Publisert

Ny kartlegging i helseforetakene vil undersøke endringer over tid

NK LMH går nå i gang med å kartlegge ulike sider ved lærings- og mestringstjenesten i helseforetakene. Hensikten er å få oppdatert kunnskap om organisering og innhold i helseforetakene og å se dette i lys av framveksten av lærings- og mestringstjenester i kommunene.

Det er snart 20 år siden de første lærings- og mestringssentrene ble etablert ved helseforetakene. Lærings- og mestringstjenestene i Norge bygger på en visjon om at alle som lever med langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, skal få tilbud om nødvendig støtte til læring og mestring. Det er helsepolitisk enighet om at alle skal ha likeverdig tilgang til tjenester. Samtlige helseforetak og noen private sykehus har i dag etablerte lærings- og mestringstjenester.

Bente BergNasjonale oversikter som satsningsområde

Det er spesialrådgiver Bente Berg fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som er prosjektleder for den nye kartleggingen. Nasjonale oversikter over tjenester og aktiviteter i lærings- og mestringsfeltet er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2016. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig kunnskap og oversikt over organiseringen av og aktiviteten i lærings- og mestringstjenestene i helseforetakene for å kunne iverksette tiltak som bidrar til å sikre likeverdig tilgang til tjenester. Per i dag er denne informasjonen mangelfull, og en oppdatert nasjonal oversikt er ønskelig.

Endrede oppgaver i helseforetakene

I tråd med Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009)) og Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet etableres det lærings- og mestringstjenester i kommunene. NK LMHs kartlegging av lærings- og mestringstjenestene i landets kommuner våren 2015, viser at kun 18 % av kommunene har etablert en kommunal eller en interkommunal lærings- og mestringstjeneste.

Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten (spesialisthelsetjenesteloven § 6-3). Samarbeidet skal føre til at kommunene får nødvendig faglig kompetanse og at det enkelte helseforetaket og de nærliggende kommunene koordinerer sine tjenester slik at alle brukere, pasienter og pårørende som har behov, får tilbud om helhetlige og sammenhengende tjenester (rundskriv I-3/2013). Dette har medført endringer i arbeidsoppgavene ved enkelte lærings- og mestringstjenester i helseforetakene, og det er behov for å tydeliggjøre og beskrive disse med et nasjonalt blikk.

Skal sammenligne med tidligere kartlegginger

NK LMH har tidligere, i samarbeid med praksisfeltet, foretatt to kartlegginger av lærings- og mestringstjenesten i helseforetakene, henholdsvis i 2009 og 2013. Sistnevnte var en utredning av ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten, gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Begge kartleggingene gir oss viktig informasjon om organisering, ledelse, ansatte, samarbeid og aktivitet. Resultatene fra tidligere kartlegginger vil bli brukt for å se på eventuelle endringer i helseforetakenes lærings- og mestringsvirksomhet.

Metode for innsamling av data

En lærings- og mestringstjeneste er et selvstendig senter eller en avdeling som har i hovedoppgave å bistå i utvikling av, eller å tilby, lærings- og mestringstilbud. En lærings- og mestringstjeneste kan også være en koordinator som har i oppgave å arbeide med lærings- og mestringstilbud. Koordinatoren kan være ansatt i en hel eller i en øremerket stillingsbrøk i en avdeling med andre oppgaver.

Lærings- og mestringstilbud er hovedsakelig gruppebaserte. Målgruppa er personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Brukermedvirkning er en forutsetning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. Alle tilbud planlegges, gjennomføres og evalueres i et sidestilt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner.

Helsepedagogiske tilbud er læringstilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter som skal bidra inn i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommuner.

For å få en oppdatert oversikt over lærings- og mestringsvirksomheten i helseforetakene vil det bli utarbeide et spørreskjema rundt følgende fire hovedtemaer; organisering, arbeidsmåte, samarbeid og tilbud. I tillegg vil vi stille noen spørsmål om hvilke utfordringer tjenestene har i dag, samt om hvordan respondentene ser for seg lærings- og mestringsfeltet om 10 år. Det vil også bli spurt om hvilke forventninger feltet har til NK LMH når det gjelder å støtte opp under tjenesten.

Questback vil bli brukt som verktøy for innsamling og analyse av data.
Spørreskjemaet vil bli sendt ut i januar/februar 2016, til lærings- og mestringstjenesten i alle helseforetak. Ledere for lærings- og mestringstjenesten eller lærings- og mestringskoordinatorer vil bli bedt om å besvare spørreskjemaet.

En spørreskjemagruppe er etablert

For å utarbeide et spørreskjema som er relevant og som fanger opp viktige områder, har vi etablert en gruppe med deltakere fra samtlige helseregioner. Gruppa skal ikke møtes fysisk, men ha kontakt via e-post. Gruppa skal komme med innspill og svare på konkrete spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av skjemaet. De som er med i gruppa er:
Helse Midt: Toril Kvisvik, Ann Kathrin Hagen Røstad
Helse Vest: Sølvi Heimestøl
Helse Nord: Tone Vangen Fagerheim, Lene Pedersen
Helse Sørøst: Kjersti Tveten, Vegard Torbjørnsen, Anne-Cathrine Berg

Håper på god oppslutning

NK LMH ser fram til samarbeidet om utvikling av et relevant spørreskjema. Kartleggingen vil gi innspill til nødvendige prioriteringer knyttet til arbeidet med å støtte opp under lærings- og mestringsvirksomheten, både i helseforetak og kommuner.

Skrevet av Bente Berg, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for satsingsområdet nasjonale oversikter

 

  • Publisert: 3. november 2015.
  • Sist oppdatert: 9. mai 2023.