Lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! for unge voksne 17–26 år

Målsettinger

 • Å styrke selvoppfatning, sosial kompetanse, forutsigbarhet og framtidstro.
 • Å fremme mestring av egen helse i ungdomstid og ved viktige overganger til voksenlivet, innen helse, utdanning, yrkesliv, familie og fritid.
 • Å forberede hver enkelt til å ta ansvar for egen helse.

Overordnet arbeidsmåte går ut på at deltakerne oppdager styrker og erkjenner utfordringer hos seg selv, tilegner seg nye mestringsstrategier, får kompetanse i relasjonsbygging og tar med seg oppdagelsene og de nye målsettingene inn i egen hverdag mellom hver samling.

Målene for samlingene er å

 • skape trygghet og tilhørighet i gruppa
 • dele erfaringer om det å være ung voksen som har langvarige helseutfordringer, og å oppdage at det finnes andre i liknende situasjon
 • bli kjent med egne ressurser og å oppdage noe om hva som er viktig for den enkelte
 • utvikle kompetanse i å formidle hva som er viktig for den enkelte, til andre
 • bli bevisst livshendelser og hvordan de unge har mestret disse. Å dele erfaringer kan bidra til at den enkelte tilegner seg nye måter å håndtere utfordringer på
 • bli kjent med sitt eget nettverk og å oppdage hvilke relasjoner som styrker og tapper en
 • oppdage hvordan du selv bidrar til å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til andre
 • bli bevisst samspillet med nære venner og kjærester – hva som fremmer og hva som hemmer godt samspill mellom mennesker som er glade i hverandre
 • arbeide for å være aktivt handlende og medvirkende i møte med nødvendig tjenesteapparat gjennom ulike overganger. For eksempel fra barne- til voksenorientert helsetjeneste, fra skole til høyere utdanning og ut i arbeidslivet, og ved etablering i eget hjem. Her står det å ta ansvar for egen helse sentralt
 • avslutte gruppa med styrket bevissthet om mestringsstrategier og handlekraft til å møte overgangene som venter

 

Samling 1 – Meg som ung

Mål for samlingen

Målene for samlingen er å skape trygghet og tilhørighet i gruppa. Videre er målet å dele erfaringer om det å være ungdom som har langvarige helseutfordringer, og å oppdage at det finnes andre i liknende situasjon.

Velkommen og presentasjonsrunde

Det første møtet med gruppa er avgjørende for den videre prosessen i Helt sjef!. Å huske navn kan være en utfordring for mange, også for gruppelederne. Samtidig viser erfaringer at å kunne tiltale deltakerne med fornavn er viktig for å utvikle nærhet til gruppa. Bruk derfor navneskilt på de første samlingene, eller til navnene sitter.

Det er viktig at deltakerne ønskes velkommen på en måte som bærer preg av unik nysgjerrighet og interesse i den enkelte. Spør om mer enn navn, litt om hvem personen er uten å komme inn på helseutfordringer. Vær kreativ og løft fram det friske, unngå fokus på sykdom og helseutfordringer.

Gi en kort innføring i hva som er bakgrunnen for Helt sjef! og at den bygger på lærings- og mestringstjenestenes ideologi og metode, for å gi deltakerne et innblikk i tankene bak tilbudet. Informer også om at unge som har langvarige helseutfordringer, og helsepersonell i samarbeid har hatt innspill til tema og arbeidsform.

Presenter målet med Helt sjef!: Deltakerne skal oppdage egne ressurser, styrker og kompetanse som kan bidra til å håndtere langvarige helseutfordringer på en god måte – noe som gir en best mulig hverdag.

Pedagogisk verktøy

 • Hemmelig venn
  Målet med øvelsen er å styrke de unge voksnes evne til å legge merke til hverandre og å si noe positivt til hverandre, og å styrke deres evne til å legge merke til gode egenskaper og ferdigheter.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Introduksjon og gjennomføring av evalueringsskjema

Skjema fås ved henvendelse til NK LMH på
mestring.no/umm/kontakt-umm/.

Bli kjent

Pedagogisk verktøy

 • Hånden eller presentasjonsblomsten
  Hånden eller presentasjonsblomsten brukes som verktøy for å bli kjent med hverandre i gruppa, raskt få fokus på mestring og utfordringer og derigjennom bevisstgjøring for den enkelte.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Samtale om hvordan vi vil ha det sammen i gruppa

Gruppelederne tar initiativ til å diskutere spilleregler for gruppa. Felles regler vil gjøre gruppa trygg å være i, og bidra til å fremme ressursene hver og en sitter inne med. Gruppa bør være med på å bestemme fordi det gir eierforhold og større sjanse for at reglene blir fulgt. Forslag:

 • Vi har noen kriterier for hva vi kan snakke om i gruppa og hvordan. Det som sies i gruppa blir i gruppa.
 • De som deltar i gruppetilbudet har mye ressurser og vil mye. Noe av det viktigste de kommer til å oppdage er at alt det de selv har sett fungerer, kan de nå kanskje utnytte enda mer bevisst.
 • Det er en ressurs at deltakerne opplever sine helseutfordringer og hverdagen med disse forskjellig.
 • Samtidig som gruppeprosessen avhenger av at man deler erfaringer med hverandre, er det ingen «taleplikt». Det skal være frivillig hva den enkelte deltaker ønsker å være med på og dele i gruppa.
 • Gruppelederne er ansvarlige for prosessen under samlingene, men gruppa har også et eierforhold og ansvar for å være løsningsorientert og har fokus på hva som fremme mestring og utvikling.
 • Det kan legges opp til oppgaver eller praktiske øvelser mellom samlingene. Noen av øvelsene vil kanskje virke uvante og fremmede. Samtidig er dette noe tidligere deltakere har anbefalt som nyttig.
 • Gruppelederne kan enkelte ganger måtte stoppe deltakerne hvis de overkjører andre, eller om noen sporer helt av fra temaet.
 • Stabilitet er viktig for alle grupper, derfor er det viktig at man møter opp når man har meldt seg på. Samtidig kan uforutsette ting skje, og en kan bli forhindret fra å møte. Husk da å melde forfall.
 • Mobiltelefoner skal kun benyttes i pausene. Bli enige om regler for å ta bilder og å dele bilder fra gruppa.

Om forventninger

Gruppelederne gir en kort presentasjon av temaene som skal gjennomgås i Helt sjef!. Når deltakerne er godt forberedt på hva tilbudet innebærer, er sjansen større for at forventningene bedre harmonerer med det tilbudet de får, noe som kan føre til at gruppene blir mer stabile og få slutter eller blir frustrerte underveis. Det betyr også at dere kan unngå at verdifull tid i gruppesamlingen går med til misnøye eller overraskelser.

Deretter gis deltakerne anledning til å formidle sine forventninger til Helt sjef!. Dette kan de gjerne gjøre gjennom pedagogisk-sol-oppgave, eller skriv stikkord ned på post-it-lapper som de så leser opp og henger opp på en plakat. Denne tas fram på siste samling hvor dere så går gjennom dem for å sjekke om forventningen har blitt oppfylt.

Introduksjon av arbeidsbok

Deltakerne bruker arbeidsboka for å dokumentere prosessen de går gjennom i løpet av de seks samlingene. Her inngår det skriftlige materialet fra øvelsene. Gruppelederne oppmuntrer til at viktige oppdagelser blir skrevet inn, som for eksempel tilbakemeldinger på hemmelig-venn-oppgaven og små endringer hver enkelt ønsker å gjøre til neste samling.

Vurderingsøvelse

 • Hvordan er livet akkurat nå?
 • Hvordan er det å komme hit i dag?

Tema: Meg som ungdom

Introduksjon til det å være ungdom

Gruppelederne presenterer kunnskap om normal psykososial utvikling blant ungdom, unges rettigheter samt rolleendring for foreldre og den unge. Dette kan gi økt forståelse for de prosessene hver enkelt går gjennom.

Innspill fra en av brukerrepresentantene om erfaringer fra å ha levd med langvarige helseutfordringer som ung.

Pedagogisk verktøy

 • Signaturstyrker
  Signaturstyrker er et verktøy som brukes for å reflektere over ulike egenskaper og hvem den enkelte er. Dette innbefatter hva som styrer en og hvordan vi gjensidig påvirker hverandre. Målet er å bli bedre kjent med seg selv og hverandre, og å skape trygghet og deltakelse i gruppa.
  Erfaringsutveksling i gruppa.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Hemmelig venn
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter erfaringsutveksling i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske mål til neste samling.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?

 

Samling 2 – Å være god nok – hva er viktig for meg nå?

Mål for samlingen

Målet med samlingen er å bli kjent med egne ressurser og å oppdage noe om hva som er viktig for den enkelte. Gjennom å oppdage hva som er viktig, blir den enkelte bevisst hva man vil og hva man kan gjøre noe med. Et resultat av dette kan være at den unge voksne også utvikler kompetanse i å formidle hva som er viktig for ham eller henne, til andre.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Å være god nok– hva er viktig for meg nå?

Introduksjon til tema og innspill fra brukerrepresentant

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

Pedagogisk verktøy

 • Salat – hva er viktig i mitt liv akkurat nå?
  Salaten åpner de unges oppmerksomhet rundt hva som er aktuelt, ikke minst gjennom sorteringen av hva som er mest og minst viktig.
 • Tankekart
  Tankekartet egner seg for å synliggjøre ressurser og utfordringer.
 • Dialog i smågrupper og deretter erfaringsutveksling i plenum
  Ved behov for kickstart for samtale: Filmsnutten Du er vakker kan brukes som en start på samtalen, om dere har en stille gruppe.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 3 – Følelser og sånt

Mål for samlingen

Målet med samlingen er å bli bevisst på, og å kjenne på følelser og tanker om livshendelser og hvordan de unge har mestret disse. Å dele erfaringer kan bidra til at den enkelte tilegner seg nye måter å håndtere utfordringer på.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Følelser og sånt

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at en av brukerrepresentantene presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Den pedagogiske sola brukes for å åpne samlingen også for de gode følelsene og de unges ressurser. I midten av sola står setningen
  Med glede forbinder jeg …
 • Livslinja
  Livslinja inneholder viktige livshendelser – deriblant positive vendepunkt, utfordringer, støtte.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 4 – Gi og ta – hva er gode relasjoner?

Mål for samlingen

Målet er å bli bevisst eget nettverk og å oppdage hvilke relasjoner som styrker og tapper en. Videre hvordan vi selv bidrar til å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til andre.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Gi og ta

Introduksjon til tema

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at brukerrepresentant(ene) presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Med god kontakt forbinder jeg…
  Individuelt arbeid.
  Del i grupper på to og to.
  Utveksle deretter erfaring i plenum med innspill fra brukerrepresentant(ene).
 • Nettverkskart
  Nettverkskartet er et virksomt verktøy for at den unge skal bli kjent med eget nettverk og hvilken betydning menneskene i nettverket har for ham eller henne. Kartet gir umiddelbart et bilde av egen tilværelse.

Erfaringsutveksling i gruppa
Diskusjon i gruppa om hvordan gode relasjoner skapes og opprettholdes og hvordan hver og en kan forholde seg til vanskelige relasjoner. Pilene gir også en innsikt i hvem det kan være smart å skjerme seg mot eller jobbe for tettere kontakt med.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Planlegging av neste samling, hvor de kan ha med seg en nærperson. Åpne for at dette ikke trenger å være jevnaldrende venn, men også kan være familie eller fagpersoner som står dem nær.
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger til neste gang.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 5 – Samspill med folka mine – sammen med en som står meg nær

Mål for samlingen

Målet er å bli bevisst samspillet med sine nærmeste og hva som fremmer og hemmer godt samspill mellom mennesker som er glade i hverandre.

Hver av deltakerne velger å ha med seg én nærperson.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

Tema: Samspill med folka mine

Introduksjon til temaet vennskap.

Gruppeleder fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

I introduksjonen anbefaler vi at brukerrepresentanten(e) presenterer sin innfallsvinkel til temaet.

Viktige temaer er

 • Relasjoner endrer seg gjennom livet.
 • Kan en ha venner til forskjellig bruk?
 • Hvordan ta imot støtte uten å virke hjelpeløs?
 • Må venner vite alt om mine helseutfordringer?
 • Hva må en kjæreste eller samboer vite?
 • Sykdom kan styrke, begrense, men også brukes som unnskyldning for «å slippe».

Pedagogisk verktøy

 • Pedagogisk sol
  Med vennskap forbinder jeg …
  Jeg blir glad når mine venner …
  Individuelt arbeid.
  Dialog i smågrupper om hva vennskap betyr og krever. Gruppeledere fordeler seg på smågruppene og holder tak i fokus på ressurser og verdier.
  Erfaringsutveksling i plenum
  Ved behov for kickstart til samtale kan dere for eksempel bruke Mr. Bean holder nyttårsfest med venner.

Se siden om pedagogiske verktøy.

Pause underveis med mat og drikke

Som pauseaktiviteter kan det være lurt å forberede

 • avspenningsøvelse eller
 • pauselek

Avslutning

 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre?

Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske mål videre.

 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her i dag?
 • Hemmelig venn

 

Samling 6 – Sjef i eget liv

Mål for samlingen

Delmål én: Å arbeide for å bli aktivt handlende og medvirkende i møte med helsetjenestene gjennom ulike overganger, fra barne- til voksenorientert helsetjeneste og fra ungdomsskole til videregående skole. Videre står temaet å gradvis ta ansvar for egen helse, sentralt.

Delmål to: Å avslutte gruppa med styrket bevissthet om mestringsstrategier og handlekraft til å møte overgangene som venter.

For å få en god avslutning for deltakerne, anbefaler vi at siste samling utvides til 3,5 timer.

Oppstart

 • Velkomst, plan for dagen og samtale om hvordan det har vært siden sist, relatert til målsettinger fra forrige samling.
 • Tilbud om mat og drikke
 • Vurderingsøvelse:
  • Hvordan er livet akkurat nå?
  • Hvordan er det å komme hit i dag?
 • Hemmelig venn

1. Tema: Sjef i eget liv – samarbeid med tjenesteapparat og andre

Introduksjon til tema: Samarbeid med tjenesteapparat og andre

Gruppelederne fokuserer gruppa ved å presentere dagens tema og mål.

Pedagogisk verktøy

 • Brukerinnlegg og erfaringsutveksling i plenum
  Hvordan formidle mine behov i møte med helsetjenestene og andre viktige instanser? Hva betyr det å ta ansvar for egen helse?

Se siden om pedagogiske verktøy.

2. Tema: Sjef i eget liv – mestringsstrategier og handlekraft

Introduksjon til tema: mestringsstrategier og handlekraft til å møte overgangene som venter

Gruppeledere fokuserer gruppa ved å presentere tema og mål.

Pedagogisk verktøy

 • Framtidsfortelling
  Deltakerne skriver eller maler sine framtidsdrømmer, både fjerne og nære. Refleksjon i plenum om hva som skal til for å nå målet.
 • Utdeling av materiell til arbeidsboka
  De unge får utdelt informasjonsmateriell som kan være til nytte for å lette overgangene.

Avslutning av samlingen

 • Hemmelig venn
 • Individuelt arbeid i arbeidsbok og deretter samtale i plenum
  • Hva har vært viktigst her i dag?
  • Hva vil du ta med videre? Samtale om hva det betyr for hverdagen, med realistiske målsettinger.
 • Vurderingsøvelse
  • Hvor viktig var temaet vi tok opp i dag for deg?
  • Hvordan har det vært å være her?
  • Hvor sterk føler du deg nå?
 • Evalueringsskjema (5 minutter)
  Skjema deles ut til alle deltakerne. NK LMH har egne retningslinjer for bruk som må følges. En deltaker samler inn svarene og legger dem i en konvolutt som forsegles. Svarene sendes straks til NK LMH.

Avslutning av tilbudet

Siste samling varer i 3,5 timer.

En time settes av til uformelt hyggelig samvær, med for eksempel pizza.

Småprat knyttet til

 • Forventninger: Har Helt sjef! svart til forventningene du hadde da du meldte deg på? Arbeidet gjort i første samling om forventninger tas fram og sammenliknes.
 • Videre kontakt: Facebook, selvhjelpsgruppe eller liknende.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. oktober 2014.
 • Sist oppdatert: 24. mars 2020.