Publisert

”Fagfolk og brukarar side ved side – kva gjer det med tilbodet”?

Dette var tittelen på årets fagdager i nettverk for læring og mestring i Helse Vest. Fagdagene fant sted i Bergen, 3.- 4. november, og samlet cirka 80 deltakere fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) var invitert for å presentere status og nyheter fra eget arbeid og deltok med spesialrådgiverne Ann Britt Sandvin Olsson og Kari Hvinden.

Hverdagsfortellinger som metodisk grep

Her snakker Ellen Kastberg Hinrichsen, sunnhets- og utviklingskonsulent fra Holstebro i Danmark.
Her snakker Ellen Kastberg Hinrichsen, sunnhets- og utviklingskonsulent fra Holstebro i Danmark.

Ett av hovedtemaene i fagsamlingen var bruk av hverdagsfortellinger som metodisk grep innen læring og mestring. Arrangørene hadde hentet inn svært kompetente ressurspersoner i Ellen Kastberg Hinrichsen (sunnhets- og utviklingskonsulent) og Käte Filsø (erfaren pasient/bruker) fra Holstebro i Danmark. De la opp sin seanse som en workshop og brukte egne fortellinger for å sette i gang refleksjon og engasjement blant deltakerne. Vi lærte noe om hva fortellinger er, hvordan de kan fortelles og hvordan vi gjennom fortellinger kan hente fram viktige livstemaer til refleksjon og diskusjon i et lærings- og mestringstilbud. Sett opp mot tittelen på fagsamlingen, var undertegnede imponert over hvordan samarbeid og tillit mellom fagperson og bruker var selve grunnlaget for å bringe fram relevante temaer for videre arbeid i gruppa.

Hjerterehabilitering utformet som et lærings- og mestringstilbud

Det danske innslaget i programmet var omfattende, og det inkluderte også en presentasjon av foreløpige resultater fra en randomisert, kontrollert studie innen hjerterehabilitering. PhD-student Vibeke Lynggaard ser på effekten av hjerterehabilitering utformet som et lærings- og mestringstilbud. Studien har 825 deltakere og omfatter oppfølging etter 3 måneder og 3 år. Funnene indikerer svært gode resultater så langt. I tillegg til Lynggaards presentasjon av studien, fortalte Hinrichsen om utviklingen og implementeringen av selve intervensjonen. Dette er et omfattende, krevende og imponerende arbeid som vi gleder oss til å følge videre. Lynggaard har publisert to artikler så langt, og de finner du her:

Varierte praksiseksempler fra regionen

Presentasjon av gode praksiseksempler er alltid nyttig og spennende. Gjennom fire ulike eksempler fikk vi innblikk i en lærings- og mestringsvirksomhet med stor bredde og store ambisjoner knyttet til utvikling. Vi hørte om erfaringer fra et spennende filmprosjekt i Helse Stavanger og et tilbud til ungdom med astma i Helse Førde. Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna fortalte om utfordringer og muligheter ved et samarbeidsprosjekt mellom helseforetaket og fire kommuner for pårørende ved rusproblematikk. Helse Bergen presenterte et vellykket samarbeid mellom fagsykepleier og erfaren bruker i utvikling og drift av temakvelder for pasienter med psoriasis.

Konferansen ble avholdt på hotell Terminus i Bergen
Konferansen ble avholdt på hotell Terminus i Bergen

Kritisk blikk på arbeidsmåten i lærings- og mestringstjenesten

Georg Førland, instituttleder ved Institutt for vernepleie og ergoterapi, Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes, presenterte funn fra sin doktorgradsavhandling Læring i helse – ein studie av Lærings- og mestringssenteret sitt helsepedagogiske grunnlag og praksis (2014). Førland løftet fram sentrale begreper som brukermedvirkning, helsefremming, læringsperspektiv og health literacy* relatert til lærings- og mestringsvirksomheten generelt, og til den helsepedagogiske virksomheten spesielt. Han konkluderer med at det er utfordrende å praktisere Standard Metode uten at teorien den bygger på i større grad er operasjonalisert. Ikke minst gjelder dette begrepene helsefremming og brukermedvirkning.

Førland har laget en modell for et helsepedagogisk kunnskapsgrunnlag som er interessant å ta med videre i arbeidet med å utvikle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger innen helsepedagogikk.

Aktivt nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Fagdagene er en viktig møteplass for samhandling, informasjon, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling for læring og mestringsvirksomheten i vest, godt støttet av det regionale helseforetaket. NK LMH gratulerer med vel gjennomførte fagdager og takker for lærerike og hyggelige dager.

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH

Relevante lenker

* Health literacy kan defineres som «personlige, kognitive og sosiale ferdigheter som er avgjørende for enkeltindividets evne til å få tilgang til, forstå og anvende helseinformasjon for å fremme og ivareta god helse» https://sykepleien.no/forskning/2014/10/hva-betyr-lav-health-literacy-sykepleiernes-helsekommunikasjon

  • Publisert: 16. november 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.