Publisert

Møter som har satt spor

Så var tre dager spekket med faglig påfyll, spennende møter og nye innfallsvinkler over. Gjennom bruker-, fag- og forskningsbasert kunnskap har vi fått høre innlegg om alt fra lønnsomhet og nytteverdi til hvordan det er å leve med helseutfordringer og hva som er viktige motivasjonsfaktorer. Vi tar et tilbakeblikk på konferansen om friskliv, læring og mestring.


Etter en god første dag var mange av oss spente på dag to og tre av konferansen Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i sentrum. Camilla Stoltenberg, Direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, åpnet med sitt innlegg om tilstanden til helse-Norge og det overordnede formålet med folkehelsearbeidet. Hun tegnet det store bildet og bekreftet viktigheten av det arbeidet vi gjør innenfor både friskliv, læring og mestring.

Forskning og veien fra kunnskap til praksis

Derfra gikk andre dag videre med innlegg om forskning innenfor de ulike områdene, hva vet vi per i dag, hva er utfordringene og hva er behovet for videre forskning. Una Stenberg, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Mette Haaland-Øverby, medforsker ved NK LMH, ga oss noen smakebiter på hva deres litteraturgjennomgang sier om effekt og nytteverdi av lærings- og mestringstilbud. Stenberg og Haaland-Øverby konkluderer med at resultatene er lovende. Flere studier formidler forsiktig positiv effekt og at deltakerne har hatt personlig utbytte fra å delta i lærings- og mestringstilbud. Særlig samstemt er forskningen på det som handler om å tilegne seg ny kunnskap, bli mer bevisst på egen helse og opplevelsen av gjensidig støtte og håp.

Selv om vi ikke har mye forskning på effekt og nytteverdi av lærings- og mestringstilbud, viser denne studien at vi har verdifull kunnskap fra mange forskjellige studier som i grunnen utfyller hverandre godt. – Vi er i startfasen. Vi har noen viktige puslebrikker, men det er mye som gjenstår. – Det er nå forskning på brukermedvirkning begynner å ta av!, avsluttet Stenberg.

Som oppfølging til innleggene om forskning ga Terje Ogden, Forskningsdirektør ved Atferdssenteret Unirand og Professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, oss gode tips til hva vi bør tenke på når vi skal nyttiggjøre oss kunnskapen i praksis. Han var tydelig på at god implementering handler om både kloke valg og strategisk gjennomføring. Her er langsiktighet, positivt og godt lederskap, samt rekruttering av velegnede utøvere viktige faktorer. Samtidig vil implementeringen også stille krav til selve intervensjonen, det man ønsker omsatt til praksis. Det må være enkelt å integrere i gjeldende praksis og tilpasset problemene som skal løses. Eksempler på vellykket implementering viser tydelig hvor viktig det er å involvere brukere hele veien.

Brukererfaringer, faglige innlegg og forskning

Siste halvdel av dag to bestod av åtte parallelle sesjoner med i alt 38 ulike foredrag. Bak disse foredragene stod fagfolk og forskere innen både friskliv, læring og mestring, samt erfarne brukere og brukerrepresentanter som delte sine erfaringer og kunnskap. Tilbakemeldingene vi har fått så langt forteller oss at innholdet innfridde på samtlige sesjoner, og at nettopp kombinasjonen av faglige innlegg og innblikk i brukeropplevelser ved siden av forskningsresultater gir mye til tilhørerne.

Åpningsinnlegget på konferansens siste dag var et godt eksempel i så måte. Opp på scenen kom et kor som bergtok en fullsatt sal med sin sang og sine ord om hva sangen har betydd for hver enkelt i det å mestre en hverdag med ulike psykiske utfordringer. Det er de sangglade høyskolelektorene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Arve Almvik og Grete Daling, som fikk ideen om å lage et forskningsprosjekt på kor og psykisk helse. Prosjektet er nå ved veis ende, og resultatet var vi så heldige å få ta del i under konferansen. Da de 15 sangerne var ferdig med sin opptreden, var det få tørre øyne i salen og stående applaus. Du kan lese mer om dette prosjektet i denne artikkelen.

Motivasjonskrefter – hvordan skape reiselyst

Avslutningsvis løftet sosionom Mia Börjesson salen med et engasjerende innlegg om motivasjon og motivasjonskrefter. I arbeidet med endrings- og mestringsprosesser er det avgjørende at lyst og vilje hos den enkelte ligger til grunn. Mia anvendte reisen som metafor og stilte det sentrale spørsmålet: Hvordan skaper vi reiselyst? Hvilke faktorer er nødvendige som motivasjonskrefter? Her trakk hun fram viktigheten av forventninger, fantasi, forbilder, følelser, fokus og ferdigheter. Gjennom å jobbe helhetlig med tanke, følelse og handling kan vi legge til rette for møter som genererer kraft, energi, mot og glede.

Tilbakemeldinger og spredning av det gode budskap

Det har vært utrolig morsomt å se hvor mange som har vært med oss og spredt mange av de viktige budskapene og de gode opplevelsene fra konferansen. Nederst i artikkelen vil du finne en oversikt over nyheter fra andre om konferansen, både i form av artikler og i form av meldinger og bilder i ulike sosiale medier.

Tilbakemeldingene vi har fått underveis gir oss god grunn til å være fornøyde. Som lederen av programkomitéen, Borghild K. Lomundal, seksjonsleder ved Lærings- og mestringssenteret på St. Olavs Hospital HF, oppsummerte konferansen:

– Et samarbeid som etter flere tilbakemeldinger, «kom i akkurat riktig tid», og som det blir interessant å følge i årene framover.

Vi er svært takknemlige for alle som stilte opp og var med på å gjøre denne konferansen til en så fin og innholdsrik opplevelse. Hos NK LMH ser vi nå frem til å ta videre de innspillene vi har fått fra dere underveis, både gjennom foredrag og tilbakemeldinger i spørsmålsboksen, men også gjennom de mange gode møter og samtaler vi har hatt i løpet av disse tre konferansedagene. Det er mange møter som har satt sine spor hos oss.

Nytt fra andre om konferansen:

Relevante lenker

 

Skrevet av Cecilia Sønstebø
Foto: Karl Fredrik Westermann og Inger Merete Skarpaas

  • Publisert: 27. november 2015.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.