Publisert

Grunnlagsarbeid om begreper

En felles forståelse og bruk av begreper har lenge vært et tema i lærings- og mestringsfeltet. Ved NK LMH er vi godt i gang med et grunnlagsarbeid for tydeliggjøring av begreper innen feltet.

Utfordringer knyttet til variasjon i forståelse og bruk av begreper innen lærings- og mestringsvirksomheten bekreftes av den nasjonale gjennomgangen og revisjonen av feltet i 2020. Her fremkommer det at det er mangelfull og varierende kunnskap om hvilken aktivitet som inngår i virksomheten.

En tydelig begrepsforståelse og -bruk er en forutsetning for god kvalitet i tjenestene og god kommunikasjon mellom fagpersoner, brukere, pasienter og pårørende. Derfor igangsatte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i 2020 et forprosjekt som har til hensikt å rede grunnen for et nasjonalt samarbeid om tydeliggjøring av sentrale begreper.

Del av et større prosjekt

Som et første steg i prosessen har vi utført en dokumentgjennomgang for å kartlegge hvilke begreper som benyttes i sentrale førende dokumenter til å beskrive lærings- og mestringsaktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Basert på disse funnene igangsatte vi i 2021 et samarbeid med Språkrådet om å sette begrepene i et system og i relasjon til hverandre. Dette arbeidet vil danne utgangspunkt for en videre prosess sammen med bruker- og fagmiljøer, samt helsemyndigheter.

Har du spørsmål vedrørende dette arbeidet, ta kontakt med Kari Hvinden på e-post: kari.hvinden@mestring.no

  • Publisert: 29. mars 2022.
  • Sist oppdatert: 29. mars 2022.