Publisert

HiOA-NK LMH-samarbeid om praksisstudier: Nye midler til utprøving av pedagogisk modell ved lærings- og mestringstjenester

NK LMH og HiOA fortsetter arbeidet med å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger og å styrke fokuset på helsepedagogikk i disse utdanningene. Til høsten starter utprøving av en pedagogisk modell for praksisstudiene.

Sykepleierstudenter. Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus
For studenter ved helseprofesjonsutdanninger, deriblant sykepleierstudenter, er lærings- og mestringstjenester en aktuell praksisarena. Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Samarbeidsmidlene innen helse- og sosialfag

Midler fra HiOA til samarbeidsprosjekter mellom HiOA, helseforetakene og kommunene. Formålet er å skape et bedre samarbeid om praksisstudiene innen helse- og sosialfag. Det legges også til rette for felles forskning og utviklingsarbeid.

Kilde: HiOAs nettside om samarbeidsmidlene

HiOA-NK LMH-samarbeidet

Prosjektet «Lærings- og mestringstjenesten som praksisarena for helseprofesjonsutdanning på bachelornivå» starter 1. april 2014 og skal gå ut juni 2015. Prosjektet er en videreføring av prosjektet «Helsepedagogikk i studieløpene innen helseprofesjonsutdanninger på bachelornivå» som hadde samarbeidsmidler i 2013.

Med det nye prosjektet ønsker HiOA og NK LMH å bidra til

  • å etablere lærings- og mestringstjenesten som praksisarena i helseprofesjonsutdanningene innen sykepleie, ergoterapi og fysioterapi
  • å tydeliggjøre beskrivelser av læringsutbytte i programplanene og å øke omfanget (studiepoeng)
  • å styrke studentenes læringsutbytte på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer i praksisstudiene
  • å bidra til å styrke samhandling mellom praksisfeltet og høgskolen, og integrere lærings- og mestringstjenesten som del av praksisstudiene

Helsepedagogikk

I helsevesenet brukes ordet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samspille med brukere, pasienter og pårørende i arbeidet med å veilede dem for egenmestring.

Helsepedagogisk kompetanse blir sett på som avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) var blant dem som fikk tildelt midler da HiOA nylig fordelte midlene til samarbeidsprosjekter mellom HiOA og Oslo universitetssykehus HF der NK LMH holder til.

– Vi er veldig fornøyde med at vi fikk tildelt midler. Det var mange søkere som søkte om til sammen litt over 10 millioner kroner, og det var ca. 3,9 millioner til rådighet, forteller prosjektleder for HiOA-NK LMH-prosjektet, Nina Bjerketveit Ødegaard fra HiOA.

For NK LMH inngår prosjektet som en del arbeidet med å realisere satsingen på helsepedagogikk, som NK LMH har utpekt som ett av fire overordnede satsingsområder for de neste tre årene.

– Å integrere helsepedagogikk inn i studieløpene i større grad, er svært viktig for å styrke fagfeltet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Vi er svært fornøyde med å ha fått til et godt samarbeid med HiOA som vi ser på som en sentral aktør for fagfeltet i dette arbeidet, sier konstituert leder ved NK LMH, Siw Bratli.

Har gjennomført kartlegging

I 2013 gjennomførte NK LMH og HiOA en analyse av programplaner for helseprofesjonsutdanninger ved HiOA. Hensikten var å se hva som finnes av beskrivelser av læringsutbytte knyttet til helsepedagogikk, og hva som finnes av forskning på feltet.

Gjennomgangen av programplaner for bachelorstudiene innen sykepleie, ergoterapi og fysioterapi, viste et mangfold i bruk av begreper som favner helsepedagogikkfeltet. I løpet av våren vil HiOA og NK LMH utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt og skrive artikkel på bakgrunn av dette arbeidet.

Skal teste pedagogiske modeller

I det videre arbeidet skal HiOA og NK LMH utvikle en pedagogisk modell for studenter som har praksis ved lærings- og mestringstjenester. Modellen skal testes i pilot høsten 2014.

– I piloten vil vi samle inn data og så analysere disse for å forbedre modellen. Planen er å kjøre ny runde med utprøving våren 2015 for å forbedre modellen ytterligere, forteller Ødegaard.

Ønsker permanent tilbud

Ødegaard håper resultatene fra utprøvingene av den pedagogiske modellen det neste året, vil gi grunnlag for anbefalinger for videre satsing på lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger. Målet er å få på plass et permanent tilbud i praksisstudiene ved HiOA.

I forlengelsen av prosjektet ønsker NK LMH og HiOA å vurdere mulighetene for å utvikle et kompetansetilbud innen helsepedagogikk for helsepersonell og høgskoleansatte.

Bratli legger til at for NK LMH vil det også være aktuelt å vurdere om samme modell kan anvendes andre steder i landet.

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Nina Bjerketveit Ødegaard.
Liv-Grethe Kristoffersen Rajka som skal delta inn i prosjektet fra NK LMHs side, og prosjektleder Nina Bjerketveit Ødegaard (til høyre).

Vil ha lærings- og mestringstjenester med i prosjektgruppe

Nå skal HiOA og NK LMH først utarbeide prosjektskisse og etablere prosjektgruppe og styringsgruppe.

– Her vil det være naturlig å dra veksel på prosjektgruppa vi allerede har for kartleggingsprosjektet dersom de som er med der, ønsker å fortsette. I tillegg vil vi invitere med representanter for lærings- og mestringstjenester ved Oslo universitetssykehus HF for videre utvikling av prosjektet, sier Ødegaard.

– Tett dialog mellom studenter, ansatte ved høgskolen og personer som er tilknyttet lærings- og mestringstjenester, er viktig for å realisere prosjektet, understreker hun.

 

Se også tidligere saker om HiOA-NK LMH-samarbeidet høsten 2013:

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 23. januar 2014.
  • Sist oppdatert: 19. mars 2020.