Publisert

2023 – et viktig år for læring og mestring

Det er med stort engasjement vi nå har startet på et nytt og betydningsfullt år for lærings- og mestringsfeltet. Flere viktige saker og prosjekter står på dagsorden.

Til tross for urolige og krevende tider ser vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) frem til et innholdsrikt og avgjørende år for feltet.

Oppfølgingsprosjekt læring og mestring

Arbeidet med å styrke lærings- og mestringsfeltet, som følge av tidligere gjennomgang og revisjon, kom for alvor i gang i fjor med et oppfølgingsprosjekt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Prosjektet omhandler utbedring av veiledere og føringer for feltet, tiltak for å gjøre virksomheten mer kjent og forslag til hvordan både virksomhet og fagutvikling best kan organiseres. Sistnevnte inkluderer også hvordan NK LMH skal videreføres som kompetansemiljø. Vi ser frem til veien videre for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten og avklaringer fra myndighetene om rammevilkår og konkrete prioriteringer.

– Vi vet at det jobbes godt og målrettet med lærings- og mestringsaktivitet rundt om i sykehus og kommuner, og mange mobiliserer nå for å bidra inn i myndighetenes arbeid med å løfte feltet. Det er avgjørende! En god prosess og bred involvering fra praksisfeltet må til for at vi skal lykkes, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Kunnskap og utvikling

Ved NK LMH har vi flere store og viktige arbeid på dagsorden i 2023. Vi ser blant annet frem til en forsterket innsats i arbeidet med å videreutvikle, sammenfatte og tydeliggjøre det faglige grunnlaget for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Når det gjelder forskningsaktiviteten vår, gleder vi oss til kommende resultater fra flere omfattende prosjekter dette året. Et av prosjektene omhandler brukermedvirkning i utvikling av tjenester. Her ser vi frem til å publisere nye artikler og avrunde et doktorgradsarbeid. Denne kunnskapen vil støtte opp under både praksisfeltets og myndighetenes arbeid med systematisk bruker- og pårørendemedvirkning. Les mer om våre pågående forskningsprosjekter her.

Digital satsing

I tillegg ser vi frem til å ferdigstille vår kunnskapsoppsummering om bruk av digitale løsninger i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. Deretter starter vi arbeidet med å gjøre kunnskapen tilgjengelig for praksis.

Bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringssammenheng vil vi vie ekstra stor oppmerksomhet denne våren. I arbeidet med kompetanseheving i helsepedagogikk starter vi opp allerede nå i januar en rekke digitale temasamlinger der vi tester ut digitale verktøy og ressurser vi har utviklet for bruk i praksisfeltet. For de som ønsker et mer helhetlig kompetansehevingstilbud, vil vi også by på et heldigitalt kurs i helsepedagogikk.

Ellers ser vi frem til fortsatt verdifullt samarbeid om både nasjonale lunsjwebinarer og podkastproduksjon gjennom hele året.

Konferanse: Læring og mestring 2023

I tillegg til våre digitale møteplasser har vi gleden av å meddele at vi også planlegger en fysisk konferanse den 22.11.23. Her vil vi blant annet dele resultater fra nyere forskning og utviklingsarbeid. Hold av datoen og følg med på mestring.no for mer informasjon.

Ny strategi

Sist, men ikke minst, setter vi nå også i gang arbeidet med å utforme ny strategi for hvordan vi best kan støtte faglig opp om lærings- og mestringsfeltet de neste fem årene. I denne sammenheng gleder vi oss til godt og givende samarbeid med både gamle og nye samarbeidspartnere i alle helseregioner, fylker og kommuner.

Ønsker alle et fortsatt godt, nytt lærings- og mestringsår!

  • Publisert: 22. januar 2023.
  • Sist oppdatert: 21. februar 2023.