Publisert

Søker deltakere til forskning om overganger

Hvordan erfarer unge voksne det å leve med en langvarig helseutfordring i overgangen til voksenlivet? Et forskningsprosjekt ved OsloMet søker kunnskap om nettopp dette.

NB! Rekrutteringen er nå avsluttet.

Doktorgradsprosjektet Å vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen gjennomføres ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet. I denne forbindelse søker doktorgradsstipendiat og sykepleier Anurajee Rasalingam unge voksne til å delta i et individuelt intervju om egne erfaringer.

Hvem kan delta?

Prosjektet ønsker å komme i kontakt med unge voksne mellom 18 og 29 år som har vokst opp med en langvarig helseutfordring (kronisk somatisk sykdom og fysisk funksjonsnedsettelse), har behov for tilrettelegging og tjenestebistand i noen form grunnet den langvarige helseutfordringen, samt er samtykkekompetente.

Eksempler på langvarige helseutfordringer det kan dreie seg om er nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av ulike diagnoser eller tilstander slik som cerebral parese, ryggmargsbrokk, spinal muskelatrofi, duchenne muskeldystrofi, epilepsi e.l.

Hva innebærer deltakelse

De unge voksne deltar i kvalitative dybdeintervju. Intervjuene vil være i form av samtaler om sentrale temaer som livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. Det skal gjøres lydopptak av intervjuene. Det er ønskelig å gjennomføre intervjuene ansikt til ansikt om det lar seg gjøre med hensyn til smittevernhensyn. Ellers er det mulig å utføre intervjuet gjennom det digitale verktøyet Zoom.

Deltakelse i prosjektet vil være anonymt og i henhold til forskningsetiske retningslinjer.

Doktorgradsstipendiat og sykepleier Anurajee (Anu) Rasalingam

Kjenner du noen?

Om du kjenner til aktuelle deltakere eller har spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med Anurajee Rasalingam på e-post anrasa@oslomet.no eller tlf: 91331507

Nyttig kunnskap

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Frambu – kompetansesenter for sjeldne diagnoser deltar som samarbeidspartnere i prosjektet for å bidra til rekruttering av deltakere til studien.

– I 2018 fikk helseforetakene i oppdrag å utvikle rutiner for god overføring fra barn- til voksenorientert helsetjeneste i samarbeid med ungdomsrådene. Dette er et arbeid som fortsatt pågår. Mer kunnskap om hvordan de unge selv opplever denne overgangen, vil være svært verdifullt i det videre arbeidet med å legge til rette for så gode overganger som mulig, sier spesialrådgiver og medforsker ved NK LMH, Mette Haaland-Øverby.

– Vi ser frem til å følge dette spennende prosjektet!

Prosjektets forankring

Å vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen er et delprosjekt av prosjektet Promoting social participation and quality of life to reduce future social inequality for children with long-term health challenges. Doktorgradsprosjektet består av en studie basert på registerdata og en kvalitativ studie. Prosjektansvarlig og veileder for stipendiaten er professor Sølvi Helseth ved Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet.

Prosjektet er en del av INTEGRATE som er et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og er knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som OsloMet har skapt sammen med NAV.

INTEGRATE skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet.

  • Publisert: 27. november 2020.
  • Sist oppdatert: 27. mai 2021.