) som er organisert under Senter for Samhandling i Helgelandssykehuset, settes sammen av fagrepresentanter på tvers av spesialist- og kommunehelsetjeneste. Det vil si at kommunehelsetjenesten alltid inviteres med i arbeidsgruppene når nye kurstilbud skal utvikles. Slik har det vært i flere år, og mange kommuner har erfaringer fra samarbeidet. Av hensyn til ressurser og prioritering i kommunene, er det ikke alltid at et samarbeid er mulig å få til. Målet er å alltid gjøre et forsøk.

Mesteparten av tiden i pasient og pårørendes liv leves hjemme og i hjemkommunene. Det er derfor viktig at pasientene vet hva som fins av tilbud og hvem de kan kontakte i egen kommune. I tillegg kreves det at fagpersonene i kommunen vet hva brukerne trenger og hva de har fått av informasjon fra spesialisthelsetjenesten.

– Ved å jobbe på tvers av nivå og etat, og i samarbeid, klarer vi mer til beste for pasient og pårørende enn vi klarer hver for oss. Samarbeid mellom nivåene er derfor viktig for pasient og pårørendes mulighet for mestring, sier rådgiver Astri Gullesen fra Senter for samhandling.

Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette. Helgelandssykehuset alene hadde ikke de fagressursene som var etterspurt, men i samarbeid med kommunen ble kurset gjennomførbart og vellykket.

Samarbeidet er forankret i tjenesteavtalene som er inngått mellom foretaket og kommunene på Helgeland. I tjenesteavtale 2 er det stadfestet at det skal «samarbeides om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig». I arbeidsgruppa for parkinsonkurset har man absolutt erfart at dette er hensiktsmessig. – Vi hadde ikke hatt ressurser til å gjøre dette alene, sier kursleder Camilla Straum fra Helgelandssykehuset.

I samarbeidet bidrar Helgelandssykehuset med spesialist i nevrologi, med kursleder, merkantile ressurser og rådgivere fra Senter for samhandling. Vefsn kommune bidrar med logopeder, fysioterapeut, ergoterapeut og kurslokaler til Parkinsonkurset.

– Kursets brede sammensetning av fagressurser og gode kvalitet er i dette tilfellet kun mulig å få til når vi samarbeider på tvers av nivå og etat, sier Gullesen.

Tjenesteavtale 6 og 10 har formålspunkter som forankrer samhandlingen. I avtale 6 står det: «Sikre at begge parter bidrar til kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og evaluering av tjenestene. Sikre gjensidig informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring mellom partene». Og i tjenesteavtale 10 er formålet å «sikre god samhandling og ressursutnyttelse mellom kommunen og helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeid».

– En samarbeidsmodell som dette er ikke vanlig praksis rundt omkring i landet. Etter Samhandlingsreformen er det flere som arbeider med å finne gode samhandlingsmodeller, og de vil nødvendigvis variere ut fra lokale ressurser og behov, sier spesialrådgiver Kari Hvinden ved Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Til det beste for pasientene og de pårørende

– Å ha egne kurs arrangert enten av spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten kan nok være hensiktsmessig i enkelte tilfeller, men ofte kommer vi lengst ved å samarbeide på tvers, uavhengig av hvem som står som arrangør, sier rådgiver Astri Gullesen og Tove Lill Falstad fra Senter for samhandling.

Arbeidsmåten som er etablert ved lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset bidrar til nettverksbygging, kompetanseoverføring, ressursutnyttelse og god samhandling i den hensikt å oppnå helsefremmende tilbud for pasienter og pårørende. Alle i arbeidsgruppa har knyttet nye kontakter, fått ny kunnskap og et nytt faglig nettverk.

– Noe av tilbudet som finnes i kommunen var ukjent for fagpersonell i foretaket fra tidligere, og vise-versa, derfor bidrar dette også til internt opplysningsarbeid som i neste omgang kommer pasienter og pårørende til gode, avslutter Falstad.

«Sammen om mestring – læring for livet» er visjonen for arbeidet på alle plan.

Kilder og relevante lenker:

Tekst: Astri Gullesen og Tove Lill Falstad

  • Publisert: 15. februar 2018.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.