Publisert

Deloppdrag i nasjonal revisjon ferdigstilt

NK LMH har ferdigstilt og overlevert til Helsedirektoratet to rapporter om samhandling som deloppdrag i den pågående nasjonale revisjonen.

Tidligere i vår ble Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) forespurt av Helsedirektoratet om å gjennomføre to deloppdrag i forbindelse med den nasjonale gjennomgangen og revisjonen. Det ene oppdraget gikk ut på å gjennomgå et utvalg samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det andre oppdraget var knyttet til et litteratursøk om organisering og ansvars- og oppgavedeling mellom sykehus og kommuner.

Kort oppsummert viser de ferdigstilte rapportene til et tydelig utfordringsbilde og behov for mer kunnskap.

Her kan du laste ned begge rapportene.

Mangelfullt og uforpliktende

Gjennomgangen av samarbeidsavtalene viste i hovedsak til mangelfulle avtaler mellom helseforetak og kommuner, lite konkret innhold om lærings- og mestringsvirksomhet og brukermedvirkning og lav grad av forpliktelse.

Rapporten viser at samtlige helseforetak har samarbeidsavtaler med kommuner i sitt område, og mange avtaler omtaler oppgavedeling og samhandling i relasjon til læring- og mestringsvirksomhet. Med få unntak viser likevel innholdet knyttet til konkrete lærings- og mestringstilbud seg å være svært begrenset. Avtalene er i varierende grad oppdaterte, og kun en tredjedel av avtalene er signerte.

I rapporten presenteres også enkelte mer omfattende og konkrete avtaler som gode eksempler for praksis.

Du finner hele rapporten her.

Behov for mer kunnskap

Et hovedfunn fra litteraturgjennomgangen er at det ikke finnes norsk forskning som eksplisitt omhandler organisering og oppgave- og ansvarsdeling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet.

Rapporten viser likevel til at det finnes litteratur om samhandling generelt med stor overføringsverdi til lærings- og mestringsfeltet. Blant annet løftes det frem at gjensidig kunnskap om hverandres virksomhet, en felles møtearena samt gode relasjoner og tillit er viktige fasilitatorer for god samhandling.

Det identifiseres imidlertid kunnskapshull også i denne litteraturen og en ubalanse med hensyn til hvilke temaer og spørsmål forskningen har adressert.

Du finner rapporten i sin helhet her.

Viktig arbeid

Den nasjonale revisjonen er et forprosjekt som utføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og koordineres av Helse Sør-Øst. I tillegg til at Helsedirektoratet ser på samhandling og oppgavedeling mellom helseforetak og kommuner, har de regionale helseforetakene ansvar for en gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten.

Resultatene fra disse arbeidene vil samlet gi en oppdatert status, synliggjøre utfordringsbildet og peke på forbedringsområder i lærings- og mestringsvirksomheten nasjonalt. Dette vil være et viktig grunnlag for utvikling av tjenesten fremover.

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 26. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 26. juni 2020.