Publisert

«Et lærerikt fellesskap»

Gjennom etablering av et læringsnettverk og helsepedagogisk kompetansebygging er nå Helgeland klare for å pilotere Mestringstreff som et samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og tre omkringliggende kommuner.

Prosjektet Mestringstreff på Helgeland har som mål å høste erfaringer som kan brukes for å etablere Mestringstreff som en del av pasientforløpene og/eller som frittstående tilbud på hele Helgeland. Prosjektet ønsker å bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen gjennom likeverdig tilgang til tilbud av god kvalitet. Samhandling, kompetanseheving og utprøving av digitale verktøy utgjør viktige deler av prosjektet.

Læringsnettverk og kompetansebygging

Et av hovedtiltakene i prosjektet er å styrke den helsepedagogiske kompetansen hos fagutøvere og brukerrepresentanter som samarbeider om å planlegge og gjennomføre Mestringstreff i praksis. Dette er løst gjennom å etablere et læringsnettverk med deltakere fra foretak, kommuner og brukerorganisasjoner.

Nylig ble et omfattende opplegg for kompetansebygging i dette nettverket avrundet. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har hatt det faglige ansvaret. I tillegg til målet om å trygge fagpersoner og brukerrepresentanter i gjennomføringen av Mestringstreff, har en hensikt vært å legge til rette for tilpasning av tilbudet til lokale rammer. På grunn av pandemisituasjonen ble fire av fem kursdager gjennomført digitalt. Kursledere var Hilde Blindheim Børve (spesialrådgiver), Torild Hille Lokøen (brukerrepresentant) og Kari Hvinden (spesialrådgiver).

Deltakerne fra de tre kommunene og foretaket (brukerrepresentanter og fagpersoner) satt samlet i lokale studioer under de digitale samlingene, henholdsvis i Mosjøen, på Rødøy, i Brønnøysund og i Mo i Rana (helseforetaket). De lokale gruppene hadde hver sin gruppeleder. Kurslederne med ansvar for det faglige opplegget satt på tre ulike lokasjoner. Det var omkring 20 lokale deltakere på alle de fem samlingene.

Kompetansebyggingen hadde først og fremst et praktisk fokus rettet mot gjennomføringen av de lokale samlingene i Mestringstreff. For å styrke en kunnskapsbasert praksis ble det i kurset lagt vekt på forskning, praksiserfaring, brukererfaring og lokale rammer.

Introduksjonsdag i mai

Den første introduksjonsdagen ble gjennomført i mai 2021. Her ble håndboken for Mestringstreff introdusert, sammen med den didaktiske relasjonsmodellen for planlegging av undervisning og veiledning. Innholdet i denne dagen var tenkt som et grunnlag for videre arbeid lokalt. De ulike elementene i den didaktiske modellen ble knyttet til den lokale konteksten for gjennomføring av Mestringstreff på Helgeland.

Tre kursdager i september

Hva er Mestringstreff?

Mestringstreff er et lærings- og mestringstilbud som skal bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Tilbudet svarer på et uttalt behov hos brukere og pasienter, og det utfyller de mer diagnoseorienterte tilbudene i sykehusene. Mestringstreff er et kurstilbud som passer inn i ulike pasientforløp, også der personene lever med flere helseutfordringer. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan etableres i forlengelsen av tilbudet.

Kursdagene i september satte fokus på innhold og metode. Alle temaene i det oppsatte kurskonseptet i håndboken ble berørt, men med større vekt på enkelte temaer. Brukermedvirkning som metode fikk stor plass, sammen med hvordan jobbe med mestring som utgangspunkt og perspektiv. Også det å jobbe i grupper fikk god plass.

I forbindelse med gjennomgangen av ulike metoder og verktøy ble teori og forskning løftet fram, sammen med erfaringskunnskap. Hvordan kan det å leve med langvarige helseutfordringer oppleves? Hvilke modeller og verktøy kan vi benytte for å beskrive det og jobbe videre med det? Hvordan forstår vi mestringsbegrepet og hvilke verktøy kan vi bruke for å styrke deltakernes tro på egen mestring? Hvordan kan man lete etter egen motivasjon og egne ressurser? Hvordan bruke fortellingen som metode?

Kursdagene var lagt opp med varierte pedagogiske metoder. Det innebar korte undervisningsbolker, dialogiske presentasjoner, gode pauser og muligheter for dialog i de lokale gruppene. Det var også muligheter for innspill til justering av opplegget underveis. Etter siste digitale kursdag var det et opphold på to uker for å gi deltakerne anledning til arbeide videre med lokale planer før siste samling.

Samling i Mosjøen siste kursdag

Siste kursdag bød endelig på en fysisk samling av deltakerne. Her var det satt av tid til presentasjon av planer for den lokale gjennomføringen av Mestringstreff. Det er første gang Mestringstreff gjennomføres med omfattende bruk av digitale plattformer, noe som innebærer flere utfordringer.

Kommunene har delt hovedansvaret for de fem samlingene mellom seg, og tok i den fysiske samlingen ansvar for en gjennomgang av tematikken på de enkelte samlingene. Forslag til innhold og arbeidsmetoder ble lagt frem og diskutert. Ikke uventet ble det løftet fram en del utfordringer i forbindelse med den praktiske gjennomføringen. Noe handlet om valg av teknologi, tilgang på teknologi og hensynet til den digitale kompetansen hos deltakere og kursledere. Noe handlet også om konkretisering av ansvars- og oppgavedeling knyttet til det som skjer i fellesskap og det som skjer i de lokale gruppene. Dette er ting som må avklares før piloten kan kjøres, men ellers var det mye som falt på plass i løpet av denne samlingen.

Var kompetansebyggingen nyttig?

Om Mestringstreff

I perioden 2015-2017 gjennomførte NK LMH og flere andre aktører et prosjekt der målet var å utvikle et mestringskurs uten diagnosefokus som primært var beregnet på kommunal praksis. Resultatet ble kurstilbudet Mestringstreff med tilhørende håndbok. Håndboka består av tre hoveddeler. Del 1 er en praktisk og konkret veileder for å planlegge og gjennomføre gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud i kommunen. Her finner du forslag til temaer og innhold, nødvendige lokale vurderinger, konkrete verktøy og smarte tips. Del 2 inneholder bakgrunn og kunnskapsgrunnlag, ulike modeller for organisering, samt refleksjoner knyttet til kompetansebehov i kommunene. Del 3 er en verktøykasse som tar for seg ulike praktiske tips, pedagogiske virkemidler og mestringsstrategier. Les mer her:

Håndbok for Mestringstreff er klar

Det ble gjennomført en muntlig evaluering av de kompetansehevende dagene på slutten av siste samlingen. Opplevde deltakerne at de var trygge på hvordan de skulle gjennomføre Mestringstreff lokalt? Var det ting vi burde gjort annerledes? Det kom tilbakemeldinger om at teori var gjort begripelig, mange gode praktiske tips var formidlet og troen på en god lokal gjennomføring var helt klart til stede. Det var mange tilbakemeldinger om at brukermedvirkning ble vist på en forbilledlig måte. Det var stor enighet i gruppen om at kompetansehevingen var nødvendig og nyttig, men at de gjerne skulle vært samlet fysisk over flere dager. Et utsagn i evalueringen lød slik:

Siste samling var et lærerikt fellesskap!

Pilotutprøving

Gruppelederne og de andre deltakerne i de tre kommunene som deltar i prosjektet er nå i gang med å rekruttere deltakere til sine lokale grupper; en i Rødøy kommune, en i Vefsn kommune og en i Brønnøy kommune. De vil gjennomføre et felles digitalt møte for å samkjøre de siste planene før oppstart. Treffene gjennomføres ukentlig i tidsperioden oktober og november 2021.

Det er et mål at det læringsnettverket som er etablert i forbindelse med utprøvingen av Mestringstreff skal fortsette å utveksle kunnskap og støtte hverandre også etter at prosjektfasen er over.

Hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Astri Gullesen på e-post astri.merete.gullesen@helgelandssykehuset.no eller telefon 480 56 337.

Relevante lenker:

Tekst: Kari Hvinden (spesialrådgiver/veileder, NK LMH)

  • Publisert: 29. oktober 2021.
  • Sist oppdatert: 29. oktober 2021.