Publisert

Søk midler for å starte tilbud for unge som har langvarige helseutfordringer

Dollartegn

Vil dere starte opp lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre og kompetansehevingsprogram for fagpersonene som møter dem? Da kan dere søke midler fra NK LMH som nå lyser ut 150 000 kroner som skal fordeles likt på tre lærings- og mestringstjenester. Søknadsfrist er 16. mars 2015.

Siw Bratli med tre UMM-sjekker
Leder ved NK LMH, Siw Bratli, deler ut tre slike sjekker på 50 000 kroner. Blir en av dem deres i løpet av våren?

Om Treff meg!, Helt sjef!, UMM og arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud

Treff meg! – kompetansehevingsprogram 

 • Programmet skal bidra til at fagpersoner reflekterer over hvordan de kan legge til rette for gode møter med unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.
 • Målgruppen er fagpersoner med ulik fagbakgrunn i barne- og voksenorienterte tjenester.
 • Programmet består av
 • Sentrale tema er gode møter, overganger, læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og foreldresamarbeid.
 • Programmet kan brukes til faglig fordypning i grupper og individuelt.

Helt sjef! – tre lærings- og mestringstilbud

 • Tilbudene skal bidra til å styrke unges mestring av egen helse og bedre deres livskvalitet i ungdomstida og i overgangen til voksenlivet.
 • Målgruppene for de tre tilbudene er
  • ungdom 12–16 år
  • unge voksne 17–26 år
  • deres foreldre
 • Hvert tilbud består av seks gruppebaserte samlinger. En håndbok beskriver form, innhold og pedagogiske verktøy for samlingene, alle med et helsefremmende perspektiv.
 • Sentrale tema er meg som ungdom, hvem er jeg som forelder?, å være god nok – hva er viktig for meg nå?, følelser og sånt, gi og ta – hva er gode relasjoner?, familie og venner, og sjef i eget liv.
 • De tre tilbudene kan gå parallelt eller holdes hver for seg. Tilbudene er ment å gå på tvers av diagnoser, men kan holdes for personer som har samme diagnose. Tilbudene kan inngå i rehabiliteringstilbud.

Jeg føler meg bedre fordi jeg vet at jeg er ikke den eneste!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Det er bra å møte fagfolk som snakker et språk som jeg forstår!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Les mer om Treff meg!, Helt sjef! og UMM på nettsiden for UMM mestring.no/umm.

Om UMM-prosjektet (2012–2014)

Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært medeier og utfører.

Prosjektet ble finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

Arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud (Standard metode)

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Brukerrepresentanter og fagpersoner samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. En slik arbeidsmåte sikrer at brukernes behov er i sentrum. Tilbudene foregår hovedsakelig i grupper, noen ganger med individuelle møter.

Å møte andre i liknende situasjon har en stor verdi for personer som har langvarige helseutfordringer, og pårørende.

Les mer om arbeidsmåten

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i tre år ledet prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM).

Tilbud for unge, foreldre og fagpersoner

I prosjektet har NK LMH, sammen med unge, foreldre, fagpersoner og brukerrepresentanter, utviklet kompetansehevingsprogrammet Treff meg! og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! (se faktaboks). På mestring.no/umm finner dere mer informasjon om tilbudene sammen med alt materiellet dere trenger for å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene.

Vil bidra til at flere tar i bruk tilbudene

Nå som UMM-prosjektet er avsluttet vil NK LMH bidra til at Treff meg! og Helt sjef! blir tatt i bruk over det ganske land. Som et ledd i dette arbeidet utlyser NK LMH tre ganger 50 000 kroner til lærings- og mestringstjenester i helseforetak eller kommuner som vil etablere Treff meg! og Helt sjef!.

– Tilbudene egner seg for samhandling mellom kommuner og helseforetak og for interkommunalt samarbeid. Vi håper at lærings- og mestringstjenester i både helseforetak og kommuner vil benytte anledningen til å søke midler, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

Hvorfor styrke arbeidet med unges helse?

Å leve med langvarige helseutfordringer kan være ekstra krevende i ungdomstida. Helseutfordringene kan hindre unge i å delta på ulike sosiale arenaer som utdanning, yrkesliv og fritidsaktiviteter. Hvordan unge håndterer å leve med helseutfordringene, har betydning for framtidig helse og livskvalitet. De trenger å møte fagpersoner som har kunnskap om unges behov og perspektiver, og som kan samtale med dem. Treff meg! skal bidra til å gi fagpersoner denne kompetansen.

Unge trenger også tilbud som er tilpasset dem, spesielt i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Helt sjef! er et slikt tilbud som er utviklet sammen med brukerne.

Krav til søkerne og vurderingskriterier

Her ser dere hvilke krav NK LMH stiller til søkerinstitusjonene:

 • Arbeidet med Treff meg! og Helt sjef! skal fortrinnsvis være forankret i lærings- og mestringstjenesten i helseforetak eller kommune. Tilknytning til frisklivs- og mestringstjeneste eller rehabiliteringstjeneste er mulige alternativ.
 • Søkerinstitusjonene forplikter seg til å
  • planlegge, gjennomføre og evaluere både Treff meg! og Helt sjef! i tråd med arbeidsmåten for læring og mestring (Standard metode, se faktaboks)
  • følge anbefalingene i håndboka for Helt sjef!, med de lokale tilpasningene det er behov for
  • tilrettelegge arbeidssituasjonen for dem som skal delta i prosjektet
  • sørge for at midlene øremerkes arbeidet med Treff meg! og Helt sjef!
  • gjennomføre Treff meg! og Helt sjef! innen sommeren 2016
  • føre regnskap over tildelte midler og levere regnskap godkjent ved helseforetak eller kommune. Om midlene ikke kan brukes som planlagt, skal NK LMH ha beskjed snarest for å vurdere om midlene skal tilbakebetales.
  • samarbeide med NK LMH om eventuell evaluering og innsamling av data som kan bidra til forskning og fagutvikling i tilknytning til tilbudene
  • levere sluttrapport som skal formidles i form av nyhetssak på mestring.no med skrivestøtte fra kommunikasjonsrådgiver ved NK LMH

Siw Bratli og spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson skal vurdere søknadene. De vil legge vekt på at det er

 • planer om at både Treff meg! og Helt sjef! skal inngå som del av ordinær drift
 • utarbeidet en tydelig framdriftsplan for implementering av både Treff meg! og Helt sjef!
 • dokumentert reell brukermedvirkning i tråd med arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud (Standard metode, se faktaboks)
 • avtalt samarbeid mellom helseforetak og kommuner, eller interkommunalt samarbeid

Søknadsskjema og søknadsfrist

Last ned søknadsskjema (Word-format). Informasjon om hvor du skal sende søknaden og kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål står i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 16. mars 2015 kl. 15.30. NK LMH vil gå gjennom alle søknadene og gi svar til alle søkerne innen 6. april 2015.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 22. januar 2015.
 • Sist oppdatert: 11. februar 2015.