Lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! for ungdom 12–16 år

Målsettinger

 • Å styrke selvoppfatning, sosial kompetanse, forutsigbarhet og framtidstro.
 • Å bygge opp under mestring av egen helse i ungdomstid og ved viktige overganger til voksenlivet, innen helse, utdanning, yrkesliv, familie og fritid.
 • Å forberede hver enkelt til å ta ansvar for egen helse.

Overordnet metodikk går ut på at deltakerne oppdager styrker og erkjenner utfordringer hos seg selv, tilegner seg nye -mestringsstrategier, får kompetanse i relasjonsbygging og tar med seg oppdagelsene og de nye målsettingene inn i egen hverdag mellom hver samling.

Målene for samlingene er

 • å skape trygghet og tilhørighet i gruppa
 • å dele erfaringer om å være ungdom som har langvarige helseutfordringer, og å oppdage at det finnes andre i liknende situasjon
 • å bli kjent med egne ressurser og oppdage hva som er viktig for meg
 • å utvikle kompetanse i å formidle til andre hva som er viktig for meg
 • å arbeide med opplevde utfordringer og mestring av disse, og å dele erfaringer med å håndtere utfordringer
 • å oppdage mer om egne relasjoner, hva man setter pris på og eget bidrag i relasjonene
 • å bli kjent med sitt nettverk og oppdage hvilke relasjoner som styrker og hvilke som svekker
 • å oppdage hvordan man etablerer og vedlikeholder gode relasjoner med andre
 • å arbeide for å bli aktivt medvirkende og ansvarlig i møte med helsetjenestene gjennom overganger fra barne- til voksenorientert helsetjeneste og fra ungdomsskole til videregående skole
 • å fullføre deltakelsen med økt bevissthet om mestringsstrategier og handlekraft til å møte overgangene som venter

 

Samling 1 – Meg som ungdom

Mål for samlingen

Målene for dagen er å skape trygghet og tilhørighet i gruppa. Det gjøres både gjennom en god velkomst og ved å dele erfaringer om å være ungdom som har langvarige helseutfordringer, og å oppdage at det finnes andre i liknende situasjon.

Velkommen og presentasjonsrunde

Det første møtet med gruppa er avgjørende for den videre prosessen i Helt sjef!. Å huske navn kan være en utfordring for mange, også for gruppelederne. Samtidig viser erfaringer at å kunne tiltale deltakerne med fornavn er viktig for å utvikle nærhet til gruppa. Bruk derfor navneskilt på de første samlingene, eller til navnene sitter.

Det er viktig at deltakerne ønskes velkommen på en måte som bærer preg av unik nysgjerrighet og interesse i den enkelte. Spør om mer enn navn, litt om hvem personen er uten å komme inn på helseutfordringer. Vær kreativ og løft fram det friske, unngå fokus på sykdom og helseutfordringer.

Gi en kort innføring i hva som er bakgrunnen for Helt sjef! og at den bygger på lærings- og mestringstjenestenes ideologi og metode, for å gi deltakerne et innblikk i tankene bak tilbudet. Informer også om at unge som har langvarige helseutfordringer, og helsepersonell i samarbeid har hatt innspill til tema og arbeidsform.

Presenter målet med Helt sjef!: Deltakerne skal oppdage egne ressurser, styrker og kompetanse som kan bidra til å håndtere langvarige helseutfordringer på en god måte – noe som gir en best mulig hverdag.

Pedagogiske verktøy

 • Hemmelig venn
  Målet med øvelsen er å styrke ungdommenes evne til å legge merke til hverandre og å si noe positivt til hverandre, og å styrke ungdommenes evne til å legge merke til gode egenskaper og ferdigheter.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Introduksjon og gjennomføring av evalueringsskjema

Skjema fås ved henvendelse til NK LMH på
mestring.no/umm/kontakt-umm/.

Bli kjent

Pedagogiske verktøy

 • Hånden eller presentasjonsblomsten
  Hånden eller presentasjonsblomsten brukes for å bli kjent med hverandre, rette fokus på mestring og utfordringer og bevisstgjøre den enkelte.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Dialog om hvordan vi vil ha det sammen i gruppa

Gruppelederne tar initiativ til å diskutere spilleregler for gruppa. Felles regler vil gjøre gruppa trygg å være i, og bidra til å fremme ressursene hver og en sitter inne med. Gruppa bør være med på å bestemme fordi det gir eierforhold og større sjanse for at reglene blir fulgt. Forslag:

 • Vi har noen kriterier for hva vi kan snakke om i gruppa og hvordan. Det som sies i gruppa blir i gruppa.
 • De som deltar i gruppetilbudet har mye ressurser og vil mye. Noe av det viktigste de kommer til å oppdage er at alt det de selv har sett fungerer, kan de nå kanskje utnytte enda mer bevisst.
 • Det er en ressurs at deltakerne opplever sine helseutfordringer og hverdagen med disse forskjellig.
 • Samtidig som gruppeprosessen avhenger av at man deler erfaringer med hverandre, er det ingen «taleplikt». Det skal være frivillig hva den enkelte deltaker ønsker å være med på og dele i gruppa.
 • Gruppelederne er ansvarlige for prosessen under samlingene, men gruppa har også et eierforhold og ansvar for å være løsningsorientert og har fokus på hva som fremme mestring og utvikling.
 • Det kan legges opp til oppgaver eller praktiske øvelser mellom samlingene. Noen av øvelsene vil kanskje virke uvante og fremmede. Samtidig er dette noe tidligere deltakere har anbefalt som nyttig.
 • Gruppelederne kan enkelte ganger måtte stoppe deltakerne hvis de overkjører andre, eller om noen sporer helt av fra temaet.
 • Stabilitet er viktig for alle grupper, derfor er det viktig at man møter opp når man har meldt seg på. Samtidig kan uforutsette ting skje, og en kan bli forhindret fra å møte. Husk da å melde forfall.
 • Mobiltelefoner skal kun benyttes i pausene. Bli enige om regler for å ta bilder og å dele bilder fra gruppa.

Om forventninger

Gruppelederne gir en kort presentasjon av temaene som skal gjennomgås i Helt sjef!. Når deltakerne er godt forberedt på innholdet, øker sjansen for at forventningene harmonerer med tilbudet. Det kan føre til mer stabile grupper og til at færre slutter eller blir frustrerte underveis. Dere unngår dessuten å miste verdifull tid på grunn av misnøye.

Deltakerne gis anledning til å formidle sine forventninger til Helt sjef!. La dem gjerne gjøre en pedagogisk-sol-oppgave, eller skriv stikkord på post-it-lapper. Stikkord kan leses opp eller samles på en plakat. Ta fram plakaten på siste samling, og gå gjennom stikkordene for å sjekke om forventningene er oppfylt.

Introduksjon av arbeidsbok

Deltakerne bruker arbeidsboka for å dokumentere prosessen de går gjennom i løpet av de seks samlingene. Her inngår det skriftlige materialet fra øvelsene. Gruppelederne oppmuntrer til at viktige oppdagelser blir skrevet inn, som for eksempel tilbakemeldinger på hemmelig-venn-oppgaven og små endringer hver enkelt ønsker å gjøre til neste samling.

Vurderingsøvelse

 • Hvordan er livet akkurat nå?
 • Hvordan er det å komme hit i dag?

Tema: Meg som ungdom

 • Introduksjon til det å være ungdom.
 • Innspill fra en brukerrepresentant om å være ung og ha langvarige helseutfordringer.
 • Dialog i gruppa

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Hemmelig venn
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter dialog i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?
 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 2 – Å være god nok – hva er viktig for meg nå?

Mål for samlingen

Målet med samlingen er at den enkelte blir kjent med egne ressurser og oppdager egne prioriteringer. Det betyr også at den enkelte blir bevisst på egne ønsker og muligheter. Et resultat av dette, kan være at de utvikler evnen til å formidle overfor andre hva som er viktig.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettingene fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Å være god nok – hva er viktig for meg nå?

Introduksjon til temaet og innspill fra en av brukergruppelederne

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

Pedagogiske verktøy

 • Salat – hva er viktig i mitt liv akkurat nå?
  Denne øvelsen retter deltakernes oppmerksomhet mot aktuelle hendelser i livet. De får sortert viktig fra mindre viktig.
 • Tankekart
  Tankekartet egner seg for å synliggjøre ressurser og utfordringer.
 • Dialog i smågrupper og deretter erfaringsutveksling i plenum
  Ved behov for kickstart av dialog: Filmsnutten Du er vakker kan brukes for å få i gang dialogen i en stille gruppe.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Hemmelig venn
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter dialog i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med deg videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske mål til neste samling.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 3 – Følelser og sånn

Mål for samlingen

Målet med samlingen er at ungdommene arbeider med opplevde utfordringer og med mestring av disse. Man deler erfaringene slik at den enkelte får mulighet til å se nye måter å håndtere utfordringer på.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og dialog om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Følelser og sånt

Introduksjon til tema

Gruppeleder retter fokuset i gruppa mot dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogiske verktøy

 • Pedagogisk sol
  Den pedagogiske sola brukes for å åpne samlingen også for de gode følelsene og de unges ressurser. I midten av sola står
  Med glede forbinder jeg …
  Individuelt arbeid.
  Dialog to og to.
  Deretter erfaringsutveksling i plenum med innspill fra en av brukerrepresentantene.
 • Livselva – del I
  Øvelsen med livselva gir deltakerne en kreativ metodikk for å arbeide med vanskelige emner. Det kan være relasjoner og situasjoner i deres liv, og hvordan de har mestret disse.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Før en samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste samling.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 4 – Gi og ta – hva er gode relasjoner?

Mål for samlingen

Målet er å la deltakerne oppdage mer om egne relasjoner og hva de setter pris på i dem. Den enkelte oppdager sine egne bidrag i relasjonene

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Gi og ta – hva er gode relasjoner?

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Med god kontakt tenker jeg på ….
  For meg er en god venn …
  Individuelt arbeid.
  Dialog to og to.
  Deretter samling i plenum med dialogbasert innspill fra brukergruppelederne.
  Ved behov for kickstart til samtale kan dere bruke for eksempel filmsnutten Mr. Bean holder nyttårsfest med venner.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 5 – Familie og venner – viktig, men vanskelig

Mål for samlingen

Målet er å utforske eget nettverk og oppdage hvilke relasjoner som styrker og hvilke som svekker. Samlingen tar opp hvordan vi selv bidrar til å skape og opprettholde gode relasjoner til andre.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Familie og venner – viktig, men vanskelig

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Nettverkskart
  Nettverkskartet hjelper deltakerne til å bli kjent med eget nettverk og til å tenke over betydningen det har for ham eller henne. Kartet gir ungdommene umiddelbart et forståelig bilde av egen tilværelse. Se under Pedagogiske verktøy.
 • Samtale i gruppa
  Hvordan skapes og opprettholdes gode relasjoner, og hvordan vi kan håndtere vanskelige relasjoner?

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Hemmelig venn
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 6 – Sjef i eget liv

Mål for samlingen

Delmål én er å forberede deltakeren på å være aktivtmedvirkende i møte med helsetjenestene i overgangene fra barne- til voksenorientert helsetjeneste og fra ungdomsskole til videregående skole. Den gradvise overtakelsen av ansvaret for egen helse er et sentralt tema på denne samlingen.

Delmål to er å fullføre gruppa med utvidet bevissthet om mestringsstrategier og sterkere handlekraft i møte med overgangene som venter.

For å få en god avslutning for deltakerne anbefaler vi å utvide siste samling til 3,5 timer.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om frukt og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Sjef i eget liv

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

Pedagogiske verktøy

 • Brukerinnlegg og samtale i plenum
  Hvordan uttrykker jeg egne behov i møte med helsetjenestene og andre viktige instanser? Hva innebærer det å ta ansvar for egen helse?
 • Livselva del II
  Livselva del II beskriver mulige måter å møte og mestre utfordringer på.
 • Utdeling av materiell til arbeidsboka
  De unge får utdelt informasjonsmateriell som kan være til nytte i overgangene.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning av samlingen

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her?
  • Hvor sterk føler du deg nå?
 • Evalueringsskjema (5 minutter)
  Skjema deles ut til alle deltakerne. NK LMH har egne retningslinjer for bruk som må følges. En deltaker samler inn svarene og legger dem i en konvolutt som forsegles. Svarene sendes straks til NK LMH.
 • Hemmelig venn

Avslutning av tilbudet

Siste samling varer i 3,5 timer

En time settes av til uformelt hyggelig samvær, med for eksempel pizza.

Oppmuntre til småprat knyttet til

 • Forventninger: Har Helt sjef! svart til forventningene du hadde da du meldte deg på? Vend tilbake til arbeidet fra første samling om forventninger og sammenlikne med i dag.
 • Videre kontakt: Facebook, selvhjelpsgruppe eller liknende.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 26. oktober 2014.