Publisert

Søk tilskudd til etablering og utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud

Om tilskuddsordningen

Dollar

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Målgruppe

Personer som har økt risiko for eller har utviklet kronisk eller langvarig sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

På helsedirektoratet.no kan du lese mer om tildelingskriterier, søknadens form og innhold og søknadsbehandling og du finner regelverket i fulltekst i pdf.

Kilde: helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet lyser ut midler til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. NK LMH oppfordrer lærings- og mestringstjenester i kommuner og helseforetak å undersøke muligheten for å benytte seg av ordningen.

Siw Bratli
Siw Bratli, leder NK LMH.

Helsedirektoratet lyser nå ut 19,4 millioner kroner fordelt på samtlige fylker til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

– Vi håper kommuner som allerede har etablert eller ønsker å etablere kommunale lærings- og mestringstjenester og -tilbud, ser på muligheten for å styrke eget arbeid med lærings- og mestringstilbud gjennom denne tilskuddsordningen, sier leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), Siw Bratli.

– Også lærings- og mestringstjenester i helseforetak som samarbeider med kommuner om lærings- og mestringstilbud, bør oppfordre samarbeidende kommuner til å undersøke mulighetene.

Stort behov for økonomiske insentiver

NK LMH støtter faglig opp under lærings- og mestringstjenester i både helseforetak og kommuner. Kommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling mellom kommuner og helseforetak er et eget satsingsområde for NK LMH i perioden for 2014–2016.

– I vårt arbeid med å støtte opp under kommunale lærings- og mestringstjenester har vi etterspurt økonomiske insentiver fra myndighetenes side. Det er derfor svært gledelig at kommuner som ønsker å satse på lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, nå får denne muligheten. Det er på høy tid at en slik ordning kommer på plass, mener Bratli.

Håper lærings- og mestringstilbud når opp

– Vi merker oss at direktoratet skriver at prosjekter for etablering av frisklivstilbud og prosjekter med modeller og tiltak for forebygging og tidlig oppfølging av risikogrupper, vil bli prioritert. Vi håper de som vil jobbe med lærings- og mestringstilbud, som er sekundær- og tertiærforebyggende, har en reell sjanse til å nå opp, understreker Bratli.

Hun legger til at det er positivt at deler av tilskuddet kan brukes til kompetanseheving blant ansatte, selv om det er presisert at det bare kan være en liten del av tilskuddet som brukes til dette. God kvalitet på lærings- og mestringstilbud forutsetter helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner og brukerrepresentanter.

Lokale søknadsfrister

Det er Fylkesmannen som forvalter midlene på vegne av Helsedirektoratet. Kommuner må kontakte Fylkesmannen lokalt for søknadsfrist, rapporteringsfrist og for å søke. Direktoratet påpeker at det er viktig å kjenne regelverket godt for å skrive en god søknad.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 25. mars 2015.
  • Sist oppdatert: 25. mars 2015.