Publisert

Spennende fagdager i Helse Midt-Norge

Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge arrangerte i mai to samlinger for fagpersoner som arbeider innen feltet. Det ble tre dager til ende med spennende presentasjoner, erfaringsutveksling, diskusjoner og sosialt samvær.

Den første samlingen handlet om etterutdanning innen helsepedagogikk og samlet en liten gruppe med representanter fra både helseforetak og kommuner. Den andre samlingen var den årlige regionale nettverkssamlingen for de som arbeider ved lærings- og mestringssentrene i de ulike helseforetakene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) var invitert til å orientere om eget arbeid i begge samlingene og var representert med spesialrådgiverne Hilde Blindheim Børve og Kari Hvinden.

De fem medlemmene i regional ressursgruppe for Helse Midt
Arrangører (f.v.): Jan Ole Bolsø, Toril Kvisvik, Stein Conradsen, Borghild Lomundal, Ann Kathrin Røstad Hagen. Foto: Kari Hvinden

Helsepedagogikk som satsingsområde

Bakgrunnen for møtet om helsepedagogikk er at dette er ett av fire satsingsområder i en felles handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (2017-2021). Hilde B. Børve orienterte om status for arbeidet med helsepedagogikk ved NK LMH. Dette ble fulgt opp av drøftinger rundt hvordan man kan samhandle og videreutvikle eksisterende tilbud i Midt-Norge. Det er til dels stor enighet om hvilke temaer som bør inkluderes i tilbudene. Rammebetingelsene er imidlertid ulike, derfor er den lokale tilpasningen viktig.

Forløpsarbeid, e-læring og hvordan integrere forskningsfunn i praksis

Flere viktige temaer sto på dagsordenen for den årlige nettverkssamlingen med representanter fra alle helseforetakene i regionen.

Samlingen startet med en presentasjon av handlingsplanen for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (2017-2021), Læring og mestring i pasientens helsetjeneste, hvor fire hovedområder med tilhørende delmål og tiltak er beskrevet. Deretter stod pasientopplæring i pasientforløp på programmet. Aud Hiller, en av de ansvarlige for forløpsarbeidet ved St. Olavs Hospital, var invitert til å si noe om hvordan de arbeider med pasientopplæring i pasientforløp. Det ble en god dialog om hvordan informasjon, veiledning og opplæring kan inngå i forløpsbeskrivelsene, og hvordan man i større grad kan inkludere pasienter og brukere i utviklingen av forløpene.

Det ble også gjennomført et par idédugnader (workshops) underveis i samlingen. E-læring var ett av temaene for dette. Her stod Anette Strømsbo Gjørv for innledningen (på Skype fra Sørlandet Sykehus), og hun hadde mange gode tips om muligheter og utfordringer knyttet til e-læring. Hun åpnet forståelsen for både nytten av gode e-læringsprogrammer, men også kompleksiteten i å lage dem. Her er det viktig å dele og ta i bruk gode tilbud som andre utvikler. En nasjonal e-læringsplattform med kvalitetssikrede tilbud er ønskelig. NK LMH er med på en kunnskapsoppsummering knyttet til effekt og nytte av e-læring i helsetjenesten (oppstart høsten 2017).

På programmet stod også presentasjoner av fire spennende og ulike eksempler fra praksisfeltet. Ellen Karin Langnes (Helse Møre og Romsdal) snakket om et rettighetskurs, Mette Holte og Ann Katrin Hagen Røstad (Helse Nord-Trøndelag) fortale om månedens brukerorganisasjon, Espen Ervik (Helse Møre og Romsdal) fortalte om et kurs for pasienter med prostatakreft og Ester Alfer Nørstebø (St. Olavs Hospital) presenterte en regional kartlegging av eksisterende tilbud innen friskliv og læring og mestring. Presentasjonene viste aktuelle, gode tilbud og engasjerte fagutøvere som er opptatt av utvikling.

Hvordan vi kan bruke forskningsresultater i praksis var temaet for den andre idédugnaden. Her stod Aslak Steinsbekk (NTNU) for innledningen. Det ble gode gruppediskusjoner om utfordringer knyttet til hvordan lese og integrere forskningsfunn i praksis og hvordan forstå metodiske utfordringer når en selv ikke er forsker. Det ble anbefalt å gjøre søk, lese mye og øve seg på å se forskningen i sammenheng med praksisutøvelsen. Kunnskapsoppsummeringer er nyttige i denne sammenheng.

Samlingen ble avsluttet av Borghild Lomundal, fra lærings- og mestringsenteret ved St. Olav Hospital, som snakket om sammenhengen mellom overordnede mål i pasientens helsetjeneste og hvordan vårt felt kan bidra for å nå sentrale mål. Hun trakk direkte linjer gjennom ny handlingsplan, samlingens program og pasientens helsetjeneste.

Undertegnede opplevde å bli imponert over og inspirert av kompetansen og engasjementet fra praksisutøverne innen feltet i løpet av disse dagene og takker for fine dager i Trondheim!

Skrevet av Hilde B. Børve og Kari Hvinden.

  • Publisert: 22. mai 2017.
  • Sist oppdatert: 22. mai 2017.