Lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! for foreldre

Målsetting

 • Å styrke handlingskompetanse og bygge opp under selvoppfatning, forutsigbarhet og framtidstro som forelder til unge som har langvarige helseutfordringer.
 • Å bygge opp under samarbeid mellom foreldre og unge som styrker den unges mestring av helse i ungdomstid og ved viktige overganger til voksenlivet.
 • Å bidra til rolleavklaring mellom foreldre og ungdom for å forberede den unge på å ta ansvar for egen helse.

Den overordnede måten å nå målsettingene på, vil være ved å utforske rollen som forelder. Videre å bli kjent med seg selv og utforske samspillet i familien og hvordan familiemedlemmene gjensidig påvirker hverandre. Gjennom generell kunnskap om unges psykososiale utvikling kan foreldrene bli tryggere på samspill med egen ungdom eller ung voksen i den unges prosess mot en selvstendig voksentilværelse. Sentralt i prosessen er støtte til foreldre til å ta med viktige erfaringer fra gruppesamlingene ut i hverdagen mellom samlingene, gjerne ved konkrete oppgaver.

Målene for samlingene er å

 • skape trygghet og tilhørighet i gruppa
 • utforske og dele erfaringer om det å være foreldre til unge som har langvarige helseutfordringer
 • bli kjent med egne ressurser og å oppdage noe om hva som er viktig for den enkelte
 • reflektere over hvilke følelser som fyller en, hvor mye plass de tar i hverdagen og kjenne igjen sammenhenger mellom følelser, tanke og kropp
 • få mer kunnskap om prosessene unge generelt går gjennom, og om unge som har langvarige helseutfordringer, spesielt
 • utforske erfaringer knyttet til rolleendring mellom foreldre og ungdom
 • oppdage mer om hvem egen ungdom er og hvilke ressurser den unge har, både i seg selv og rundt seg
 • bli bevisst eget nettverk og å oppdage hvilke relasjoner som styrker og tapper en, inkludert hvor det er trygt å søke støtte ved behov
 • bli bevisst på hvordan å samarbeide med den unge og gi støtte til den unge gjennom ulike overganger
 • avslutte gruppa med styrket bevissthet om egne mestringsstrategier og økt handlingskompetanse til å møte overgangene som venter familien

 

Samling 1 – Hvem er jeg som forelder?

Mål for samlingen

Målene for samlingen er å skape trygghet og tilhørighet i gruppa. Videre å utforske og dele erfaringer om det å være foreldre til unge som har langvarige helseutfordringer, og å oppdage at det finnes andre i liknende situasjon.

Velkommen og presentasjonsrunde

Det første møtet med gruppa er viktig for den videre prosessen i Helt sjef!. Det å huske navn kan være en utfordring for mange, også for gruppelederne. Samtidig viser erfaringer at å kunne tiltale deltakerne med fornavn er viktig for å utvikle nærhet til gruppa, bruk derfor navneskilt på de første samlingene, eller til navnene sitter.

Det er viktig at måten deltakerne ønskes velkommen på bærer preg av unik nysgjerrighet og interesse i den enkelte, ikke kun spørre om navn, men litt om hvem personen er. Vær kreativ og løft fram det friske, unngå umiddelbart fokus på sykdom og helseutfordringene i familien.

Gi så deltakerne en kort innføring i bakgrunn for Helt sjef!, at tilbudene bygger på lærings- og mestringstjenestenes ideologi og metode. Unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og helsepersonell har i samarbeid formet temaene og kommet fram til arbeidsformen for gruppetilbudet. To pilotsteder har prøvd ut tilbudet og kommet med tilbakemeldinger som har bidratt til form og innhold på samlingene.

Presenter målet med Helt sjef! som er å styrke handlingskompetanse og bygge opp under selvoppfatning, forutsigbarhet og framtidstro som forelder og gjennom dette å bidra til å styrke den unges mestring av livet generelt, og helsen spesielt, i overgangene til voksenlivet.

Introduksjon og gjennomføring av evalueringsskjema

Skjema fås ved henvendelse til NK LMH på mestring.no/umm/kontakt-umm/.

Bli kjent

Pedagogisk verktøy

 • Hånden
  Hånden brukes som verktøy for å bli kjent med hverandre i gruppa, raskt få fokus på mestring og utfordringer og derigjennom bevisstgjøring for den enkelte.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Dialog om hvordan vi vil ha det sammen i gruppa

Gruppelederne og brukerrepresentantene går så gjennom noen sentrale punkter og spilleregler for hva som skal til for at dette skal bli en god gruppe å være i, som fremmer ressursene som hver og en sitter inne med. Dette kan være:

 • Noen kriterier for hva vi kan snakke om i gruppa og hvordan. Det som sies i gruppa, forblir i gruppa.
 • De som deltar i gruppetilbudet har ressurser og vil mye. Noe av det viktigste de kommer til å oppdage, er at alt det de selv har sett fungerer, kan de kanskje utnytte enda mer bevisst.
 • At det er en ressurs at deltakerne opplever de unges helseutfordringer og hverdagen med sine ungdommer forskjellig.
 • Samtidig som gruppeprosessen avhenger av at en deler erfaringer med hverandre er det ingen «taleplikt». Det skal være frivillig hva den enkelte deltaker ønsker å være med på å dele i gruppa.
 • Å se nærmere på seg selv kan være ulystbetonet og krevende. Samtidig kan det være utgangspunkt for egen videreutvikling og for å oppdage nye løsninger og ressurser for seg selv og familien. Gruppelederne er ansvarlig for prosessen under samlingene, men gruppa har også et eierforhold og ansvar for å være løsningsorientert og ha fokus på hva som fremmer mestring og utvikling.
 • Det kan legges opp til oppgaver eller praktiske øvelser mellom samlingene og at noen av øvelsene kanskje vil virke uvante og fremmede. Samtidig er dette noe tidligere deltakere har anbefalt som nyttig.
 • Gruppelederne kan enkelte ganger måtte stoppe deltakerne hvis de overkjører andre, eller om noen sporer helt av fra temaet.
 • Stabilitet er viktig for alle grupper, derfor er det viktig at man møter opp når man har meldt seg på. Samtidig kan uforutsette ting skje og en kan bli forhindret fra å møte. Husk da å melde forfall.
 • Mobiltelefoner skal kun benyttes i pausene. Bli enige om regler for å ta bilder og å dele bilder fra gruppa.

Om forventninger

Gruppelederne gir så en kort presentasjon av temaene som skal gjennomgås i Helt sjef!. Når deltakerne er godt forberedt på hva tilbudet innebærer, er sjansen større for at forventningene bedre harmonerer med det tilbudet de får, noe som kan føre til at gruppene blir mer stabile og få slutter eller blir frustrerte underveis. Det betyr også at dere kan unngå at verdifull tid i gruppesamlingen går med til misnøye eller overraskelser.

Deretter gis deltakerne anledning til å formidle sine forventninger til Helt sjef!. Dette kan de gjerne gjøre gjennom pedagogisk-sol-oppgave, eller skriv stikkord ned på post-it-lapper som de så leser opp og henger opp på en plakat. Denne tas fram på siste samling hvor dere så går gjennom dem for å sjekke ut om forventningen er oppnådd.

Introduksjon av arbeidsbok

Deltakerne bruker arbeidsboka for å dokumentere prosessen de går gjennom i løpet av de seks samlingene. Her inngår det skriftlige materialet fra øvelsene. Gruppelederne oppmuntrer til at viktige oppdagelser blir skrevet inn, som for eksempel små endringer hver enkelt ønsker å gjøre til neste samling.

Tema: Hvem er jeg som forelder?

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og hensikt.

Vi anbefaler at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Hvis jeg skulle si noe om hvordan det er å være meg som forelder, så …
  Hvis jeg skulle ønske meg noe som forelder …
  Individuelt arbeid.
  Dialog i smågrupper.
  Deretter erfaringsutveksling i plenum.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 2 – Å være god nok – hva er viktig for meg?

Mål for samlingen

Målet med samlingen er å bli kjent med egne ressurser og å oppdage noe om hva som er viktig for den enkelte. Gjennom å oppdage hva som er viktig, blir man bevisst hva en vil og hva en kan gjøre noe med. Et resultat av dette kan være å oppdage nye tiltak for godt samspill i familien.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om servering

Tema: Å være god nok – hva er viktig for meg?

Introduksjon til tema

Gruppeleder presentere dagens tema.

I introduksjonen anbefaler vi at en brukerrepresentant —presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Det som er viktig for meg som forelder er …
  Individuelt arbeid.
  Dialog i smågrupper.
  Deretter erfaringsutveksling i plenum.
 • En reise gjennom dagen
  Øvelsen gir mulighet til å oppdage hvordan og i hvilken grad den enkelte synliggjør sine verdier i handling gjennom en vanlig dag og hvilke konsekvenser disse kan få.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 3 – Følelser og ressurser

Mål for samlingen

Målet med samlingen er å reflektere over hvilke følelser som fyller en, hvor mye plass de tar i hverdagen og kjenne igjen sammenhenger mellom følelser, tanke og kropp. Å dele erfaringer kan bidra til at den enkelte tilegner seg nye måter å håndtere hverdagen på.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om servering

Tema: Følelser og ressurser

Introduksjon til tema

Gruppeleder presentere dagens tema.

I introduksjonen anbefaler vi at en brukerrepresentant presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Følelsessirkel
  Hensikten med oppgaven er å reflektere over hvilke følelser som fyller en og hvor mye plass de tar i hverdagen
  Dialog i smågrupper og deretter erfaringsutveksling i plenum med innspill fra brukerrepresentantene.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 4 – Å være ungdom

Mål for samlingen

Målet for samlingen er å få mer kunnskap om prosessene ungdommer generelt går gjennom, og om unge som har langvarige helseutfordringer, spesielt. Videre å utforske erfaringer knyttet til rolleendring mellom foreldre og ungdom. Det er også et mål for samlingen å oppdage mer om hvem eget barn er og hvilke ressurser den unge har – både i seg selv og rundt seg.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om servering

Tema: Å være ungdom

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa gjennom å presentere kunnskap om normal psykososial utvikling blant ungdom, unges rettigheter samt rolleendring for foreldre og den unge. Dette kan gi økt forståelse for prosessene familien går gjennom.

I introduksjonen anbefaler vi at brukerrepresentantene får tid til å presentere sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Med det å være ungdom forbinder jeg …
  Individuelt arbeid.
  Dialog og samtale i plenum hvor en erfaren ung voksen brukerrepresentant inviteres til å presentere sin innfallsvinkel til temaet.
 • Pedagogisk sol
  Det som er min ungdoms behov er …
  Individuelt arbeid.
  Erfaringsutveksling i plenum, med fokus på å oppdage mer om hvem egen ungdom er og hvilke ressurser den unge har, både i seg selv og rundt seg.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang …

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 5 – Familielivet – kontakt og kommunikasjon

Mål for samlingen

Målet er å bli bevisst eget nettverk og å oppdage hvilke relasjoner som styrker og tapper en, inkludert hvor det er trygt å søke støtte ved behov. Videre hvordan vi selv bidrar til å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til andre.

Å ha oppmerksomhet på hverandres behov og å komme hverandre i møte, er helsebringende og forebyggende for alle i familien.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om servering

Tema: Familielivet – kontakt og kommunikasjon

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere temaet familielivet i en familie hvor en har langvarige helseutfordringer.

I introduksjonen anbefaler vi at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Med god kontakt forbinder jeg …
  Individuelt arbeid.
  Deretter dialog i smågrupper.
 • Nettverkskart foreldre
  Nettverkskartet er et virksomt verktøy for å bli bevisst eget nettverk og hvilken betydning det har. Kartet gir den enkelte et umiddelbart bilde av egen tilværelse.
  Diskusjon i gruppa om hvordan gode relasjoner skapes, opprettholdes og hvordan den enkelte kan forholde seg til vanskelige relasjoner.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 6 – Veien videre

Mål for samlingen

Delmål – samarbeid : Samarbeid med den unge og støtte til den unge gjennom ulike overganger: Fra barne- til voksenorientert helsetjeneste og fra skole til høyere utdanning og ut i arbeidslivet.

Delmål to – mestring: Å avslutte gruppa med styrket bevissthet om mestringsstrategier og handlekraft til å møte overgangene som venter.

For å få en god avslutning for deltakerne, anbefaler vi at siste samling utvides til 3,5 timer.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om servering

1. Tema: Samarbeid

Introduksjon til tema

Gruppeleder gir en kort innledning om samarbeid med de unge og med tjenesteytere.

I introduksjonen anbefaler vi at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Jeg kan best støtte min ungdom ved å …
  Jeg kan best ivareta meg selv som forelder når jeg …
  Individuelt arbeid, deretter dialog i plenum.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med servering

2. Tema: Mestring

Introduksjon til tema

Gruppeleder gir en kort introduksjon om mestring.

Pedagogisk verktøy

 • Ressurskartlegging
  Ressurskartlegging handler om å kartlegge individuelle styrker og å bruke oppdagelsen til å gi håp og handlings-alternativer i framtidige situasjoner.

Pause underveis med servering

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Det som ble viktig for meg i dag …
  • Hva vil du ta med videre?

Gruppeledere inviterer til samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her?
 • Hvor sterk føler du deg nå?
 • Evalueringsskjema (5 minutter)
  Skjema deles ut til alle deltakerne. NK LMH har egne retningslinjer for bruk som må følges. En deltaker samler inn svarene og legger dem i en konvolutt som forsegles. Svarene sendes umiddelbart til NK LMH.

Avslutning av tilbudet

Siste samling varer i tre og en halv time.

En time settes av til uformelt hyggelig samvær, med servering av for eksempel pizza.

Småprat knyttet til

 • Forventninger: Har Helt sjef! svart til forventningene du hadde da du meldte deg på? Arbeidet gjort i første samling om forventninger, tas fram og sammenliknes.
 • Videre kontakt: Facebook, selvhjelpsgruppe eller liknende.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 24. mars 2020.