Publisert

Om helsekompetanse i ny doktorgrad

Befolkningens helsekompetanse har blitt kartlagt. Likevel trenger vi mer kunnskap om sammenhengen mellom helsekompetanse og langvarige helseutfordringer. I et nytt doktorgradsarbeid skal dette ses nærmere på.

I januar i 2021 ble Norges første rapport om befolkningens helsekompetanse presentert. I rapporten vises det til at en vesentlig andel av befolkningen har varierte utfordringer med å forholde seg til helseinformasjon og helsetjenester. Den norske kartleggingen viser også at helsekompetanse henger sammen med langvarig sykdom, spesielt når det gjelder håndtering av digital helseinformasjon og bruk av digitale helsetjenester.

En stadig økende digitalisering av helsetjenesten og et behov for å redusere sosial ulikhet har gjort at OsloMet har igangsatt doktorgradsprosjektet Kunnskap om helse for helse – en studie av helsekompetanse og langvarige helseutfordringer. I dette prosjektet skal det blant annet ses nærmere på hvordan personer med langvarige helseutfordringer opplever det å navigere i helsetjenesten og hva som kan ha betydning for individuell helsekompetanse, ut ifra et mål om bedre tilpassede og helsekompetansvennlige tjenester til denne målgruppen.

Mette Haaland-Øverby

Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), skal gjennomføre prosjektet som stipendiat ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – storbyuniversitetet .

–Med tanke på hvor mange av oss som lever med langvarige helseutfordringer og hvor stor betydning helsekompetanse har for livskvalitet og helse, er dette viktig å utforske. Vi er glade for å kunne bidra inn i dette viktige arbeidet, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Det planlegges tre delstudier som til sammen skal bidra til å belyse hva som kjennetegner helsekompetanse hos personer med langvarige helseutfordringer som målgruppe for helsekompetansevennlige helsetjenester.

To kvantitative delstudier vil benytte resultater fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2020 i Norge (HLS19) og undersøke utvalget med langvarig sykdom (har vart eller forventes å vare i over 6 måneder), og en tredje vil baseres på fokusgruppeintervjuer med voksne som har sjeldne diagnoser.

Prosjektet er tilknyttet det nasjonale forskningsprosjektet Kartlegging av den norske befolkningens helsekompetanse, som igjen er del av det europeiske samarbeidet (M-POHL) «Measuring population and organizational health literacy».

Mette har med seg hovedveileder Øystein Guttersrud (OsloMet) og medveileder Sølvi Helseth (OsloMet) og samarbeider med Una Stenberg og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

 

  • Publisert: 5. april 2022.
  • Sist oppdatert: 6. april 2022.