Publisert

Nytt verktøy for brukermedvirkning i praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) fikk i fjor støtte fra Extrastiftelsen for å utvikle et verktøy til å styrke brukermedvirkning i etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester. Filmene har blitt til i et tett samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og produksjonsselskapet Jazzmontør. Det er både erfarne fagfolk og erfarne brukere med i alle filmene.

Filmene kan fritt benyttes til visning, så lenge de ikke brukes til kommersielle formål eller modifiseres. De ulike filmene finner du her:

Bilde av et filmsett
I kulissene på filmsettet. Foto: Carsten Aniksdal

Hva, hvorfor og hvordan

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap, og dét er en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet.

Som Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, uttaler i en av filmene: «Det å ta pasienten med på råd, la pasienten bli hørt, det gir en bedre helsetjeneste. Det interessante er at brukermedvirkning ikke medfører at tjenesten blir dyrere – snarere tvert imot».

I filmene vil du bli nærmere kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter.

Bjørg Kampestuen-Berntzen, rådgiver FFO, under innspilling.

Refleksjon og diskusjon

Filmene er først og fremst laget for å belyse ulike muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. Derfor kan de være nyttige verktøy for å sette i gang diskusjoner, både i undervisningssammenheng og i praksisfeltet. Filmene kan også ha verdi i samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

Vi anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmene, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar. Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:
• Hva ligger i et sidestilt samarbeid?
• Hvordan kan vi skape en arena der medvirkning og samarbeid har gode vilkår?
• Hvordan kan vi ivareta brukerne som medvirkere?
• Hvilke ulike roller kan en bruker medvirke i?

NK LMH vil benytte filmene til undervisning og foredrag, og de vil være viktige verktøy i vårt arbeid med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

Har du spørsmål angående filmene, kan du ta kontakt med Cecilia Sønstebø på e-post: cecilia.sonstebo[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ når du skal sende e-posten).

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 13. januar 2017.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2023.