Publisert

Rapport fra nasjonal revisjon er klar

Felles rapport fra nasjonalt forprosjekt om lærings- og mestringsvirksomheten er nå ferdigstilt. Utfordringer og forbedringsområder er gjenkjennbare, men vi savner et mer helhetlig statusbilde for virksomheten.

I 2019 fikk de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en nasjonal gjennomgang og revisjon av lærings- og mestringsvirksomheten. Nå er arbeidet avsluttet og en felles rapport er sendt til oppdragsgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Rapporten finner du her.

Kjente forbedringsområder

Det er i stor grad et gjenkjennelig utfordringsbilde som presenteres i rapporten. Resultatene bekrefter det som mange i praksisfeltet og vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har løftet fram gjennom flere år.

Forbedringsområdene og anbefalingene som skisseres gir god mening og er noe vi støtter opp om. I rapporten anbefales det blant annet at man i det videre arbeidet styrker nasjonale føringer og faglige veiledere for lærings- og mestringsvirksomheten. I tillegg anbefales det at juridiske og økonomiske virkemidler bør vurderes for å fremme virksomheten både i kommuner og sykehus. Dette ser vi som avgjørende innsatsområder fremover.

Samtidig skulle vi gjerne sett at rapporten i større grad vektla de betydelige ressursene som allerede finnes.

– Det foregår mye flott i praksisfeltet, og masse spennende FoU-samarbeid og nettverksaktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Og kunnskapsgrunnlaget for feltet har blitt betraktelig styrket de siste årene. Å løfte fram dette, ville gitt et mer helhetlig statusbilde av virksomheten, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Hva gjelder fortsettelsen på dette arbeidet og et eventuelt hovedprosjekt, er vi svært spente på tilbakemeldingene fra departementet.

– Det er et omfattende arbeid som er nedlagt i dette forprosjektet, og vi håper at det brede engasjementet kan føre til et betydelig løft for lærings- og mestringsvirksomheten, både i sykehus og kommuner. Vi ser frem til samarbeidet videre, avrunder Bratli.

Tidligere saker:

Tekst: Cecilia Sønstebø
Bilde: pixabay.com

  • Publisert: 12. februar 2021.
  • Sist oppdatert: 12. februar 2021.