Publisert

Nye filmer for kompetanseheving innen helsepedagogikk

Bevissthet omkring rollen som brukerrepresentant og viktigheten av å ivareta brukere som medvirkere er noe av det som belyses i tre nye filmer fra NK LMH.

Som et ledd i å bygge en verktøykasse til støtte for kompetanseheving i helsepedagogikk, har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) nylig tilgjengeliggjort tre filmer som tar for seg ulike sider ved et godt samarbeid mellom brukere og fagpersoner.

Skjermdump fra en av filmeneFilmene finner du her:

Refleksjon og diskusjon

Filmene er først og fremst laget for å sette lys på utfordringer og muligheter i et likeverdig samarbeid om gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. Derfor kan filmene være nyttige som verktøy for å sette i gang diskusjoner, både i kurs- og undervisningssammenheng. Filmene kan også ha verdi i samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

Vi anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmene, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar. Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

  • På hvilken måte kan et slikt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter bidra til et bedre tilbud for brukere og pårørende?
  • Hva skal til for at et slikt samarbeid fungerer?
  • Hvordan kan dette fungere på din arbeidsplass?
  • Hvilke fallgruver ser du/dere i dette arbeidet?

Basert på samarbeid med FFO

De tre filmene har blitt utviklet i forlengelsen av et samarbeidsprosjekt fra 2016 som ble igangsatt for å styrke kompetanse innen brukermedvirkning. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Extrastiftelsen og i tett samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Filmene kan vises fritt, så lenge de ikke brukes til kommersielle formål eller modifiseres.

Har du spørsmål angående filmene, kan du ta kontakt med Cecilia Sønstebø på e-post: cecilia.sonstebo[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ når du skal sende e-posten).

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 19. desember 2017.
  • Sist oppdatert: 19. desember 2017.