Publisert

Helgeland samhandler om Mestringstreff

I et nytt samhandlingsprosjekt skal Helgelandssykehuset og tre kommuner prøve ut kurskonseptet Mestringstreff. Helsepedagogisk kompetansebygging, etablering av læringsnettverk, bruk av teknologi og avstandsoppfølging er viktige stikkord.

Norge og Helgeland har en utfordrende geografi med tanke på å nå ut til alle som har behov for lærings- og mestringstilbud.

Om mestringstreff

I perioden 2015-2017 gjennomførte NK LMH og flere andre aktører et prosjekt der målet var å utvikle et mestringskurs uten diagnosefokus som primært var beregnet på kommunal praksis. Resultatet ble kurstilbudet Mestringstreff med tilhørende håndbok. Håndboka består av tre hoveddeler. Del 1 er en praktisk og konkret veileder for å planlegging og gjennomføring. Her finner du forslag til temaer og innhold, nødvendige lokale vurderinger, konkrete verktøy og smarte tips. Del 2 inneholder bakgrunn og kunnskapsgrunnlag, ulike modeller for organisering, samt refleksjoner knyttet til kompetansebehov i kommunene. Del 3 er en verktøykasse som tar for seg ulike praktiske tips, pedagogiske virkemidler og mestringsstrategier. Les mer her.

Med midler fra det regionale helseforetaket i nord (Helse Nord RHF) skal nå Helgelandssykehuset HF i nært samarbeid med tre omkringliggende kommuner teste ut kurskonseptet Mestringstreff i en kombinasjon av fysiske møter og bruk av digitale verktøy. Målet er å høste erfaringer som kan brukes for å etablere Mestringstreff som et tilbud til personer på hele Helgeland uavhengig av pasientens digitale helsekompetanse og bosted, både som en del av et pasientforløp fra hjem til hjem og som et frittstående tilbud.

Samarbeidspartene i prosjektet skal dele og bygge kompetanse og utforske bruk av digitale løsninger. Ønskede effekter av prosjektet er å bidra til likeverdig tilgang til tilbud av god kvalitet, øke helsekompetansen i befolkningen, styrke helsepedagogisk kompetanse og samhandling, samt bidra til kostnadsbesparelser.

Hva er Mestringstreff – og for hvem?

Mestringstreff er et lærings- og mestringstilbud som skal bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Tilbudet svarer på et uttalt behov hos brukere og pasienter, og det utfyller de mer diagnoseorienterte tilbudene i sykehusene. Mestringstreff er et kurstilbud som passer inn i ulike pasientforløp, også der personene lever med flere helseutfordringer. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan etableres i forlengelsen av tilbudet.

Lokal samhandling

Astri Gullesen, portrett
Astri Gullesen, prosjektleder og rådgiver ved senter for samhandling ved Helgelandssykehuset

Ved etablering av Mestringstreff legges det opp til omfattende samhandling mellom kommune og sykehus, mellom kommune og brukerorganisasjoner og interkommunal samhandling. Helgelandssykehuset, gjennom Senter for samhandling, er prosjekteier og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Kommunene som er med i prosjektet er Brønnøy, Vefsn og Rødøy kommune.

Prosjektorganisasjonen er under etablering og Astri Gullesen, rådgiver ved senter for samhandling ved Helgelandssykehuset, er ansatt som prosjektleder. Det inviteres inn brukerrepresentanter og tverrfaglig helsepersonell fra de deltakende kommunene i prosjektgruppen.

Prosjektet er godt forankret i både foretak og kommuner gjennom Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Alle samarbeidsaktørene er sentrale i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) vil være faglig rådgiver i prosjektet.

Læringsnettverk

Et av hovedtiltakene i prosjektet er å etablere et læringsnettverk med deltakere fra foretak, kommuner og brukerorganisasjoner. Dette er de som skal samarbeide om å planlegge og gjennomføre Mestringstreff i praksis. Det skal gjennomføres kompetanseheving for å trygge deltakerne i gjennomføring av Mestringstreff og for å tilpasse tilbudet til de lokale rammene som eksisterer. NK LMH har det faglige ansvaret for kompetansehevingen. På grunn av pandemisituasjonen planlegges det nå for alternativ kompetanseheving gjennom bruk av kun video.

Det er et mål at det nettverket som etableres skal fortsette å utveksle kunnskap og støtte hverandre også etter at prosjektfasen er over.

Bruk av digitale verktøy

Prosjektet skal teste ut bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringsvirksomhet/pasient og pårørendeopplæring. Prosjektet skal benytte videokonferanse både i planlegging (samhandling mellom ansatte i kommuner, sykehus og brukerorganisasjoner) og i gjennomføring av kurs.

AV1 robot
AV1-robot skal testes ut i prosjektet. Bilde: No Isolation

I tillegg vil prosjektet prøve ut bruk av en AV1-robot. Denne kan plasseres i en undervisningssetting og overføre direkte til mottakere som befinner seg på en annen lokasjon. Eksempelvis kan en lokal sykepleier, sammen med pasient og pårørende i Rødøy kommune, delta (via nettbrett) i et mestringskurs som foregår i Vefsn kommune eller på sykehuset i Mosjøen. Roboten eller pasienten kan delta i samtale én til én, i gruppearbeid og kan følge undervisningen som skjer i kurset. Den kan be om ordet og stille spørsmål til foredragsholdere og kursdeltakere. En annen situasjon kan være at en kursleder er sammen med pasienter og pårørende i Brønnøysund og følger undervisning som foregår i Sandnessjøen via en videoløsning (Whereby, Skype for business, Norsk helsenett). Det vil da være kursledere både i Sandnessjøen og Brønnøysund og deler av kursopplegg eller gruppearbeid kan styres lokalt. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til fagpersonene på tvers av lokasjonene.

– Det er knyttet store forventninger til resultatet av dette prosjektet som er viktig for å kunne gi et likeverdig tilbud til alle på Helgeland, sier Knut Roar Johnsen, leder av styringsgruppa for prosjektet og samhandlingssjef for Helgelandssykehuset HF.

Hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Astri Gullesen på e-post astri.merete.gullesen@helgelandssykehuset.no eller telefon 480 56 337.

Artikkelen er skrevet av Kari Hvinden (spesialrådgiver/veileder, NK LMH) og Astri Gullesen, (prosjektleder, Helgelandssykehuset)

Relevante lenker:

 

  • Publisert: 17. november 2020.
  • Sist oppdatert: 17. november 2020.