Publisert

Læring og mestring på REHAB–2014 – tenk smart, bruk kompetansen riktig!

NK LMH holder flere foredrag og har stand på REHAB-2014 i Trondheim 20.–22. januar. Kom og hør på oss, og snakk med oss!

REHAB-2014

logo_rehab2014

Rehabilitering

Rehabilitering skal ifølge Helsedirektoratet bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på egne premisser. Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Lærings- og mestringstilbud 

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, får økt innsikt i egen situasjon slik at de blir styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen. Lærings- og mestringstilbud kan inngå som en del av et rehabiliteringsopplegg eller være en integrert del av et rehabiliteringstilbud.

Lærings- og mestringstjenester har spesiell kompetanse på brukermedvirkning på systemnivå. Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum.

Om kongressen

REHAB–2014 vil ifølge arrangøren, Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten, sette fokus på rehabiliteringsfeltets utfordringer og fremtid ved blant annet ulike teknologiske muligheter innen rehabilitering. Samhandling er et viktig element i vellykket rehabilitering, og kongressen vil derfor fokusere både på kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og samhandlingen disse imellom sammen med andre partnere innen rehabiliteringsfamilien. 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) holder følgende innlegg på REHAB-2014:

Mandag, 20. januar

Parallellsesjon A, kl. 16.15–17.00
A-3 Organisering av rehabilitering

A-3-2 Helseorganisasjoner – samarbeid i endring?
PhD-stipendiat Dagmara Bossy, NK LMH
Se pdf av presentasjonen

Tirsdag, 21. januar

Parallellsesjon C, kl. 09.00–09.45
C-4 Læring og Mestring I

C-4-1 «Nå ser jeg at dette kan vi klare!» Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp for foreldre som nylig har fått barn som vil trenge oppfølging fra støtteapparatet framover
spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson, NK LMH
Les om «Starthjelp» på mestring.no
Se pdf av presentasjonen

C-4-2 «Treff meg!» – et nettbasert kompetansehevingsprogram for helsepersonell som møter ungdom
spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, NK LMH
Les om «Treff meg!» på mestring.no/umm
Se pdf av presentasjonen

Parallellsesjon D, kl. 10.00–10.45
D-5 Læring og Mestring II

D-5-1 SMIL – styrket mestring i livet
Otto Stormyr på vegne av NK LMH
Les om «SMIL – styrket mestring» i livet på mestring.no
Se pdf av presentasjonen

Også leder av NK LMHs referansegruppe Borghild Lomundal har innlegg på kongressen:

Tirsdag, 21. januar
Fagsesjon 3
09.00–10:45 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Eksempler fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner

St. Olavs Hospital HF;
Læring og mestring – en viktig forutsetning for å lykkes med rehabilitering
v/leder Borghild Lomundal, Lærings- og mestringssenteret.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 17. januar 2014.
  • Sist oppdatert: 19. mars 2020.