Publisert

Pårørendestrategi og handlingsplan lansert

Det skal bli enklere å være pårørende med regjeringens nye pårørendestrategi og handlingsplan. Bedre informasjon, opplæring og veiledning løftes fram som ett av seks sentrale innsatsområder.

Den nye strategien «Vi – de pårørende» (2021-2025) skal bidra til at pårørende blir anerkjent som den ressursen de er. Målet er å sikre god ivaretakelse av alle pårørende slik at de kan leve egne gode liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. Det vektlegges også å sikre at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Brukere og pårørende har hatt gode muligheter for å spille inn momenter til strategien. Disse innspillene understreker at mange pårørende har behov for mer informasjon om tilgjengelig tjenestetilbud, mer kunnskap om sykdom og behandling, veiledning fra helse- og sosialpersonell, samt behov for å treffe og snakke med mennesker i samme situasjon.

Strategien inneholder seks innsatsområder med tilhørende tiltak. Disse er:

 • Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende
 • Bedre informasjon, opplæring og veiledning
 • Forutsigbare og koordinerte tjenester
 • Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende
 • Familieorienterte tjenester
 • Pårørendemedvirkning

Lærings- og mestringsvirksomhet

Både sykehus og kommuner skal tilby lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. Strategien vektlegger at informasjon, opplæring og veiledning skal være tilpasset pasient og pårørendes behov, livssituasjon og helsekompetanse. Den peker på at tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon er av stor betydning for at pårørende skal kunne forstå egne rettigheter og navigere i tjenestetilbud, relevante stønadsordninger og lignende. Digitalisering av tjenester skal bidra til oppdatert og kunnskapsbasert informasjon, samt lette samarbeidet og dialogen med pårørende.

Det skal bli enklere for pårørende å finne fram til riktig og relevant informasjon ved å gjøre kvalitetssikret informasjon tilgjengelig på nett. Helsenorge.no løftes fram som innbyggernes hovedinngang til offentlige helse- og omsorgstjenester på nett. Her har alle innbyggere tilgang til generelle råd om helse og livsstil, behandlinger, pasient- og pårørenderettigheter og kliniske studier. Det finnes også en egen temaside for pårørende.

Strategien sier ikke noe klart om hva som defineres som bedre informasjon, opplæring og veiledning, men lister opp følgende tiltak under det aktuelle innsatsområdet:

 • Videreutvikle helsenorge.no
 • Oppfordre kommuner til utvikling av oversiktlige nettsider
 • Foreldrehverdagen.no skal henvise til relevant informasjon om hjelpeinstanser om ivaretakelse av barn som pårørende, etter innspill fra helsemyndighetene
 • Bidra til bedre pasient- og pårørendeopplæring
 • Videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring i arbeidet med Demensplan 2025

– Vi ønsker den nye pårørendestrategien hjertelig velkommen. Det er et betydelig behov for oppfølging og ivaretakelse av pårørende. Spesielt gleder vi oss over at lærings- og mestringsvirksomheten får så stor plass i den nye satsningen. Vi ser frem mot å bidra til å realisere denne strategien, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Aktuelle lenker:

 • Publisert: 18. desember 2020.
 • Sist oppdatert: 18. desember 2020.