Oppbygning av lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!

På denne siden tar for seg anbefalingene for oppbygning av lærings- og mestringstilbudene til unge, unge voksne og foreldre. Strukturen på samlingene beskrives i innledningen. Deretter følger den konkrete beskrivelsen av hvert tilbud, med gjennomgang av mål og virkemidler.

Struktur på samlingene

Anbefalingene for de tre målgruppene er satt opp i en rekkefølge som har en pedagogisk progresjon. Samlingene bygger på hverandre, og progresjonen muliggjør neste steg i prosessen. Vi anbefaler at samlingene à to og en halv timer holdes annenhver eller tredjehver uke. Tilbudet bør gjennomføres i løpet av cirka fire måneder slik at deltakerne og de involverte får tid til å nyttiggjøre seg resultatene i dagliglivet. Unge deltakere anbefaler to uker mellom hver samling. Det kan være gunstig med et lengre opphold på cirka fire uker mellom samling 4 og 5. Prosessen innebærer også at deltakerne blir kjent med, og trygge på, hverandre, slik at de kan bygge videre på tryggheten hver gang de møtes.

Tilbudene er likevel ikke statiske. Dere må ta hensyn til lokale variasjoner. For noen vil det være aktuelt å arrangere Helt sjef! som to helgesamlinger. Dette gir for lite tid til alle temaene og dere må velge ut noen. For andre kan Helt sjef! innlemmes i allerede etablerte tilbud som for eksempel rehabiliteringsopphold. Unge kan også tilbys Helt sjef! i behandlingsforløp. Hvorvidt man skal kreve henvisning, avhenger av lokale forhold.

Å holde samme struktur på hver samling, gir klare praktiske rammer og skaper et ritual som binder gruppa sammen og fremmer trygghet. Den pedagogiske prosessen forsterkes av strukturen. Dette krever god ledelse fra faggruppelederne.

Den pedagogiske oppbygningen av oppstarten og avslutningen av samlingene, har betydning for hva deltakerne sitter igjen med. Ved oppstart bør dere bruke den første tida i gruppa til å avklare forventninger om hva dere skal arbeide med og trekke en linje fra forrige samling til dagens tema. Dere bør forsterke hver enkelts arbeid mellom samlingene ved å samtale om det i gruppa. I anbefalingen har vi satt av god tid til avslutning av hver samling. Deltakerne skal oppleve at temaet for dagen er fullført. Opplevelsene i gruppa kan ha vært sterke, og noen kan trenge tid til å forberede seg på å gå inn i hverdagen igjen.

Gruppeledelsen må være klar til å gjøre spontane endringer, for eksempel hvis gruppa har behov for mer tid til å arbeide med et bestemt tema.

Alle de pedagogiske verktøyene som brukes i samlingene, skal være prøvd ut av både fag- og brukergruppeledere. Se siden om pedagogiske verktøy.

Oppbygning av hver samling

Planlegging samme dag (60 minutter)

Erfarne brukere og gruppeledere møtes en time før samlingen for å koordinere, planlegge økten og legge praktisk til rette for gjennomføring.

Oppstart (30 minutter)

 • Velkomst, plan for dagen og dialog om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om frukt og drikke
 • Vurderingsøvelse
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn (i tilbudene for ungdom og unge voksne).

Tema (90 minutter)

Legg inn pause underveis med mat og drikke til dem som ønsker det.

 • Introduksjon til tema
  Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål. Ta gjerne opp praktiske hverdagsutfordringer, som skolehverdag eller å flytte hjemmefra, i relasjon til dagens tema. En mulighet er å invitere en fagperson til en kort innledning før videre diskusjon i gruppa. I introduksjonen anbefaler vi at brukerrepresentanten(e) får tid til å presentere sine refleksjoner rundt temaet.
 • Innlegg fra brukerrepresentant
  Formen på innlegget avtales på forhånd, avhengig av tema og hva brukerrepresentanten(e) er komfortabel med.
 • Bruk av pedagogiske verktøy
  De pedagogiske verktøyene aktiverer deltakerne og er en innfallsvinkel til dagens tema. Pedagogiske verktøy, øvelser og filmsnutter er viktige for å skape variasjon i samlingene. Øvelsene skrives inn i arbeidsbok.
 • Dialog i smågrupper og plenum
  For sårbare temaer anbefaler vi at deltakerne først deler sine refleksjoner to og to eller i mindre grupper. Deretter tas samtalen i plenum. Dette forbereder den enkelte til å ta temaet opp i den store gruppa. Om mulig deler gruppelederne seg og deltar som støttespillere i smågruppene.

Pause underveis

Avslutning (30 minutter)

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  Arbeidsboka er et redskap som bidrar til at deltakerne tar vare på oppdagelser og nye erfaringer gjennom de seks samlingene. Les mer på siden Pedagogiske verktøy. Spørsmål

  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppelederne inviterer til en samtale om hva det betyr for hverdagen med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Avslutningsøvelse
  Hemmelig venn (i tilbudene for ungdom og unge voksne)

Etterarbeid (30 minutter)

Gruppeledere og erfarne brukere setter av tid til en oppsummering og refleksjon over prosessen i gruppa etter hver samling.

Husk også at faggruppeleder må beregne rundt én times planlegging mellom samlingene.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 15. februar 2019.