Publisert

Ny side: Registrering av aktivitet

Ny side: Registrering av aktivitet

En ny side om registrering av lærings- og mestringsaktivitet i sykehusene er nylig publisert på mestring.no.

På den nye siden, Registrering av aktivitet, finner du informasjon om hvordan lærings- og mestringsaktivitet skal kodes, for rapportering til Norsk pasientregister og for å utløse refusjon. Innholdet bygger på sentrale føringer.

Behov for bedre dokumentasjon

Det er en generell utfordring at vi ikke har tilstrekkelig dokumentasjon av lærings- og mestringsaktivitet. Mangelen på gode data er til hinder for å synliggjøre virksomheten og den merverdien som blir skapt. God dokumentasjon er et helt sentralt for styring, kvalitetsforbedring og innovasjon. Ulik registreringspraksis og systemer som ikke er tilrettelagt for å fange opp den reelle aktiviteten er noen av utfordringene. Den nye siden på mestring.no er et bidrag for å bedre dokumentasjon av lærings- og mestringsaktivitet i sykehusene.

Langsiktig arbeid

I 2016 ga Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse (NK LMH) ut en rapport om dokumentasjon av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud i sykehus. Du kan lese om rapporten her. I forlengelsen av denne har NK LMH hatt god dialog med sentrale myndigheter og representanter for praksisfeltet for å videreutvikle kodeverket og tilhørende veileder.

Gjennom arbeidet med å kartlegge dokumentasjonspraksis og jobbe frem en plan for tiltak, har vi hatt gleden av å samarbeide med en nasjonal ressursgruppe. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for alle gode innspill underveis. Vi ser frem til videre samarbeid om dette viktige temaet.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid med utbedringer. Ikke minst ser vi behov for å jobbe for et godt dokumentasjonssystem for lærings- og mestringsvirksomhet i kommunene. I mellomtiden er det svært viktig at den kunnskapen vi har per i dag, om hvordan lærings- og mestringsaktivitet skal registreres, når ut til så mange som mulig.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 18. september 2019.
  • Sist oppdatert: 9. oktober 2019.